Σκοπός & Στόχοι


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Πολιτική & Διατήρηση Βιοποικιλότητας»

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι «Περιβαλλοντική Πολιτική και Διατήρηση Βιοποικιλότητας» είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση επιστημόνων στην Περιβαλλοντική Πολιτική, στην Οικολογία, τη Βιολογία της Διατήρησης, τα Περιβαλλοντικά/Οικολογικά Οικονομικά και τις λοιπές Κοινωνικές Επιστήμες του Περιβάλλοντος, κατά το πρότυπο επιστημονικό πρόγραμμα διεθνών εκπαιδευτικών οργανισμών και ανάλογων Π.Μ.Σ. διεθνώς. Το περιεχόμενο και οι ειδικότερες στοχεύσεις των επιμέρους μαθημάτων του Π.Μ.Σ. εξελίσσονται και εγκρίνονται από τη Συνέλευση του Τμήματος Περιβάλλοντος, κατά τις διαδικαστικές προβλέψεις του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της, ώστε να συμβαδίζουν με την επιστημονική πρόοδο και τις ανάγκες βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και εμπειρίας των αποφοίτων του.

Τελικός σκοπός του ΠΜΣ «Περιβαλλοντική Πολιτική & Διατήρηση Βιοποικιλότητας» είναι:

Α. Η συνεισφορά στην ανάδειξη στελεχών και ανθρώπινων πόρων υψηλού επιπέδου σε ζητήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και πολιτικής.

Β. H προώθηση παραγώγων της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας για το περιβάλλον και την ανάπτυξη.

Γ. H διάχυση επιστημονικών γνώσεων και πολιτισμικών αξιών σε κοινωνικές ομάδες και θεσμοθετημένους οργανισμούς που εμπλέκονται σε περιβαλλοντικά ζητήματα

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Περιβαλλοντική Πολιτική και Διατήρηση Βιοποικιλότητας» εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και των τεχνών, την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των διπλωματούχων σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκρι­μένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών του οικείου Τμήματος.