Πέτρος Γαγάνης


Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέα Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Επιστήμης

 

Γραφείο: 204, κτ. Ξενία Α

Τηλέφωνο: 22510-36293

E-mail: gaganis@aegean.gr

  • Διδακτορική Διατριβή (Ph.D.), Στοχαστική Υδρογεωλογία, University of British Columbia, Dept. Earth and Ocean Sciences, Canada, 2000
  • Μεταπτυχιακή Διατριβή (M.Sc.), Υδρογεωλογία, University of British Columbia, Dept. Earth and Ocean Sciences, Canada, 1997
  • Πτυχίο Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας, 1986
  • Χαρακτηρισμός και  αριθμητική προσομοίωση των διεργασιών που διέπουν τη ροή των υπόγειων υδάτων σε ομογενή και ετερογενή μέσα , την εξάπλωση, τη μετανάστευση και πιθανή φυσική εξασθένιση των ρύπων στο υπέδαφος και την αλληλεπίδραση υπόγειων και επιφανειακών υδάτων.
  • Αλγόριθμοι και μεθοδολογίες βελτιστοποίησης μοντέλων προσομοίωσης υδρολογικών συστημάτων, μέθοδοι ποσοτικού προσδιορισμού του βαθμού αξιοπιστίας των προβλέψεων των προσομοιωτών ροής και ρύπανσης, μέθοδοι αντιστροφής.
  • Στοχαστικές μέθοδοι, αναλύσεις επικινδυνότητας που αφορούν τη ρύπανση των υδάτων και του περιβάλλοντος και τη διαχείριση των υδατικών πόρων / αποθεμάτων / ποιότητας υδάτων.
  • Ενσωμάτωση ετερογενών δεδομένων σε μοντέλα αποφάσεων, αναλύσεις κινδύνου – κόστους – ωφελιμότητας (risk-cost-benefit analysis) για την επιλογή της βέλτιστης εναλλακτικής πρότασης διαχείρισης ή αποκατάστασης ενός προβλήματος.

Zkeri Eir., Aloupi M. & Gaganis P. (2018). Seasonal and spatial variation of arsenic in groundwater in a rhyolithic volcanic area of Lesvos Island, Greece. Environmental Monitoring and Assessment, 190:44

Simha Pr., Mutiara Z.Z. & Gaganis P. (2017). Vulnerability Assessment of Water Resources and Adaptive Management Approach for Lesvos Island, Greece. Sustainable Water Resources Management, DOI: 10.1007/s40899-017-0095-6

Alvin Chandra and Petros Gaganis. 2015.  Deconstructing vulnerability and adaptation in a coastal river basin ecosystem: a participatory analysis of flood risk in Nadi, Fiji Islands. Climate and Development, DOI:10.1080/17565529.2015.1016884

Stylianos Liodakis, Phaedon Kyriakidis, Petros Gaganis2015. Accounting for model sensitivity in controlled (log)Gaussian geostatistical simulation,Spatial Statistics, DOI:10.1016/j.spasta.2015.05.007