Επιστημονικές Δημοσιεύσεις


Εδώ μπορείτε να δείτε τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές δημοσιεύσεις των ερευνητών στο Τμήμα Περιβάλλοντος (ενημέρωση: Ιανουάριος 2018). Για τη διαχρονική εξέλιξη της επιστημονικής έρευνας στο Τμήμα μας (αριθμός άρθρων και αναφορών) δείτε εδώ.


 • Dimitrakopoulos P.G. & Troumbis A.Y. 2018. “Biotopes”. Reference Module in Earth Systems and Environmental Sciences – Encyclopaedia of Ecology, 2nd edition, Elsevier, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-409548-9.10923-6
 • Gatidou G., Oursouzidou M., Stefanatou A., Stasinakis A.S. (2017) Removal mechanisms of benzotriazoles in duckweed Lemna minor wastewater treatment systems. Science of the Total Environment, 596-597:12-17.
 • Guerreiro S. & Botetzagias I. (2018) Empowering communities – the role of intermediary organisations in community renewable energy projects in Indonesia. Local Environment, 23(2): 158-177.
 • Iatrou E.I., Gatidou G., Damalas D., Thomaidis N.S., Stasinakis A.S. (2017) Fate of antimicrobials in duckweed Lemna minor wastewater treatment systems. Journal of Hazardous Materials, 330:116-126.
 • Mazioti A.A., Stasinakis A.S., Psoma A.K., Thomaidis N.S., Ahdersen H.R. (2017) Hybrid Moving Bed Biofilm Reactor for the biodegradation of benzotriazoles and hydroxyl-benzothiazole in wastewater. Journal of Hazardous Materials, 323:299-310.
 • Papanikolopoulou L.A., Smeti E., Roelke D.L., Dimitrakopoulos P.G., Kokkoris G.D., Danielidis D.B., Spatharis S. Interplay between r- and K-strategists leads to phytoplankton underyielding under pulsed resource supply. Oecologia, doi:10.1007/s00442-017-4050-x
 • Primack R.B., Αριανούτσου Μ., Δημητρακόπουλος Π. (Μτφ.: Αριανούτσου Μ., Δημητρακόπουλος Π.Γ., Διαμαντόπουλος Ι. Βαλάκος Ε., Παφίλης Π., Παντής Ι.). 2017. Βιολογία της Διατήρησης, Μία εισαγωγή. University Studio Press, 500 σελ., Θεσσαλονίκη. (ISBN: 978-961-12-2331-5).
 • Stasinakis A.S. (2017) “Existence of organic micropollutants in the environment due to wastewater reuse and biosolids application”, in Kalavrouziotis I.K. (2017) Wastewater and Biosolids Management. IWA Publishing, London, UK (ISBN13: 9781780408224).
 • Thomaidi V.S., Matsoukas C., Stasinakis A.S. (2017) Risk assessment of triclosan released from sewage treatment plants in European rivers using a combination of risk quotient methodology and Monte Carlo simulation. Science of the Total Environment, 603-604C:487-494.
 • Tsatsakis, A.M., Nawaz., M.A., Tutelyan, V.A., Golokhvast, K.S., Kalantzi, O.I., Chung, D.H., Kang, S.J., Coleman, M.D., Tyshko, N., Yang, S.H., Chung, G. (2017). Impact on environment, ecosystem, diversity and health from culturing and using GMOs as feed and food. Food and Chemical Toxicology, 107:108-121.
 • Μποτετζάγιας Ι. (2017c) Η Ανθρώπινη Ιστορία των Σκύλων. εκδόσεις Αλεξάνδρεια. 264 σελ.
 • Μποτετζάγιας I. (2017b), ‘Η υπόλοιπη φύση: μια σύντομη αναδρομή στις σχέσεις Ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος’, στο Βελεγράκης Γ., Κωνσταντάτος Χ. & Χατζημιχάλης Κ. (επιμ.) Πολιτική Οικολογία: Οκτώ συμβολές στην Ελληνική συζήτηση, Νήσος, Αθήνα, σ.σ. 53-68.
 • Μποτετζάγιας Ι. (2017a). ‘Διερευνώντας τη σχέση Πληθυσμού και Περιβάλλοντος’, στο Μανωλάς Ευαγ. (επιμ.), Περιβαλλοντική Κοινωνιολογία, Gutenberg: Αθήνα, σ.σ.122-143.