Σκοπός & Στόχοι


Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση επιστημόνων σε θέματα Οικολογικής/Περιβαλλοντικής Μηχανικής, όπως επίσης και σε θέματα Διαχείρισης Ενέργειας και Τεχνολογιών Χαμηλού Άνθρακα στα πλαίσια της Κλιματικής Αλλαγής.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει μέσα από τη μελέτη και γνώση των βιολογικών, οικολογικών και φυσικοχημικών διεργασιών του περιβάλλοντος καθώς και των εφαρμογών τους στην Οικολογική Μηχανική, την Διαχείριση της Ενέργειας, όπως επίσης και στην εμβάθυνση και αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής:

  • Στην παραγωγή επιστημονικού δυναμικού με ολοκληρωμένη αντίληψη των περιβαλλοντικών διεργασιών.
  • Στην ανάπτυξη της γνώσης των φυσικών και ανθρωπογενών παραμέτρων του Ελλαδικού χερσαίου και υδατικού περιβάλλοντος, της εγχώριας τεχνογνωσίας διαχείρισης πόρων και ποιότητας περιβάλλοντος και στην προώθηση της εφαρμογής των ανωτέρω στην αειφόρο χρήση των πόρων της χώρας.
  • Στην εμβάθυνση του σχεδιασμού, της κατασκευής και των αρχών λειτουργίας συστημάτων που στηρίζονται στις βασικές αρχές της Οικολογικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής.
  • Στην εμβάθυνση της μελέτης των ενεργειακών συστημάτων κατά την διάρκεια της μετάβασης προς τεχνολογίες χαμηλού άνθρακα και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με βάση τις αρχές και τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης όπως αυτές καθορίζονται στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών (SDGs, 2030 Agenda), δηλ. καθαρή και οικονομικά εφικτή ενέργεια με αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και προώθηση επενδύσεων σε έργα υποδομής για καθαρή ενέργεια.
  • Στην ανάπτυξη των γνώσεων για την κλιματική αλλαγή και των επιπτώσεων αυτής, καθώς και της ρύθμισης και μείωσης των εκπομπών αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου και της προώθησης της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
  • Στην ενδυνάμωση του πολλαπλού κοινωνικό-οικονομικού ρόλου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στον ακριτικό χώρο όπου αναπτύσσεται, σύμφωνα με τις επιταγές και το σκεπτικό της ίδρυσής του

ΓΝΩΣΕΙΣ: Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις θεωρίας και εφαρμογών στο γνωστικό πεδίο της Οικολογικής Μηχανικής, της Διαχείρισης Ενέργειας και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας καθώς και της Κλιματικής Αλλαγής, με έμφαση στην ανάλυση, διαχείριση και σχεδιασμό συστημάτων διαχείρισης φυσικών πόρων, στερεών και υγρών αποβλήτων, αερίων εκπομπών καθώς και ενεργειακών συστημάτων χαμηλού άνθρακα (low carbon) και της συνεπακόλουθης κλιματικής αλλαγής. Το γνωστικό πεδίο καλύπτει τις βασικές αρχές της οικολογίας, της περιβαλλοντικής μηχανικής, της ανθρώπινης συμπεριφοράς και κοινωνικής δυναμικής σε θέματα που άπτονται της λειτουργίας και διασύνδεσης με τα οικοσυστήματα και το περιβάλλον και οι απόφοιτοι είναι σε θέση να κατανοήσουν και αφομοιώσουν τις βασικές αρχές και θεωρίες σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Οι απόφοιτοι αποκτούν τις απαραίτητες δεξιότητες για να εφαρμόσουν τις βασικές αρχές των θεωριών και μεθοδολογιών για την καταγραφή και αποτύπωση, ανάλυση, διαχείριση, λειτουργία, σχεδιασμό και βελτιστοποίηση περιβαλλοντικών συστημάτων σε δυναμική διασύνδεση με την λειτουργία των οικοσυστημάτων, των λειτουργιών της κοινωνίας και της βιομηχανικής δραστηριότητας. Η προσπάθεια αυτή στηρίζεται τόσο στην θεωρητική όσο και στην πειραματική διερεύνηση των προβλημάτων, στην προσπάθεια μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, της αντιμετώπισης αυτών καθώς και στην αναζήτηση διαφορετικών, καλύτερων, μεθοδολογιών και πρακτικών διαχείρισης και σχεδιασμού. Τα αποτελέσματα θα πρέπει να τεκμηριώνονται επαγωγικά, προσφέροντας λύσεις και διαμορφώνοντας έγκυρες κρίσεις σύμφωνα με την κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και αξιακή διάσταση.

Η ανάληψη της Διπλωματική Εργασία επιτρέπει στην ανάλυση και αποτύπωση της τρέχουσας δραστηριότητας και της «στάθμης» της επιστήμης και έρευνας σε θέματα οικολογικής μηχανικής, κλιματικής αλλαγής και λειτουργίας οικοσυστημάτων.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ: Οι απόφοιτοι θα πρέπει, με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, να είναι σε θέση να προάγουν τις γνώσεις και ικανότητες σε θέματα διασύνδεσης των κοινωνικών και περιβαλλοντικών συστημάτων και των προβλημάτων που ανακύπτουν.  Θα πρέπει επίσης να είναι ικανοί να εφαρμόζουν τις γνώσεις αυτές σε αναλυτικό και συνθετικό επίπεδο, για την διερεύνηση των προβλημάτων, την αναζήτηση λύσεων, τον σχεδιασμό συστημάτων και της βελτιστοποίησης αυτών. Η όλη ενασχόληση με την Διπλωματική Εργασία (thesis) δίνει την ευκαιρία και δυνατότητα να αποκτήσουν ικανότητες στην αναζήτηση, αξιολόγηση και καταγραφή της τρέχουσας ερευνητικής δραστηριότητας σε ένα ερευνητικό θέμα, να θεμελιώσουν ένα ερευνητικό ερώτημα και να αναζητήσουν απαντήσεις και λύσεις σε θεωρητικό ή/και πειραματικό επίπεδο. Η συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας επιτρέπει στην οργάνωση των δεδομένων, στην ανάδειξη των διασυνδέσεων και στην θεμελίωση απαντήσεων σχετικά με την οικολογική μηχανική και την επερχόμενη κλιματική αλλαγή. Οι γνώσεις και δεξιότητες οργανώνονται επίσης σε μια προωθητική, ερευνητική βάση ώστε να είναι σε επαρκή θέση γιά να συνεχίσουν σε ένα πιο στενό, επιστημονικό πεδίο, ακολουθώντας ερευνητική, ακαδημαϊκή πορεία.