Εργαστήριο Διαχείρισης Βιοποικιλότητας


Το Εργαστήριο Διαχείρισης Βιοποικιλότητας (ΕΔΒ) θεσμοθετήθηκε το 1996 [Π.Δ. 344/ 10-Σεπτ.-1996 (ΦΕΚ 228/16-Σεπτ.-1996, Τεύχος Α)] έχοντας τέσσερις βασικούς ερευνητικούς άξονες: (α) τη μελέτη οικολογικών διεργασιών που σχετίζονται με τη δυναμική των πλανητικών αλλαγών, (β) τη μελέτη και κατανόηση των μηχανισμών που σχετίζονται με τη γένεση και διατήρηση της βιοποικιλότητας, (γ) τη χωρική ανάλυση του φυσικού περιβάλλοντος (με τις συναφείς γεωγραφικές τεχνικές) και (δ) τη διερεύνηση των μορφών και της σημασίας της οικολογικής συνιστώσας του σύγχρονου περιβαλλοντικού παραδείγματος.

Το ΕΔΒ έχει συμμετάσχει σε μια σειρά προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς φορείς, σε επίπεδο βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. Το ΕΔΒ υπήρξε τελικός υποψήφιος για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Επιστήμης Descartes, το 2001, για τις εργασίες που εκπονήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος BIODEPTH.

Μέλη ΔΕΠ

Επιστημονικοί Συνεργάτες

 • Γεώργιος Αδαμίδης, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
 • Γεώργιος Βάσιος, Διδάσκων, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, Παν. Αιγαίου
 • Αλέξανδρος Γαλανίδης, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
 • Ελένη Γαληνού, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια
 • Αλέξιος Γιαννακόπουλος, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
 • Κατερίνα Δούμα, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια
 • Γιώργος Κόκκορης, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων Βιοεπιστημών, Παν. Αιγαίου
 • Βέρα Οικονόμου, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια
 • Άκης Σιαμαντζιούρας, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Υποψήφιοι Διδάκτορες

 • Στέλιος Ζαννέτος, Χωρική Κατανομή και Οικολογία Μικρών Θηλαστικών στη νήσο Λέσβο
 • Ιωάννης Ζευγώλης, Οικολογική αποκατάσταση και κλιματική αλλαγή
 • Ελευθέριος Κακαλής, Οικολογία του Πευκοτσοπανάκου (Sitta krueperi)
 • Χρυσάνθη Μιχελάκη, Λειτουργικά χαρακτηριστικά μεσογειακών ειδών κατά μήκος περιβαλλοντικών βαθμίδων
 • Χριστόδουλος Σαζεΐδης, Ποσοτικοποίηση των ροών άνθρακα σε δασικές συστάδες και θαμνώνες

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Νίκη Γεωργή, Βιολόγος
Εριφύλλη Ζαφειρίου, Βιολόγος

Το Εργαστήριο Διαχείρισης Βιοποικιλότητας στεγάζεται στο 2ο όροφο του Κτηρίου ‘Ξενία Β’ του Τμήματος Περιβάλλοντος. Το ΕΔΒ διαθέτει ικανοποιητικό εξοπλισμό ενόργανης ανάλυσης φυσικών, χημικών και βιολογικών παραμέτρων περιβάλλοντος.

Εργαστηριακός Εξοπλισμός

 • Στοιχειακός Αναλυτής Άνθρακα, Αζώτου, Θείου (LECO)
 • Πλήρες Αυτοματοποιημένο Σύστημα Προσδιορισμού Αζώτου Κατά Kjeldahl 6 Θέσεων
 • Φασματόμετρο Ορατού-Υπεριώδους Διπλής Δέσμης
 • Σύστημα Για Την Παραγωγή Υπερκάθαρου Νερού
 • Πυριαντήριο Μέγιστης Θερμοκρασίας 1000 °C
 • Εξοπλισμός εδαφολογικών αναλύσεων
 • Φούρνος ξήρανσης, φυγόκεντρος, μύλος άλεσης, ψυγείο συντήρησης-κατάψυξης, καταψύκτες και πολλές συσκευές υποστήριξης αναλυτικής και ενόργανης χημείας (μετρητές pH, αναλυτικοί ζυγοί, μαγνητικοί αναδευτήρες, ανακινητήρες κλπ.)

Εξοπλισμός Πεδίου

 • Φορητό όργανο φωτοσύνθεσης LICOR 6400
 • Μετρητής φυλλικής επιφάνειας LICOR 3000 – LI 3500
 • Μετρητές χλωροφύλλης OptiSciences CCM-200
 • Πορόμετρο ΔΤ AP4
 • Φορητό σύστημα μέτρησης εδαφικών ροών CO2 LICOR 8100
 • Σύστημα ανάλυσης κομοστέγης (ΔΤ SunScan) και μέτρησης φωτοσυνθετικά ενεργού ακτινοβολίας
 • Γεωδαιτικός σταθμός (TOPCON Imaging station)
 • Θάλαμος πίεσης για μέτρηση υδατικού δυναμικού (PMS 10000)
 • Μετεωρολογικοί σταθμοί και καταγραφικά μικρομετεωρολογικών παραμέτρων (υγρασία εδάφους, θερμοκρασία αέρα)
 • Μετρητής ύψους  λιβαδικών φυτών (sward stick)
 • Δειγματολήπτες εδάφους
 • Προσαυξητικές τρυπάνες
 • Εξοπλισμός παρατήρησης πουλιών (κιάλια, τηλεσκόπια κλπ.)
 • Εξοπλισμός δακτυλίωσης πουλιών
 • Παγίδες σύλληψης μικρών θηλαστικών
 • Εξοπλισμός ραδιοπαρακολούθησης –  τηλεμετρίας
 • Λοιπός εξοπλισμός πεδίου (μετροταινίες, GPS κλπ.)

Το Εργαστήριο Διαχείρισης Βιοποικιλότητας έχει συμμετάσχει και συμμετέχει σε μία σειρά ερευνητικών προγραμμάτων, βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, χρηματοδοτούμενα από διεθνείς και εθνικούς φορείς. Μέσω των δράσεων αυτών, το Ε.Δ.Β. έχει αποκτήσει ένα ευρύτατο δίκτυο συνεργασιών με σημαντικά ιδρύματα της Ευρώπης, έχει αποκτήσει εμπειρία στη διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων και έχει εμπεδώσει εσωτερικά συστήματα διοίκησης και διαχείρισης ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού και πόρων.

Α. Προγράμματα της DG Research & DG-Regio/EU

Α.1. Bασική Έρευνα

BIODEPTH (Βιοποικιλότητα και Λειτουργία των οικοσυστημάτων: 1996-1998)
ECOWET (Οικονομική και οικολογική αξιολόγηση υγροτόπων: 1996-1999)
EMPOST-NET (Δίκτυα Κοινωνικών Εταίρων για τη Βιωσιμότητα: 1997-2000)
BIO-FORUM (Κοινωνικές συγκρούσεις για τη βιοποικιλότητα: 2000-2004)
EPIDEMIE (Επίδραση των βιολογικών εισβολέων σε μεσογειακά νησιωτικά οικοσυστήματα: 2000-2004)
AVEC (Ευπάθεια των οικοσυστημάτων στην πλανητική αλλαγή:  2001-2005)
SMERNA (Στρατηγικές καθοδήγησης της καινοτομίας για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: 2004-2005)
SCALES (Securing the Conservation of biodiversity across Administrative Levels and spatial, temporal, and Ecological Scales: FP7 IP Project 2009-2014)

Α.2. Στρατηγική Έρευνα

BIOPLATFORM (Θεματικό Δίκτυο για τη στρατηγική έρευνα στη
βιοποικιλότητα: 2002-2005)
RICAMARE (Συντονισμένη Δράση για την Ευρωμεσογειακή έρευνα στην πλανητική αλλαγή: 1998-2002)

Α.3. Εφαρμοσμένη Έρευνα

RITTS/INA (Καινοτομία στο Β. Αιγαίο: 2000-2002)
NAIAS (Καινοτόμες δράσεις Β. Αιγαίου: 2002-2004)
BIOBUS (Καινοτόμες Επιχειρηματικές Δράσεις βασισμένες σε Τοπικούς Πόρους Βιοποικιλότητας: 2006-2008)

Β. Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από άλλους φορείς

Εκτίμηση ροών άνθρακα σε δασικές συστάδες Pinus brutia Ten. διαφορετικής μεταπυρικής ηλικίας (2020-2021, Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020)
Διερεύνηση της οξείας και χρόνιας φυσιολογικής και συμπεριφορικής απόκρισης μικρών θηλαστικών σε στρεσσογόνα ερεθίσματα, με χρήση μη-επεμβατικών μεθόδων σε συνθήκες δειγματοληψίας πεδίου (2020-2021, Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020)
Ολοκληρωμένο πρότυπο μελέτης για την αλλόχθονη χλωρίδα (2020-2021, Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020)
Ηράκλειτος ΙΙ (Μελέτη της γενετικής δομής του προβάτου της φυλής της Λέσβου: 2011-2013), Υπ. Παιδείας/ΕΕ (ΕΣΠΑ 2007-2013)
Ηράκλειτος ΙΙ (Οικολογία σερπεντινικών εδαφών: οικοσυστημικές διεργασίες, λειτουργικά χαρακτηριστικά ειδών και διερεύνηση της λειτουργίας της υπερσυσσώρευσης μέταλλων στο ενδημικό είδος της Λέσβου Alyssum lesbiacum: 2011-2013), Υπ. Παιδείας/ΕΕ (ΕΣΠΑ 2007-2013)
ΠΕΝΕΔ 2003 (Εργαλεία και Μέθοδοι Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Υπαίθρου: 2005-2008), ΓΓΕΤ
Πυθαγόρας ΙΙ (Σχεδιασμός διατήρησης της φύσης και της βιοποικιλότητας: 2005-2007), Υπ. Παιδείας/ΕΕ (ΕΠΕΑΕΚ)
Ηράκλειτος Ι (Μοντελοποίηση δυναμικής του πληθυσμού θαλάσσιας χελώναςCaretta caretta και προσδιορισμός της επίδρασης αλλαγών μείωσης και τεμαχισμού των βιοτόπων αναπαραγωγής: 2003-2005), Υπ. Παιδείας/ΕΕ (ΕΠΕΑΕΚ)
Ηράκλειτος Ι (Δομή και λειτουργία ενός τροφικού δικτύου και των μεταπληθυσμών μικρών θηλαστικών και των θηρευτών τους: 2003-2007), Υπ. Παιδείας/ΕΕ (ΕΠΕΑΕΚ)
Παρακολούθηση της μετανάστευσης των πουλιών με τη μέθοδο της δακτυλίωσης και έκδοση αποτελεσμάτων δακτυλίωσης των πουλιών της Ελλάδας: 2003-2004, ΥΠΕΧΩΔΕ
Προσδιορισμός και αξιολόγηση επιπέδων τοξικών μετάλλων και ενώσεων σε άγρια πουλιά στην Ελλάδα: 2003-2004, ΥΠΕΧΩΔΕ
Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Σιγρίου: 1989-1990, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Σιγρίου
Mid-winter waterfowl census (Μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις υδρόβιων πουλιών): 1983-σήμερα, International Waterfowl Research Bureau

Μέσω των δράσεων αυτών, το Ε.Δ.Β. έχει αποκτήσει ένα ευρύτατο δίκτυο συνεργασιών με σημαντικά ιδρύματα της Ευρώπης, έχει αποκτήσει εμπειρία στη διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων και έχει εμπεδώσει εσωτερικά συστήματα διοίκησης και διαχείρισης ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού και πόρων.