Επιστημονικές Δημοσιεύσεις


Εδώ μπορείτε να δείτε τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές δημοσιεύσεις των ερευνητών στο Τμήμα Περιβάλλοντος (ενημέρωση: Ιανουάριος 2017). Για τη διαχρονική εξέλιξη της επιστημονικής έρευνας στο Τμήμα μας (αριθμός άρθρων και αναφορών) δείτε εδώ.


Botetzagias Ι., Jones Ν. & Malesios Chr. (2016) ‘Petitioner, Contributor, Protester: The Profile of Europeans Performing Different ‘Public Sphere’ Pro-environmental Behaviours’, in Telesiene A. & Gross M. (eds.), Green European: Environmental Behaviour and Attitudes in Europe in a Historical and Cross-Cultural Comparative Perspective, Routledge:London, pp.133-154

Broadbent J., Sonnett J., Botetzagias I. et al. (2016), Conflicting Climate Change Frames in a Global Field of Media DiscourseSocius: Sociological Research for a Dynamic World, doi: 10.1177/2378023116670660 srd.sagepub.com

Gatidou G., Arvaniti O., Stasinakis Ath., Thomaidis N., Andersen, H. (2016) Using mechanisms of hydrolysis and sorption to reduce siloxanes occurrence in biogas of anaerobic sludge digestersBioresource Technology, 221:205-213.

Gatidou G., Kinyua J., van Nuijs A., Gracia-Lor, E., Castiglioni S., Covaci A., and  Stasinakis Ath. (2016) Drugs of abuse and alcohol consumption among different groups of population on the Greek Island of Lesvos through sewage-based epidemiologyScience of The Total Environment, 563–564:633–640

Kalantzi O.-I. & Nadal M. (eds.) (2016), Virtual Special Issue on: Human health and particulate matter air pollution

Katsikantami I., Sifakis S., Tzatzarakis M.N., Vakonaki E., Kalantzi O.-I., Tsatsakis A.M., Rizos A.K.A. (2016) Global assessment of phthalates burden and related links to health effects. Environment International, 97: 212-236.

Mastranestasis I., Kominakis A., Hager-Theodorides A.L., Ekateriniadou L.V., Ligda Ch., Theodorou K. (2016). Associations between genetic polymorphisms and phenotypic traits in the Lesvos dairy sheepSmall Ruminant Research, 144:205-210.

Nika M.C., Bletsou A.A., Koumaki E., Noutsopoulos C., Mamais D., Stasinakis A.S., Thomaidis N.S. (2017) Chlorination of benzothiazoles and benzotriazoles and transformation products identification by LC-HR-MS/MS.Journal of Hazardous Materials, 323:400-413.

Vasios, G., Kosmidi, A., Kalantzi, O.-I., Tsantili-Kakoulidou, A., Kavantzas, N., Theocharis, S. & Giaginis, C. (2016) Simple physicochemical properties related with lipophilicity, polarity, molecular size and ionization status exert significant impact on the transfer of drugs and chemicals into human breast milkExpert Opinion on Drug Metabolism and Toxicology, 12(11):1273-1278.