Βιβλία


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ NEA:

Κεβρεκίδου Μ., Μποτετζάγιας Ι. & Τζόουνς Ν. (2019) “Συστήματα Διαχείρισης Απορριμματων “Πληρώνω-Όσο-Πετάω”: από ποιους παράγοντες εξαρτάται η αποδοχή τους;”, στο  Γαλατσίδας Σπ., Μανωλάς Ευαγ. & Τσαντόπουλος Γ. (επιμ.) Κοινωνία & Περιβάλλον, 11 τόμος, Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ορεστιάδα , σ.σ. 226-247.

Μονογραφίες

Μποτετζάγιας Ι. (2017) Η Ανθρώπινη Ιστορία των Σκύλων. Αλεξάνδρεια: Αθήνα

Botetzagias I. (2011), The Federation of Ecologists Alternatives: the first Greek green party (1989-1992), Lambert Academic Publishing: Saarbrucken

Μποτετζάγιας Ι. & Καραμίχας Γ. (2008), Περιβαλλοντική Κοινωνιολογία. Κριτική: Αθήνα.

Επιμέλειες Βιβλίων

Μποτετζάγιας I. & Ruedig W. (2016), (επιμ.) Οικολογικά Πολιτικά Κόμματα: H Ευρωπαϊκή εμπειρία και η Ελληνική διάσταση, Πράσινο Ινστιτούτο: Αθήνα.

Leonard L. & Botetzagias I. (eds.) (2011), Sustainable Politics & the Crisis of the Peripheries: Ireland and Greece (Advances in Ecopolitics), Emerald Group Publishing Limited

Κεφάλαια σε Βιβλία

Botetzagias I. (2005) (ed..), The Europeanisation of Southern Europe, special issue of Journal of Southern Europe and the Balkans, Vol. 7, No.3, December

Botetzagias I. (2005), ‘The Greek Environmental Movement’ (‘Το Ελληνικό Περιβαλλοντικό Κίνημα’), in Kayla M. (ed.), Environmental Education, Research Data and Educational Planning (Περιβαλλοντική Εκπαίδευση….) Atrapos: Athens pp. 397-409 (in Greek)

Botetzagias Ι. (2004), ‘The Green margin: Development and prospects of the Greek political ecology’ (‘Το Πράσινο περιθώριο: Εξέλιξη και προοπτικές της Ελληνικής πολιτικής οικολογίας’), in Vernardakis Crist. et al (eds), Thirty Years of Democracy: The political system of the Third Hellenic Republic 1974-2004 (Τριάντα Χρόνια Δημοκρατία…) Kritiki:Athens, Greece, pp.288-310 (in Greek)

Botetzagias I. & Karamichas J., (2010) ‘Grassroots mobilisations against waste disposal sites in Greece’, in Rootes C. & Leonard L. (eds.) Environmental Movements and Waste Infrastructure, London: Routledge

Westerhoof L., Keskitalo C., McKay H., Wolf J., Botetzagias I. & Reysset B. (2010) ‘Planned Adaptation Measures in Industrialised Countries: A Comparison of Select Countries Within and Outside the EU’ in Keskitalo C. (ed.) Developing Adaptation Policy and Practice in Europe: Multi-level Governance of Climate Change, Springer: Dondrecht p.p.271-338.

Nikolaou Ι., Botetzagias Ι. & Evangelinos Κ. (2009), Environmental accounting as a tool for ENGOs social accountability, in Makridimitris Α., Maroudas L. & Pravita M.-E.(eds.) Modern trends in management studies: «New Public Governance», corporate social responsibility and civil society, Sakkoulas: Athens pp. 989-1006 [in Greek]

Botetzagias I., ‘«Who worries for the environment?»: A few theoretical comments and the situation in Greece’ (Ποις ανησυχεί για το περιβάλλον; Μερικές θεωρητικές παρατηρήσεις και η κατάσταση στην Ελλάδα), in Theodoropoulou El., Kayla M. , Larrère C., Bonnett M. (eds.), Environmental Ethics: from research and theory to practice, (Περιβαλλοντική Ηθική….), Athens: Atrapos pp. 288-298 [in Greek]

Andretta M., Botetzagias I. et al., (2009) ‘Novel characteristics of the GJM: a (latent) network analysis approach’, in della Porta D. (ed.), Another Europe: Conceptions and practices in the European Social Forums , Routledge: London, pp. 149-172

Botetzagias I. (2008), ‘Prometheanism and the Greek Energy Zugzwang’, in Hugh Compston and Ian Bailey (eds.), Turning Down the Heat: the Politics of Climate Policy in Affluent Democracies, Palgrave Macmillan, pp. 183-201

Botetzagias I. (2008), ‘The Greek public opinion, the concern for the environment and the ENGOs’ (‘Η Ελληνική κοινή γνώμη, η ανησυχία για το Περιβάλλον και οι Μη- Κυβερνητικές Περιβαλλοντικές Οργανώσεις (ΜΚ-ΠΟ)), in Chris. Vernardakis (ed.) VPRC: Public Opinion in Greece 2007 (VPRC¨Η Κοινή γνώμη στην Ελλάδα 2007…) Savallas: Athens p.p. 257-280 [in Greek]

Boudourides M. & Botetzagias I. (2007), ‘Networks of Protest on global issues in Greece 2002-2003’, in D. Purdue (ed.), Civil Societies and Social Movements, Routledge/ECPR Studies in European Political Science: London, pp. 109-123

Botetzagias I. (2006), ‘The societal appeal of political ecology in Greece’ (‘Η κοινωνική απήχηση της πολιτικής οικολογίας στην Ελλάδα’) in Kourouzides S., Louloudis L., Sakiotis Y. & Shizas Y. (eds.), Political Ecology in Greece (Η Πολιτική Οικολογία στην Ελλάδα), Evonymos Ecological Library: Athnes, pp. 80-88 (in Greek)

Botetzagias I. & Koutiva Eir. (2015), ‘When best is not enough: Greek environmental NGOs and their donors amidst the economic crisis’, in Clarke J., Huliaras As. & Sotiropoulos D. (eds), Austerity and the Third Sector in Greece: Civil Society at the European Frontline, Ashagate: London, pp.125-145.

Μποτετζάγιας I. (2015), ‘Ο ρόλος του περ/κου κινήματος στην περ/κη πολιτική: ένα θεωρητικό σχήμα’, στο Μανωλάς Ευαγ. (επιμ.), Περιβαλλοντική Πολιτική: Θεωρία & Πρακτική, Πανεπιστήμιο Θράκης: Ορεστιάδα, p.p. 184-202

Vernardakis Chr. & Botetzagias I. (2012), ‘Europeanization and the Party System in Greece’, in Kulahci E. (ed.), Europeanization and Party Politics, ECPR Press:Colchester, pp. 95-108.

Μποτετζάγιας Ι. (2011), ‘O ελέφαντας και το ποντίκι: αξιολογώντας τον οικολογικό εκσυγχρονισμό’), in Μανωλάς Ευαγ. & Ταμπάκης Στ. (επιμ.), Πολιτικές Περιβαλλοντικής Προστασίας,Πανεπιστήμιο Θράκης: Ορεστιάδα, pp. 9-26

Βotetzagias I. & Kourouzides S. (2011), ‘The emergence and development of the Greek environmental movement’ (Η εμφάνιση και η ανάπτυξη του ελληνικού περιβαλλοντικού κινήματος), in Vlassopoulou Chl. & Liarakou G.(eds.) Environmental History (Περιβαλλοντική Ιστορία), Pedio:Athens, pp.121-138 [in Greek]

Botetzagias I. (2011), “Green Politics in Greece at the time of Fiscal Crisis” in Leonard L. & Botetzagias I. (eds.) (2011), Sustainable Politics & the Crisis of the Peripheries: Ireland and Greece(Advances in Ecopolitics), Emerald Group Publishing Limited, pp.163-181.

Botetzagias I. (2011), “Nature in the courtroom” (H Φύση στο Δικαστήριο) in Lydaki A. & Mpaskozos Y. (eds.), About Animals: with sense and emotion (Περί Ζώων…), Psychogios: Athens, pp.283-289 [in Greek]

Botetzagias I., Jones N. & Malesios Chr. (2016) «Petitioner, Contributor, Protester: The Profile of Europeans Performing Different ‘Public Sphere’ Pro-environmental Behaviours», in Telesiene A. & Gross M. (eds.), Green European: Environmental Behaviour and Attitudes in Europe in a Historical and Cross-Cultural Comparative Perspective, Routledge:London, pp.133-154

Μποτετζάγιας I. (2016), ‘Από τους Οικολόγους Εναλλακτικούς στους Οικολόγους Πράσινους: μια σύντομη ιστορία των ελληνικών οικολογικών κομμάτων’, στο Μποτετζάγιας Ι. & Ruedig W. (επιμ.) (2016), Οικολογικά Πολιτικά Κόμματα…, pp.351-380

Μποτετζάγιας I. (2016), ‘Τα μέλη των Οικολόγων Πράσινων: μια διαχρονική μελέτη (2003- 2009)), στο Μποτετζάγιας Ι. & Ruedig W. (επιμ.) (2016), Οικολογικά Πολιτικά Κόμματα… pp.381-398

Κεβρεκίδου Μ., Μποτετζάγιας Ι. & Τζόουνς Ν. (2019) “Συστήματα Διαχείρισης Απορριμματων “Πληρώνω-Όσο-Πετάω”: από ποιους παράγοντες εξαρτάται η αποδοχή τους;”, στο  Γαλατσίδας Σπ., Μανωλάς Ευαγ. & Τσαντόπουλος Γ. (επιμ.) Κοινωνία & Περιβάλλον, 11 τόμος, Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ορεστιάδα , σ.σ. 226-247.