Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΜΣ Πλανητική Περιβαλλοντική Αλλαγή Διαχείριση και Τεχνολογία 2021-2022


Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Πλανητική Περιβαλλοντική Αλλαγή, Διαχείριση και Τεχνολογία / M.Sc. in Global Environmental Change, Management and Technology» το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με ομώνυμο τίτλο και υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης (συνδυασμός δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης).

Αναζητήστε την πρόσκληση εδώ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – Tsaligopoulos et al. – Quietness in the Urban Environment


Tsaligopoulos A, Kyvelou S, Votsi N-E, Karapostoli A, Economou C, Matsinos YG. (2021) Revisiting the Concept of Quietness in the Urban Environment—Towards Ecosystems’ Health and Human Well-Being. International Journal of Environmental Research and Public Health. 18(6):3151. https://doi.org/10.3390/ijerph18063151

ABSTRACT
There is plenty of proof that environmental noise is a major pollutant in the urban environment. Several approaches were successfully applied for its calculation, visualization, prediction and mitigation. The goal of all strategy plans regards its reduction and the creation of quietness. This study aims to revisit the concept of quietness in the urban environment and attempts to portray a new understanding of the specific phenomena. “Quietness” as a term retains an ambiguity, and so far, it can be described as the lack of something, meaning the lack of noise that is portrayed by means of intensity. Several studies describe quietness as the combination of perceptual soundscape elements and contextual factors that can be quantified, combined, weighed and used as indicators of healthy soundscapes. In this research, the focus is on setting aside all indicators, either measuring the intensity or contextual ones and use solely quantifiable metrics regarding the acoustic environment, thus introducing a new composite index called the composite urban quietness index (CUQI). After testing the CUQI, in order to verify the results of previous research regarding the identification of quiet Areas in the city of Mytilene (Lesbos Island, Greece), the study concludes that CUQI is efficiently functioning even in this early stage of development.

To Πανεπιστήμιο Αιγαίου 743ο μεταξύ 3.897 Πανεπιστημίων παγκοσμίως


Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα της διεθνούς κατάταξης SCImago Institutions Rankings (SIR) η οποία κάθε χρόνο από το 2009 έως και σήμερα αξιολογεί πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Η κατάταξη εξετάζει τρεις βασικούς άξονες: την επίδοση στην έρευνα του πανεπιστημίου (50%), την παραγόμενη καινοτομία από το ερευνητικό έργο (30%), και τις κοινωνικές επιπτώσεις – αντίκτυπο που έχει αυτό το έργο (20%).

Ως προς την συνολική αξιολόγηση (και οι τρεις άξονες), το Πανεπιστήμιο Αιγαίου κατατάσσεται στις θέσεις:
14 μεταξύ 22 Ελληνικών Πανεπιστημίων
332 μεταξύ 823 Πανεπιστημίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
743 μεταξύ 3.897 Πανεπιστημίων σε ολόκληρο τον κόσμο

Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ

Αιέν αριστεύειν!