Δίδακτρα – Υποτροφίες


Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες υποχρεούνται στην καταβολή τελών φοίτησης, που είναι απαραίτητα για την κάλυψη των ακαδημαϊκών και λειτουργικών αναγκών του προγράμματος.

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται συνολικά σε 2.500 € για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή/τρια Δ.Μ.Σ. ανά έτος και καταβάλλονται ως εξής:

  • 500€ ως προκαταβολή με την αποδοχή της θέσης από τον υποψήφιο. Καθώς το συγκεκριμένο ποσό θεωρείται απαραίτητο για την κατοχύρωση της θέσης του υποψηφίου στο ΠΜΣ δεν επιστρέφεται σε περίπτωση μη παρακολούθησης.
  • οι υπόλοιπες τέσσερεις δόσεις των 500 € καταβάλλονται κατά τη διάρκεια των 2 πρώτων εξαμήνων του ακαδημαϊκού έτους.

Στους φοιτητές του Μ.Δ.Ε. μπορεί να χορηγούνται υποτροφίες ο συνολικός αριθμός των οποίων, καθώς και το ύψος αυτών θα καθορίζονται κάθε χρόνο από το Τμήμα. Επίσης σε κάθε πρώτο επιτυχόντα φοιτητή κάθε μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, το Ι.Κ.Υ. χορηγεί, αν αυτός δεν είναι ήδη υπότροφός του, υποτροφία ποσού 1900 ευρώ περίπου. Το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ., Ν.2083/92 όπως τροποποιήθηκε  από το Ν.2413/96 άρθρο 41 παρ. 5 και τις επιφυλάξεις του Π.Δ. 188/94.