Εργαστήριο Διαχείρισης Βιοποικιλότητας


Το Εργαστήριο Διαχείρισης Βιοποικιλότητας (ΕΔΒ) θεσμοθετήθηκε το 1996 [Π.Δ. 344/ 10-Σεπτ.-1996 (ΦΕΚ 228/16-Σεπτ.-1996, Τεύχος Α)] έχοντας τέσσερις βασικούς ερευνητικούς άξονες: (α) τη μελέτη οικολογικών διεργασιών που σχετίζονται με τη δυναμική των πλανητικών αλλαγών, (β) τη μελέτη και κατανόηση των μηχανισμών που σχετίζονται με τη γένεση και διατήρηση της βιοποικιλότητας, (γ) τη χωρική ανάλυση του φυσικού περιβάλλοντος (με τις συναφείς γεωγραφικές τεχνικές) και (δ) τη διερεύνηση των μορφών και της σημασίας της οικολογικής συνιστώσας του σύγχρονου περιβαλλοντικού παραδείγματος.

Το ΕΔΒ έχει συμμετάσχει σε μια σειρά προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς φορείς, σε επίπεδο βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. Το ΕΔΒ υπήρξε τελικός υποψήφιος για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Επιστήμης Descartes, το 2001, για τις εργασίες που εκπονήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος BIODEPTH.

Μέλη ΔΕΠ

Επιστημονικοί Συνεργάτες

 • Γεώργιος Αδαμίδης, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
 • Γεώργιος Βάσιος, Διδάσκων, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, Παν. Αιγαίου
 • Αλέξανδρος Γαλανίδης, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
 • Ελένη Γαληνού, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια
 • Αλέξιος Γιαννακόπουλος, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
 • Κατερίνα Δούμα, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια
 • Γιώργος Κόκκορης, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων Βιοεπιστημών, Παν. Αιγαίου
 • Βέρα Οικονόμου, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια
 • Άκης Σιαμαντζιούρας, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Υποψήφιοι Διδάκτορες

 • Στέλιος Ζαννέτος, Χωρική Κατανομή και Οικολογία Μικρών Θηλαστικών στη νήσο Λέσβο
 • Ιωάννης Ζευγώλης, Οικολογική αποκατάσταση και κλιματική αλλαγή
 • Ελευθέριος Κακαλής, Οικολογία του Πευκοτσοπανάκου (Sitta krueperi)
 • Χρυσάνθη Μιχελάκη, Λειτουργικά χαρακτηριστικά μεσογειακών ειδών κατά μήκος περιβαλλοντικών βαθμίδων
 • Χριστόδουλος Σαζεΐδης, Ποσοτικοποίηση των ροών άνθρακα σε δασικές συστάδες και θαμνώνες

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Νίκη Γεωργή, Βιολόγος
Εριφύλλη Ζαφειρίου, Βιολόγος

Το Εργαστήριο Διαχείρισης Βιοποικιλότητας στεγάζεται στο 2ο όροφο του Κτηρίου ‘Ξενία Β’ του Τμήματος Περιβάλλοντος. Το ΕΔΒ διαθέτει ικανοποιητικό εξοπλισμό ενόργανης ανάλυσης φυσικών, χημικών και βιολογικών παραμέτρων περιβάλλοντος.

Εργαστηριακός Εξοπλισμός

 • Στοιχειακός Αναλυτής Άνθρακα, Αζώτου, Θείου (LECO)
 • Πλήρες Αυτοματοποιημένο Σύστημα Προσδιορισμού Αζώτου Κατά Kjeldahl 6 Θέσεων
 • Φασματόμετρο Ορατού-Υπεριώδους Διπλής Δέσμης
 • Σύστημα Για Την Παραγωγή Υπερκάθαρου Νερού
 • Πυριαντήριο Μέγιστης Θερμοκρασίας 1000 °C
 • Εξοπλισμός εδαφολογικών αναλύσεων
 • Φούρνος ξήρανσης, φυγόκεντρος, μύλος άλεσης, ψυγείο συντήρησης-κατάψυξης, καταψύκτες και πολλές συσκευές υποστήριξης αναλυτικής και ενόργανης χημείας (μετρητές pH, αναλυτικοί ζυγοί, μαγνητικοί αναδευτήρες, ανακινητήρες κλπ.)

Εξοπλισμός Πεδίου

 • Φορητό όργανο φωτοσύνθεσης LICOR 6400
 • Μετρητής φυλλικής επιφάνειας LICOR 3000 – LI 3500
 • Μετρητές χλωροφύλλης OptiSciences CCM-200
 • Πορόμετρο ΔΤ AP4
 • Φορητό σύστημα μέτρησης εδαφικών ροών CO2 LICOR 8100
 • Σύστημα ανάλυσης κομοστέγης (ΔΤ SunScan) και μέτρησης φωτοσυνθετικά ενεργού ακτινοβολίας
 • Γεωδαιτικός σταθμός (TOPCON Imaging station)
 • Θάλαμος πίεσης για μέτρηση υδατικού δυναμικού (PMS 10000)
 • Μετεωρολογικοί σταθμοί και καταγραφικά μικρομετεωρολογικών παραμέτρων (υγρασία εδάφους, θερμοκρασία αέρα)
 • Μετρητής ύψους  λιβαδικών φυτών (sward stick)
 • Δειγματολήπτες εδάφους
 • Προσαυξητικές τρυπάνες
 • Εξοπλισμός παρατήρησης πουλιών (κιάλια, τηλεσκόπια κλπ.)
 • Εξοπλισμός δακτυλίωσης πουλιών
 • Παγίδες σύλληψης μικρών θηλαστικών
 • Εξοπλισμός ραδιοπαρακολούθησης –  τηλεμετρίας
 • Λοιπός εξοπλισμός πεδίου (μετροταινίες, GPS κλπ.)

Το Εργαστήριο Διαχείρισης Βιοποικιλότητας έχει συμμετάσχει και συμμετέχει σε μία σειρά ερευνητικών προγραμμάτων, βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, χρηματοδοτούμενα από διεθνείς και εθνικούς φορείς.

 

Εκτίμηση ροών άνθρακα σε δασικές συστάδες Pinus brutia Ten. διαφορετικής μεταπυρικής ηλικίας (2020-2021, Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020)
Διερεύνηση της οξείας και χρόνιας φυσιολογικής και συμπεριφορικής απόκρισης μικρών θηλαστικών σε στρεσσογόνα ερεθίσματα, με χρήση μη-επεμβατικών μεθόδων σε συνθήκες δειγματοληψίας πεδίου (2020-2021, Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020)
Ολοκληρωμένο πρότυπο μελέτης για την αλλόχθονη χλωρίδα (2020-2021, Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020)
Ηράκλειτος ΙΙ (Μελέτη της γενετικής δομής του προβάτου της φυλής της Λέσβου: 2011-2013), Υπ. Παιδείας/ΕΕ (ΕΣΠΑ 2007-2013)
Ηράκλειτος ΙΙ (Οικολογία σερπεντινικών εδαφών: οικοσυστημικές διεργασίες, λειτουργικά χαρακτηριστικά ειδών και διερεύνηση της λειτουργίας της υπερσυσσώρευσης μέταλλων στο ενδημικό είδος της Λέσβου Alyssum lesbiacum: 2011-2013), Υπ. Παιδείας/ΕΕ (ΕΣΠΑ 2007-2013)
SCALES (Securing the Conservation of biodiversity across Administrative Levels and spatial, temporal, and Ecological Scales: FP7 IP Project 2009-2014)
BIOBUS (Biodiversity Resources for Innovative Business Development: 2006-2008)
ΠΕΝΕΔ 2003 (Εργαλεία και Μέθοδοι Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Υπαίθρου: 2005-2008), ΓΓΕΤ
NAIAS (North Aegean Innovative Actions & Support: 2002-2004)
Πυθαγόρας ΙΙ (Σχεδιασμός διατήρησης της φύσης και της βιοποικιλότητας: 2005-2007), Υπ. Παιδείας/ΕΕ (ΕΠΕΑΕΚ)
BIOPLATFORM (Thematic Network for Biodiversity Research Strategy: 2002-2005)
Ηράκλειτος Ι (Δομή και λειτουργία ενός τροφικού δικτύου και των μεταπληθυσμών μικρών θηλαστικών και των θηρευτών τους: 2003-2007), Υπ. Παιδείας/ΕΕ (ΕΠΕΑΕΚ)
Παρακολούθηση της μετανάστευσης των πουλιών με τη μέθοδο της δακτυλίωσης και έκδοση αποτελεσμάτων δακτυλίωσης των πουλιών της Ελλάδας: 2003-2004, ΥΠΕΧΩΔΕ
Προσδιορισμός και αξιολόγηση επιπέδων τοξικών μετάλλων και ενώσεων σε άγρια πουλιά στην Ελλάδα: 2003-2004, ΥΠΕΧΩΔΕ
EPIDEMIE (Effect of biological invasions in Mediterranean island ecosystems: 2000-2004)
AVEC (Vulnerability of ecosystems to global change: 2001-2005)
SMERNA (Strategic Mentoring Initiative for the Region of North Aegean: 2004-2005)
BIO-FORUM (Social Conflict on Biodiversity 2000-2004)
RITTS / INA (Innovation in the North Aegean: 2000-2002)
RICAMARE (Concerted Action for the Mediterranean in global change research: 1998-2002)
EMPOST-NET (Social Network Partners for Sustainability: 1997-2000)
ECOWET (Economic and ecological assessment of wetlands: 1996-1999)
BIODEPTH (Biodiversity and ecosystem functioning: 1996-1998)
Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Σιγρίου: 1989-1990, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Σιγρίου

Όλοι οι ερευνητές και φοιτητές που απασχολούνται στο Εργαστήριο Διαχείρισης Βιοποικιλότητας αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με τον Κανονισμό Λειτουργίας και Ασφάλειας του εργαστηρίου.