Εργαστήριο Διαχείρισης Αποβλήτων


Το Εργαστήριο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΔΑ) ιδρύθηκε το 1999 (ΦΕΚ 304/31-12-199) με σκοπό τη διεξαγωγή έρευνας και παροχή εκπαίδευσης στο αντικείμενο της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων ιδίως στον καθορισμό των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των αποβλήτων, στην εξέλιξη συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων, χωροθέτηση, σχεδίαση και παρακολούθηση της λειτουργίας μονάδων επεξεργασίας καθώς και στην ανάλυση και σχεδιασμό στρατηγικών μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης αποβλήτων.

Ειδικότερα, αναπτύσσονται καινοτόμες τεχνολογίες αλλά και μέθοδοι ολοκληρωμένης διαχείρισης για την επεξεργασία και αξιοποίηση διαφόρων τύπων αγροτοκτηνοτροφικών αποβλήτων, γεωργικών και οργανικών υπολειμμάτων με ταυτόχρονη παραγωγή νέων προϊόντων ή/και ενέργειας μέσω της παραγωγής αερίων και στερεών καυσίμων. Παράλληλα χρησιμοποιούνται σύγχρονα περιβαλλοντικά εργαλεία και τεχνικές σε συνδυασμό με μεθόδους ανάλυσης και προσομοίωσης συστημάτων για τη βέλτιστη και ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων.

Το Εργαστήριο έχει εμπειρία στην ανάλυση και διαχείριση στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων και συμμετέχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα και ομάδες συμβούλων παρέχοντας τεχνική υποστήριξη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων και τη βελτιστοποίηση μεθόδων και τεχνολογιών επεξεργασίας αποβλήτων. Δραστηριοποιεπίται ερευνητικά στους τομείς της επεξεργασίας βιοαποβλήτων, παραγωγής βιοκαυσίμων, βιαποκατάστασης, τεχνητών υγρότοπων, ανάκτηση ενέργειας από διάφορες κατηγορίες αποβλήτων, αναερόβια χώνευση, κομποστοποίηση και ανάλυση και προσομοίωση περιβαλλοντικών συστημάτων.

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΚΚΑΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο Περιβαλλοντολόγου, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστημίου Αιγαίου (1998). Διδακτορικό Δίπλωμα, DIC στην Υδρολογία, Τμήμα Πολιτικών και Περιβαλλοντολόγων Μηχανικών, Imperial College London, Ηνωμένο Βασίλειο (2002). Μεταδιδακτορική Έρευνα (Post Doc), Τμήμα Πολιτικών και Περιβαλλοντολόγων Μηχανικών, Imperial College London, Ηνωμένο Βασίλειο (2004), Μεταδιδακτορική Έρευνα (Post Doc) – Μεταδιδακτορικό πρόγραμμα Πυθαγόρας II. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Μονάδα Διαχείρισης Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων (2006).

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Ανάλυση και προσομοίωση Περιβαλλοντικών Συστημάτων, ανάπτυξη εργαλείων για την διαχείριση υδατικών συστημάτων, υδρολογικά μοντέλα, ανάλυση ξηρασίας και επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, διαχείριση στερεών αποβλήτων, κομποστοποίηση, κυκλική οικονομία.

Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Λόφος Πανεπιστημίου
Μυτιλήνη 81100, Ελλάδα

Γραφείο 301
Τηλ.:        +30 2251036238
E-mail:        dlekkas@env.aegean.gr

 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ, Επίκουρος Καθηγητής

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο Χημικού Μηχανικού, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (2001), Διδακτορικό δίπλωμα στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (2005), Μεταδιδακτορική Έρευνα-ΙΚΥ στο Τμήμα Γεωπονίας στο ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (2008)

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Παραγωγή βιοαερίου με αναερόβια χώνευση, Τεχνητοί υγρότοποι, Αποκεντρωμένα συστήματα επεξεργασίας αστικών λυμάτων, Επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων

Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Λόφος Πανεπιστημίου
Μυτιλήνη 81100, Ελλάδα

Γραφείο 207
Τηλ.:        +30 2251036288
E-mail:        fountoulakis@env.aegean.gr

 

ΠΕΤΡΟΣ ΓΑΓΑΝΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο Γεωλογία, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1986), Μεταπτυχιακή Διατριβή (M.Sc.), Υδρογεωλογία, Dept. Earth and Ocean Sciences,University of British Columbia, Canada (1997), Διδακτορική Διατριβή (Ph.D.), Στοχαστική Υδρογεωλογία, University of British Columbia, Dept. Earth and Ocean Sciences, Canada (2000).

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Διεργασίες που διέπουν τη ροή των υπόγειων υδάτων σε ομογενή και ετερογενή μέσα. Μοντέλα προσομοίωσης υδρολογικών συστημάτων. Αναλύσεις επικινδυνότητας που αφορούν στη ρύπανση των υδάτων και του περιβάλλοντος και τη διαχείριση των υδατικών πόρων.

Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Λόφος Πανεπιστημίου
Μυτιλήνη 81100, Ελλάδα

Γραφείο 204
Τηλ.:        +30 2251036293
E-mail:        gaganis@aegean.gr

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ Επίκουρος Καθηγητής

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο Φυσικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1994). Διδακτορικό Δίπλωμα στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του University of Cincinnati (2000)

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Μοντελοποίηση της διάδοσης ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα. Χωροχρονική περιγραφή βροχοπτώσεων. Ισοζύγιο ενέργειας της θάλασσας, αλληλεπίδραση ωκεανού/ ατμόσφαιρας. Η επίδραση του ανθρώπου στο πλανητικό ενεργειακό ισοζύγιο, κλιματική αλλαγή.

Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Λόφος Πανεπιστημίου
Μυτιλήνη 81100, Ελλάδα

Γραφείο 212
Τηλ.:        +30 2251036289
E-mail:        matsoukas@aegean.gr

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΣΙΝΑΚΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο Περιβαλλοντολόγου, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστημίου Αιγαίου, (1997). Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη του Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστημίου Αιγαίου (2002).

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Βιολογικές και φυσικοχημικές μέθοδοι επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και βιοστερεών. Παρουσία, συμπεριφορά και τοξικότητα οργανικών μικρορύπων σε μονάδες επεξεργασίας λυμάτων και στο υδατικό περιβάλλον.

Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Λόφος Πανεπιστημίου
Μυτιλήνη 81100, Ελλάδα

Γραφείο 210
Τηλ.:        +30 2251036257
E-mail:        astas@env.aegean.gr

 

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΒΑΚΑΛΗΣ, Επίκουρος Καθηγητής

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο Μηχανικού Περιβάλλοντος στο Πολυτεχνείου Κρήτης (2010). Διδακτορικό Δίπλωμα στο Libera Università di Bolzano στην Ιταλία (2016). Μεταδιδακτορική Έρευνα-ΙΚΥ στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (2017)

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Βιοενέργεια και Βιοκαύσιμα. Ενεργειακή Μοντελοποίηση. Ενέργεια από Απόβλητα (Waste-to-energy). Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (τεχνολογίες, πολιτική και διαχείριση). Θερμοδυναμική Ανάλυση Ενεργειακών Συστημάτων. Ανάλυση Κύκλου Ζωής (LCA) και Πολυκριτηριακή Λήψη Αποφάσεων (ενεργειακά συστήματα, διαχείριση πόρων/ αποβλήτων)

Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Λόφος Πανεπιστημίου
Μυτιλήνη 81100, Ελλάδα

Γραφείο 304
Τηλ.:        +30 2251036257
E-mail:      vakalis@env.aegean.gr

 

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

 

ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο Περιβαλλοντολόγου, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστημίου Αιγαίου. Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση στο Τμήμα Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Περιβαλλοντική Πολιτική, Λήψη Αποφάσεων, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Διαχείριση Αποβλήτων

Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Λόφος Πανεπιστημίου
Μυτιλήνη 81100, Ελλάδα

Γραφείο ΥΑ1
Τηλ.:        +30 2251036213
E-mail:      hkaragianni@env.aegean.gr

 

 DIRK SCHAELICKE

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο στη Μηχανική Διεργασιών & Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Βερολίνου, Γερμανία. Μεταπτυχιακό δίπλωμα  Περιβαλλοντική Πολιτική & Διαχείριση, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Διαχείριση αποβλήτων και αξιοποίηση βιολογικών υποπροϊόντων. Διεργασίες για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων. Περιβαλλοντική πολιτική με έμφαση στην διαχείριση αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων.

Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Λόφος Πανεπιστημίου
Μυτιλήνη 81100, Ελλάδα

Γραφείο ΥΑ1
Τηλ.:        +30 2251036274
E-mail:      dschael@aegean.gr

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΛΩΝΤΖΑ

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Έλεγχος Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Διδακτορικό Δίπλωμα στην Περιβαλλοντική Μηχανική, Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Τεχνικές εκχύλισης και προπεξεργασίας δείγματος, Μικροεκχύλιση στερεάς φάσης (SPME) για την απομόνωση οργανικών ουσιών από περιβαλλοντικά δείγματα, προσδιορισμός και ταυτοποίηση οργανικών ουσιών σε περιβαλλοντικά δείγματα με χρωματογραφικές μεθόδους (HPLC, GC/MS), ανάπτυξη αναλυτικών μεθόδων, Προχωρημένες Μέθοδοι Οξείδωσης για την απομάκρυνση οργανικών ρυπαντών από περιβαλλοντικά δείγματα, Επεξεργασία και αξιοποίηση αγροκτηνοτροφικών αποβλήτων, Διαχείριση στερεών αποβλήτων σε λιμάνια και μαρίνες

Εργαστήριο Διαχείρισης Αποβλήτων

Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Λόφος Πανεπιστημίου
Μυτιλήνη 81100, Ελλάδα

Τηλ.: +30 210649292452
E-mail: eleftheria.klontza@aegean.gr

 

Υποψήφιοι Διδάκτορες Α-Ω

 • Ιωάννης Δασκαλούδης – Διερεύνηση πρακτικών βελτιστοποίησης των διεργασιών κομποστοποιησης για την επεξεργασία και αξιοποίηση ελαιουργικών αποβλήτων και άλλων αγροτικών υποπροϊόντων και υπολειμμάτων

Υπεύθυνος: Λέκκας Δ. Αναπληρωτής Καθηγητής

 • Κωνσταντίνος Μάμμας – ANALYSIS AND DEVELOPMENT OF TRANSFER LEARNING APPROACHES ON ENVIRONMENTAL TIME SERIES.

Υπεύθυνος: Λέκκας Δ. Αναπληρωτής Καθηγητής

 • Νικόλαος Παπαστεφανάκης – Παραγωγή βιοαέριου από οργανικά υπολείμματα συνδυάζοντας την ηλιακή ξήρανση με την αναερόβια

Υπεύθυνος: Φουντουλάκης Μ. Αναπληρωτής Καθηγητής

Α. Τμήμα Διαχείρισης Αποβλήτων

 • Μετρητές Αερίων (Infrared Gas Analyser)
 • GPS φορητό τύπου MAGELLAN 320
 • TOXIMETER GAS DETECTOR C2000 (OLDHAM)
 • Φορητό Πεχάμετρο/Ιοντόμετρο. Model Sension2
 • Φορητό Αγωγιμόμετρο. Μodel Sension5
 • Φορητό Οξυγονόμετρο. Model Sension6
 • Συσκευή μεταφοράς δεδομένων από τα όργανα Sensions σε υπολογιστή η σε εκτυπωτή (Docking Station)
 • Συσκευή θέρμανσης δειγμάτων που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του χημικά απαιτούμενου οξυγόνου (COD Reactor, Model 45600-18)
 • Φορητό φασματοφωτόμετρο (Model DR/2400)
 • Εξοπλισμός για την μέτρηση του αναερόβιου και αερόβιου μεταβολισμού μικροοργανισμών στο έδαφος και σε υδατικά διαλύματα
 • Συσκευή εκχύλισης Soxhlet 6 θέσεων της WISD
 • Αναλυτικό Ζυγός Kern ABJ 220-4M
 • Αποστακτήρας παραγωγής απιονισμένου νερού Espinar DES-3
 • Στερεοσκόπιο LEICA ES2
 • Δονητής Δοκιμαστικών Σωληναρίων VELP
 • Θερμαινόμενος μαγνητικός αναδευτήρας LabTech LMS1003
 • Τράπεζα ανάδευσης, Ξηραντήρας/Αφυγραντής
 • Περισταλτική Αντλία Watson Marlow 101U/R
 • Περισταλτική Αντλία Gilson Miniplus3
 • Δοσομετρική Αντλία Prominent 1002 NP
 • Ζυγός Kern VB 30 KIOSM
 • Αγωγημόμετρο εδάφους Hanna HI 993310

B) AGRO WASTE LAB

 • Μονάδα παραγωγής βιοαερίου η οποία περιλαμβάνει:
  • Ανοξείδωτη δεξαμενή τροφοδοσίας, με αναδευτήρα και αντλία
  • Ανοξείδωτος αντιδραστήρας (200lt) με διπλά τοιχώματα για την κυκλοφορία θερμού νερού, εξωτερική θερμομόνωση και αντλία ανάδευσης
  • Σύστημα κυκλοφορίας θερμού νερού
  • Ανοξείδωτη δεξαμενή συλλογής εκροής με αναδευτήρα και αντλία
  • Φυγοκεντρικός διαχωριστής ιλύος
 • Μονάδα παραγωγής κομπόστ η οποία περιλαμβάνει:
  • Τεμαχιστής κλαδιών, ξύλων και αγροτικών υπολειμμάτων
  • Ανοξείδωτος αντιδραστήρας κομποστοποίησης
  • Οικιακοί κομποστοποιητές
 • Μονάδα παραγωγής ζωοτροφής και νερού άρδευσης η οποία περιλαμβάνει:
  • Βιοαντιδραστήρα μεμβρανών
  • Φωτοβιοαντιδραστήρα επίπεδης επιφάνειας του οίκου InforsHT (LabFors 5 LUX)
 • Μονάδα παραγωγής πέλλετ η οποία περιλαμβάνει:
  • Θερμικό ξηραντήριο
  • Μύλο άλεσης
  • Πελλετοποιητή
 • Φορητός μετρητής σύστασης βιοαερίου (Gas Meter TG5 – PVC-PVC)
 • Αισθητήρες και καταγραφικό μέτρησης θερμοκρασίας κομποστοποίησης
 • Αισθητήρες και καταγραφικό μέτρησης pH και ORP αναερόβιας χώνευσης (HACK SC200 CONTROLLER, 2DIGITAL sensors)
 • Ροόμετρο βιοαερίου
 • Θερμιδόμετρο Parr

Γ. Τμήμα Εργαστηρίου Ελαιουργίας

 • Κλασικό σύστημα Υδραυλικής Πρέσας, Διφασικό σύστημα φυγοκέντρησης (decanter)
 • Εκπυρηνωτής Ελαιόκαρπου
 • Πλυντήριο Ελαιόκαρπου
 • Αποφυλλωτήριο Ελαιόκαρπου
 • Αναβατόριο Ελαιόκαρπου
 • Επιδαπέδιος ζυγός φορτίων έως 150 kg
 • Επαγγελματικό πλυντήριο δίσκων
 • Χειροκίνητη πρέσα αποχυμωτής
 • Καταψύκτης Liebherr GT 2102
 • Ζυγός ADAM PGW 3502e
 • Πυραντήριο Nabertherm B170
 • Shredder ALKO NewTech 2400R
 • Κλίβανος Raypa

Συνεργαζόμενα ιδρύματα και ιδιωτικοί/δημόσιοι φορείς

 • Sanitary Environmental Engineering Division (SEED) of University of Salerno (Italy)
 • IZES gGmbH (Germany)
 • Department of Civil and Environmental Engineering of Imperial College London (UK)
 • Department of Energy Engineering and Fluid Mechanics, School of Industrial Engineering – ETSII Universidad Politécnica de Madrid (UPM, Spain)
 • The Cyprus Research and Innovation Center Ltd (CyRIC, Cyprus)
 • Department of Chemistry, National and Kapodistrian University of Athens, Greece

 

Το Εργαστήριο Διαχείρισης Αποβλήτων έχει συμμετάσχει στα παρακάτω έργα:

 • Sustainable infrastructures for the use of biogenic residues on the example of the islands Lesbos and Chios – SusNisia. Funded by Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety, Germany (FKZ 16EXI2228A).
 • Geo-Ergon Paideia” «Start Up Farm: Skills for future eco-farmers». European programme Erasmus+, through the Greek State Scholarship Foundation.
 • Environmental assessment of the use of restored Solid Waste Dump (HADA) in Chios as shelter facility. The UN Refugee Agency
 • Practices for integrated Municipal Waste Management for the Island of Kythnos
 • Evaluation and optimization of a mobile treatment unit for Municipal Solid – Municipality of Kalamata” financed by the Municipality of Kalamata.
 • ΘΑΛ-ΧΩΡ- Cross-border Cooperation for the development of Marine Spatial Planning” financed by INTERREG IVC Programme Greece-Cyprus 2007-2013.
 • Reduction of operating cost of tourist corporation via sustainable management of water and energy” financed by the National Strategic Reference Framework (NSRF).
 • Composting of the organic fraction of the municipal solid waste in the Municipality of Evrotas: Monitoring of the process
 • RITTS, “Regional Innovation and Technology Transfer Strategies” – Innovation in North Aegean Region
 • NAIAS “North Aegean Innovative Actions & Support” – Innovative Systems for treating Olive mil wastes (http://www2.env.aegean.gr/eda/naias/default.htm)

Αυτό το διάστημα υλοποιούνται τα εξής έργα:

 • Aegean AgroWaste Lab – Research Infrastructure for treatment and valorization of by-products and residues of agrowaste sector to produce alternative products and energy. Financed by the Operational Program “North Aegean 2014-2020”, co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF) Launch date 10/2018, duration 36 months (coordinating by WML)
 • Intelligent Research Infrastructure for Shipping, Supply Chain, Transport and Logistics (EN.I.R.I.S.S.T) MIS: 5027930 Financed by the programme “Strengthening National Research Infrastructures Of the Operational Program Competitiveness, Entrepreneurship and Entrepreneurship Innovation (2014-2020)” EPANEK – (the new NSRF) Launch date 3/2019, duration 36 months
 • Analysis of packaging materials in Solid Wastes. Financed by HERRco Launch date 4/2018, duration 48 months (coordinating by WML)
 • Support and development of Waste Management practices for the Municipality of Paxos Island – Greece Municipality of Paxos Island

Tα μέλη του Εργαστηρίου συμμετέχουν ενεργά στην οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων όπως το Διεθνές Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (CEST – www.cest.gnest.org), το Διεθνές Θερινό Σχολείο Ανάλυσης Μεγάλων Δεδομένων στις Φυσικές Επιστήμες (https://summer-schools.aegean.gr/EarthBiAs2017/) και την έκδοση του Διεθνούς Επιστημονικού Περιοδικού Global NEST Journal (www.journal.gnest.org; Scopus and ISI Indexed).

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

2010

 • Malmsten M., Lekkas D.F., (2010) An econometric cost analysis of urban water supply and waste water treatment processes. Application to a number of Swedish communities. Desalination, vol. 18, 327–340, (doi: 10.5004/dwt.2010.1961).
 • Kampragou E., Lekkas D.F., Assimacopoulos D. (2010) Water demand management: Implementation principles and indicative success stories. Water and Environment Journal, vol. 25 (2011) 466–476 (doi: 10.1111/j.1747-6593.2010.00240.x).

2011

 • Karka P., Lekkas D.F., Grigoropoulou, E., Assimacopoulos, D., (2011). Conceptual modelling for quantifying wastewater production. A case study for Athens wastewater system. Journal of Environmental Science and Engineering, 5, 1-4.

2013

 • Anastasiadis S., Boglis A., Pechlivanidis I.G., Lekkas D.F., Baltas E., 2013, Application of GIS-based Clark’s Unit hydrograph and transfer function model to describe runoff response in a small catchment – Case study: Lykoremma River, Greece, Fresenius Environmental Bulletin, 22(7B), 2152-2158

2015

 • Pechlivanidis I.G., Anastasiadis S. and Lekkas D.F. (2015) Development and testing of the MWBMT toolbox to predict runoff response at the poorly gauged catchment of Mornos, Greece European Water Issue 39, 3-18
 • Klontza E.E., Giannopoulou K. and Lekkas D.F. (2015) Assessment of different practices for composting the organic fraction of municipal solid wastes 14th Int. Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes, Greece
 • Klontza E.E., Kampragkou E., Ververidis K. Papadopoulou M. and Lekkas D.F. (2015) Water-energy saving methodologies for mid-sized tourist lodging units 14th Int. Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes, Greece
 • Klontza E.E., Giannopoulou K., Lekkas D. F., (2015) Assessment of different practices for composting the organic fraction of Municipal Solid Wastes 2nd Environmental Conference of Thessaly, Skiathos Greece
 • Klontza E.E., Giannopoulou K., Lekkas D. F., (2015) Studies on Waste Management on the example of Kalamata Municipality. 5th International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE) and SECOTOX Conference, Mykonos, Greece
 • Ioannidis K., Karagrigoriou A., Lekkas D.F., (2015). Analysis and Simulation of Rainfall Events.28th National Conference of Statistics. Athens Greece

2016

 • Kazamias G., Klontza E.E., Lekkas D.F., (2016). An application of sewage sludge co-composting with organic fraction of municipal solid waste: fate of PAH’s and PCB’s 5th International Conference on Industrial and Hazardous Waste Management Chania Crete, Greece (September 2016)
 • Kazamias G., Klontza E.E., Lekkas D.F., (2016). Evaluation of composting system plant in Kalamata Municipality 10th International Conference on “Circular Economy and Organic Waste” Heraklion, Crete, Greece (June 2016)
 • Klontza E.E., Kampragkou E., Ververidis K., Papadopoulou M.P. and Lekkas D.F. (2016), Evaluation of water saving measures for mid-sized tourist lodging units: the case of Samos Island, Greece, European Journal of Environmental Sciences, 6(1), 37-42. DOI: http://dx.doi.org/10.14712/23361964.2016.7.

2017

2018

 • Αrvanitis T., Razis, I., Lekkas D.F., (2018) COMPOSITION OF MUNICIPAL SOLID WASTE IN ATHENS – GREECE 7th International Conference on Engineering for Waste and Biomass Valorisation, WasteEng 2018, July 2-5, 2018, Prague, Czech Republic
 • Galliou, F., Markakis, N., Fountoulakis, M.S., Nikolaidis, N., Manios, T. (2018) Production of organic fertilizer from olive mill wastewater by combining solar greenhouse drying and composting. Waste Management, In press
 • Maragkaki, A.E., Fountoulakis, M., Kyriakou, A., Lasaridi, K., Manios, T. (2018). Boosting biogas production from sewage sludge by adding small amount of agro-industrial by-products and food waste residues. Waste Management, 71:605-611
 • Vakalis, S., Ahmad, J., Heimann, R., Patuzzi, F., Baratieri, M. (2018). The Case of Frictional Torrefaction and the Effect of Reflux Condensation on the Operation of the Rotary Compression Unit. Bioresource Technology 268, 91 – 96.
 • Vakalis, S., Moustakas, K. and Loizidou, M. (2018). Assessing the 3T method as a replacement to R1 formula for measuring the efficiency of waste-to-energy plants. Waste Management & Research 36, 810 – 817.
 • Vakalis, S., Moustakas, K., Sénéchal, U., Schneider, R., Salomo, B., Kurz, M., Malamis, D., Zschunke, T. (2018). Utilization of thermodynamic modelling for assessing the operation of the after-burner in a Biomass Gasifier. Journal of Cleaner Production 170; 70 – 75.
 • Vakalis, S., Semitekolos, D., Novakovic, J., Moustakas, K., Zoumpoulakis, L. and Loizidou, M. (2018). Introduction to the concept of particleboard production from mixtures of sawdust and dried food waste. Waste and Biomass Valorization 9, 2373–2379.

2019

 • Lekkas D.F., Fountoulakis, M., Stasinakis, A., Klontza E.E. Daskaloudis I. (2019) An integrated methodology for treatment and valorisation of agricultural wastes in Lesvos, Greece 7th International Conference on Sustainable Solid Waste Management Herakleio CRETE
 • Petousi I., Daskalakis G., Fountoulakis M.S. et al. (2019), Effects of treated wastewater irrigation on the establishment of young grapevines. Science of the Total Environment, 658:485-492.
 • Demetropoulou, L., Lilli, M.A., Petousi, I., Nikolaou, T., Fountoulakis M., Kritsotakis, M., Panakoulia, S., Giannakis, G., Manios, T. & Nikolaidis, N.P. (2019) Innovative methodology for the prioritization of the Program of Measures for integrated water resources management of the Region of Crete, Greece. Science of the Total Environment, 672, 61-70.
 • Vakalis, S., Moustakas, K., Heimann, R., Loizidou, M. (2019). The Renewable Battery Concept via conversion of agricultural waste into biocoal using frictional pyrolysis. Journal of Cleaner Production 229, 1183-1188.
 • Vakalis, S. and Moustakas, K. (2019). Modelling of Advanced Gasification Systems (MAGSY): Simulation and Validation for the Case of the Rising Co-current Reactor. Applied Energy 242, 526 – 533.
 • Vakalis, S., Moustakas, K. and Loizidou, M. (2019). Energy Efficiency of Waste-to-Energy Plants with a Focus on the Comparison and the Constraints of the 3T Method and the R1 Formula. Renewable & Sustainable Energy Reviews 108, 323 – 329.
 • Vakalis, S., Moustakas, K., Benedetti, V., Cordioli, E., Patuzzi, F., Loizidou, M., Baratieri, M. (2019). Centralized collection scheme and torrefaction of spent coffee grounds – an introduction to the concept of the “COFFEE BIN”. Environmental Science and Pollution Research, https://doi.org/10.1007/s11356-019-04919-3.
 • Vakalis,, and Moustakas, K. (2019). Applications of the 3T Method and the R1 Formula as Efficiency Assessment Tools for Comparing Waste-to-Energy and Landfilling. Energies 12, 1066.
 • Mathioudakis D., Papadopoulou K., Lytras G., Pavlopoulos C., Dimopoulos N., Niakas S., Melanitou E., Lekkas D., Lyberatos G. (2019), A detailed characterization of household municipal solid waste, 16th International Conference on Environmental Science and Technology, CEST2019, 4-7 September 2019, Rhodes, Greece
 • Baur F., Porzig M., Lekkas D.F. (2019), SusNisia: Circular economy for biogenic residues for the North Aegean: case studies for Islands of Chios and Lesvos, 16th International Conference on Environmental Science and Technology, CEST2019, 4-7 September 2019, Rhodes, Greece
 • Lekkas D.F., Daskaloudis I., Vazaiou N., Iliopoulou A., Vourdougiannis L., Krassa E., Xypolias P. (2019), Composition of municipal solid waste at Kara Tepe refugee camp in Lesvos, Greece, 16th International Conference on Environmental Science and Technology, CEST2019, 4-7 September 2019, Rhodes, Greece
 • Lekkas D.F., Klontza E., Galogiannis K., Gkoltsiou K., Alexopoulos C., Cainadas E. (2019), Start-up farm: Skills for future ecofarmers, 16th International Conference on Environmental Science and Technology, CEST2019, 4-7 September 2019, Rhodes, Greece
 • Daskaloudis I., Lekkas D. (2019), Assessment of the procedure and the end product of composting food residues in combination with olive mill waste

2022

Mastoras P., Vakalis S., Fountoulakis M.S., Gatidou G., Katsianou P., Koulis G., Thomaidis N.S., Haralambopoulos D., Stasinakis A.S. (2022) Evaluation of the performance of a pilot-scale solar still for olive mill wastewater treatmentJournal of Cleaner Production 364C, 132695.

Όλοι οι ερευνητές και φοιτητές που απασχολούνται στο Εργαστήριο Διαχείρισης Αποβλήτων αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με τον Κανονισμό Λειτουργίας και Ασφάλειας του εργαστηρίου.

Το Εργαστήριο Διαχείρισης Αποβλήτων ακολουθεί συγκεκριμένες διαδικασίες όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων του.