Υποψήφιοι Διδάκτορες


Το τρέχον ακαδημαϊκό έτος φοιτούν στο Τμήμα Περιβάλλοντος οι κάτωθι  διδακτορικοί φοιτητές:

Ονοματεπώνυμο Επιβλέπων Θέμα/Θεματική Περιοχή
Αυγερινός Εμμανουήλ Κ. Σκαναβή Υπεύθυνη Περιβαλλοντική Συμπεριφορά ως Εργαλείο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης
Αντωνάκη Ιωάννα Π. Γαγάνης Μοντέλο Εκτίμησης της Οικολογικής Κατάστασης των Τρεχούμενων Νερών της Κρήτης, βάσει Βιολογικών, Φυσικοχημικών και Υδρομορφολογικών Παραμέτρων
Ζευγώλης Ιωάννης Α. Τρούμπης Η «Μεταμόσχευση» ως Μέθοδος Αποκατάστασης Διαταραγμένων Οικοσυστημάτων
Θεοδωρακέας Παναγιώτης Ι. Ματσίνος Οικολογική Εκτίμηση Ρίσκου στην Διατήρηση της Βιοποικιλότητας: Ο Ρόλος της Ανάλυσης Αβεβαιότητας
Θεοδώρου Παρασκευή Κ. Σκαναβή Η πληροφορική στην προώθηση Υπεύθυνης Περιβαλλοντικής Συμπεριφοράς: Η περίπτωση του Λιμένα της Λιναριάς Σκύρου ως μοντέλο οικολογικής μελέτης και τουριστικής ανάπτυξης
Θωμαΐδη Βασιλική Αθ. Στασινάκης Ανάπτυξη Μεθοδολογίας για την εφαρμογή στρατηγικών περιορισμού της επικινδυνότητας από τη διάθεση αποβλήτων που περιέχουν αναδυόμενους οργανικούς μικρορρύπους στο περιβάλλον».
Ιατρού Ευαγγελία Αθ. Στασινάκης Διερεύνηση της Απομάκρυνσης Αντιβιοτικών μέσω Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων και Μελέτη της Τύχης τους κατά την Εισαγωγή τους στο Υδάτινο Περιβάλλον
Κακαλής Ελευθέριος Τρ. Ακριώτης Βιοποικιλότητα και Μεταβολές Χρήσεων Γης ως Παράγοντες Κατάτμησης Ενδιαιτημάτων
Κόρας-Καράσα Μάριος-Μπρούνο Χρ. Ματσούκας Προσδιορισμός της Επίδρασης Αιωρούμενων Σωματιδίων στο Κλιματικό Ισοζύγιο Ακτινοβολίας από In Situ και Δορυφορικές Μετρήσεις
Κοτζαπέτρος Αλέξανδρος Αθ. Στασινάκης Αυτόματος Έλεγχος Μονάδας Ενεργού Ιλύος Χρησιμοποιώντας Προηγμένα Συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης
Κουνάνη Αριστέα Κ. Τσαμπούκου-Σκαναβή Ο Ρόλος των Γυναικών στην Περιβαλλοντική Επικοινωνία: Ανάκαμψη και Επαναφορά σε Περιοχές που έχουν Υποστεί Φυσικές Καταστροφές
Κούτσικος Νικόλαος Ο.-Ι. Καλαντζή Αλλόχθονα είδη ιχθύων των ρεόντων υδάτων της Ελλάδα
Μαρίνη Καλλιόπη Κ. Σκαναβή  Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση & Αυτογνωσία: Έρευνα & Μελέτη της Σύζευξης και Μοντέλο Παρέμβασης
Μιχελάκη Χρυσάνθη Π. Δημητρακόπουλος Διακύμανση λειτουργικών χαρακτηριστικών Μεσογειακών φυτικών ειδών κατά μήκος γεωγραφικών βαθμίδων
Νέζης Ιωάννης Ο.-Ι. Καλαντζή Προσδιορισμός της Ποιότητας του Εσωτερικού Αέρα σε Μικροπεριβάλλοντα και οι Επιπτώσεις αυτής στην Ανθρώπινη Υγεία
Πλάκα Βαλεντίνα Κ. Σκαναβή Σχεδιασμός Μοντέλων για τον προσανατολισμό των μαθητών σε νέες δεξιότητες ώστε να λειτουργήσουν  ως μελλοντικοί ενεεργοί πολίτες στη λήψη περιβαλλοντικών αποφάσεων
Πολατίδου Μαρία Π. Γαγάνης Δυναμική των θρεπτικών αλάτων στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα λεκάνης απορροής της ανατολικής Μεσογείου
Προϊκάκη Μαρίνα Κ. Ευαγγελινός Integrated Innovative Socio-Economic Aspects of Sustainability into Public Policies for Environmental Degraded Areas
Ρετσιλίδου Ολγα Γ.Χατζόπουλος Διερεύνηση Τεχνικών Τηλεπισκόπησης και Ανάπτυξη Μεθοδολογίας για την Ακριβή Εκτίμηση της Καύσιμης Υλης με Βάση τη Βλάστηση Χρησιμοποιώντας Δύο Εποχικές Δορυφορικές Εικόνες Υψηλής Ανάλυσης – Εφαρμογή σε Δεδομένα Μεγάλης Έκτασης
Ρουβέλας Ελευθέριος-Δημήτριος Γ. Ματσίνος Η Επίδραση της Κλίμακας στην Δυναμική Χωρικά Προσδιορισμένων Μεταπληθυσμών: Προβλέψεις Στοχαστικού Μοντέλου
Ρουμελιώτης Σπυρίδων Κ. Ευαγγελινός Διερεύνηση των Παραμέτρων Καθορισμού του Επιπέδου Προσαρμογής των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στις Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής
Σαλάτας Απόστολος Αθ. Στασινάκης Διερεύνηση της απομάκρυνσης οργανικών μικρορύπων κατά τη βιολογική επεξεργασία των υγρών αποβλήτων με χρήση βιοαντιδραστήρων κινούμενης κλίνης με προσκολλημένη βιομάζα
Σιακαβάρας Δημήτριος Προσδιορισμός των Φυσικοχημικών Ιδιοτήτων των Λεπτόκοκκων Αιωρούμενων Σωματιδίων στην Ατμόσφαιρα της Θεσσαλονίκης
Σταθόπουλος Βασίλης Χρ. Ματσούκας Εντοπισμός και χαρακτηρισμός πηγών αιωρούμενων σωματίδιων και της επίδρασής τους, με χρήση υπολογιστικών εργαλείων
Στεφανάκης Δημήτριος Γ. Χατζόπουλος Δημιουργία Αυτόνομης Εναέριας Πλατφόρμας Τηλεπισκόπισης για την Παραγωγή Χαρτών Δεικτών Βιομάζας, Ευφλεξιμότητας Δασών & Γεωργικών Παραμέτρων
Σύρου Δήμητρα Ι. Μποτετζάγιας Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση μέσω Θεσμών Συνεργατικής Διαχείρισης : Μελέτη και Ανάλυση των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων στους Ελληνικούς Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών
Τριανταφύλλου Ελένη Δ. Χαραλαμπόπουλος Εκτίμηση των Συγκεντρώσεων και της Χημικής Σύστασης των Αιωρούμενων Σωματιδίων στην Περιοχή του Βορείου Αιγαίου
Τσιτάκης Δημήτριος Κ. Ευαγγελινός Οικονομική αξιολόγηση οικοσυστημικών αγαθών και υπηρεσιών, με έμφαση στα θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα, χρησιμοποιώντας μεθόδους δηλωθείσας προτίμησης. Διερεύνηση των στατιστικών-οικονομετρικών μεθoδολογιών που χρησιμοποιούνται