Έρευνα

Ερευνητικά Προγράμματα

Από την ίδρυσή του, το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει διαχειριστεί και εξασφαλίσει δεκάδες ερευνητικά προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ. Τα τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα στο Τμήμα μας είναι τα εξής:

Τίτλος

Υπεύθυνο Μέλος ΔΕΠ

Χρηματοδότηση από:

Συνολικός Προυπολογισμός

Μικροπλαστικά σε μονάδες επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων: παρουσία και συμπεριφορά Α. Στασινάκης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»  2014-2020 46,000 €
Αξιολόγηση και διαχείριση βιοποικιλότητας με χρήση δεικτών ακουστικής πολυπλοκότητας Ι. Ματσίνος Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»  2014-2020 41,500 €
Ανάπτυξη τεχνητών υγροτόπων επεξεργασίας γκρι νερού σε στέγες κτιρίων για ανάκτηση νερού εντός της οικίας Μ. Φουντουλάκης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»  2014-2020 50,000 €
Συμβολή στην διεπιστημονική αξιολόγηση της αλλόχθονης ιχθυοπανίδας στα οικοσυστήματα των εσωτερικών υδάτων της Ελλάδας Ο-Ι. Καλαντζή Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»  2014-2020 45,500 €
Ολοκληρωμένο πρότυπο μελέτης για την αλλόχθονη χλωρίδα Π. Δημητρακόπουλος Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»  2014-2020 41,500 €
Διερεύνηση της οξείας και χρόνιας φυσιολογικής και συμπεριφορικής απόκρισης μικρών θηλαστικών σε στρεσσογόνα ερεθίσματα, με χρήση μη-επεμβατικών μεθόδων σε συνθήκες δειγματοληψίας πεδίου Τ. Ακριώτης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»  2014-2020 37,000 €
Εκτίμηση ροών άνθρακα σε δασικές συστάδες Pinus brutia Ten. διαφορετικής μεταπυρικής ηλικίας. Ν. Φύλλας Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»  2014-2020 41,500 €
Επίδραση κύριων τύπων αερολυμάτων στην ηλιακή ακτινοβολία: υπολογισμοί με χρήση λεπτομερούς φασματικού μοντέλου διάδοσης ακτινοβολίας και δεδομένων αερολυμάτων MERRA-2 Χ Ματσούκας Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»  2014-2020 19,000 €
Εκτιμώντας την Υψηλή Ακουστική και Οικολογική Αξία των Αστικών Ήσυχων Περιοχών Ι. Ματσίνος Πρόγραμμα Υποτροφιών ΥΠΑΤΙΑ – Παν. Αιγαίου 24,000 €
Δημιουργία βιώσιμων υποδομών για την αξιοποίηση βιογενών υπολειμμάτων καθώς και των αποβλήτων που έχουν προκύψει από το προσφυγικό ζήτημα, η περίπτωση της Λέσβου και της Χίου – SusNisia Δ. Λέκκας IZES gGmbH (Γερμανία) 30,600 €
Αναλύσεις Υλικών Συσκευασίας στα Στερεά Απόβλητα Θ. Λέκκας Ιδιωτικός τομέας 74,400 €
Εξοπλισμός Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου Ποιότητας Υδάτων και Αέρα και εφαρμογή στις θερμές πηγές Λέσβου με σκοπό την αναβάθμιση των υπηρεσιών και την ραδιολογική προστασία εργαζομένων κι επισκεπτών Χ Ματσούκας Ε. Π. «Βόρειο Αιγαίο» 306,218 €
Ερευνητικές υποδομές για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ελιάς και αμπέλου στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου – RI-Food-Aegean Α. Στασινάκης Ε. Π. «Βόρειο Αιγαίο» 68,418 €
Ερευνητική υποδομή για την επεξεργασία και αξιοποίηση υποπροϊόντων και υπολειμμάτων αγροδιατροφικού τομέα για την παραγωγή εναλλακτικών προϊόντων και ενέργειας – Aegean AgroWaste Lab Δ. Λέκκας Ε. Π. «Βόρειο Αιγαίο» 372,000 €
ΠΑΝΑΚΕΙΑ – ΠΑΝελλΑδιΚή υποδομή για τη μΕλέτη της ατμοσφαιρικής σύστασης και κλΙματικής Αλλαγής Χ Ματσούκας Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» 55,000 €
REACT – Αναννεώσιμες Πηγές Ενέργειας για Αυτόνομες Νησιωτικές Περιοχές Δ. Χαραλαμπόπουλος HORIZON 2020 375,000 €
FoodOmicsGR Ενδελεχής Χαρακτηρισμός Τροφίμων Α. Στασινάκης Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» 89,826 €
Υποστήριξη και οργάνωση δράσεων διαχείρισης αποβλήτων στο Δήμο Παξών Δ. Λέκκας Δημόσιος Τομέας 8,500 €
CEST2019 – 16ο Διεθνές Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Δ. Λέκκας Συνέδριο 50,000 €
Ερευνητικό Πρόγραμμα για τη Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δ. Λέκκας Χρηματοδότηση ΕΛΚΕ 8,336 €
Διερεύνηση της ικανότητας ανθεκτικότητας μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε πλημμύρες A. Σκουλούδης Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) 99,000 €
HYDROUSA – Demonstration of water loops with innovative regenerative business models for the Mediterranean region Α. Στασινάκης EU Horizon 2020 Research and Innovation Programme 193.410,24 €
Κέντρο Βιώσιμης Κυκλικής Βιοικονομίας και Ενέργειας [Aegean_BIOECONOMY] Δ. Λέκκας Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» 1.374.101,37 €
ZeroPM – Zero pollution of Persistent, Mobile substances Α.Στασινάκης HORIZON 2020, 2021-2026, H2020-LC-GD-2020/H2020-LC-GD-2020-3 504.062,50 €