Εργαστήριο Ποιότητας Υδάτων & Αέρα


Το Εργαστήριο Ποιότητας Υδάτων και Αέρα ιδρύθηκε το 1996 (Π.Δ. 553/10.07.1996, τεύχος Β) και εξειδικεύεται στη μελέτη της παρουσίας, της συμπεριφοράς και της επικινδυνότητας οργανικών και ανόργανων ρυπαντών στο περιβάλλον, στη λειτουργία πειραματικών διατάξεων για την επεξεργασία νερού και αποβλήτων και στην εφαρμογή μοντέλων για την εκτίμηση της μεταφοράς ρύπων στο περιβάλλον. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Οι τομείς που επικεντρώνεται η έρευνα του Εργαστηρίου Ποιότητας Υδάτων και Αέρα είναι οι εξής:

 • Προσδιορισμός βαρέων μετάλλων και οργανικών ενώσεων σε περιβαλλοντικά δείγματα
 • Οικοτοξικολογικές αναλύσεις
 • Επεξεργασία πόσιμου νερού, υγρών αποβλήτων και βιοστερεών
 • Επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων και ανάκτηση υλικών
 • Διαχείριση υδατικών πόρων
 • Αποκατάσταση ρυπασμένων περιοχών και ποιότητας υπόγειων υδροφορέων
 • Προσδιορισμός αιωρουμένων σωματιδίων και αερίων ρύπων στην ατμόσφαιρα
 • Μεταφορά και μετασχηματισμός ρύπων στην ατμόσφαιρα
 • Προσδιορισμός των οπτικών ιδιοτήτων των αιωρούμενων ατμοσφαιρικών σωματιδίων

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΗΛΙΝΗΣ, Καθηγητής
Τίτλοι σπουδών: Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός, ΕΜΠ (1983), M.Sc. Environmental Engineering, California Institute of Technology (Caltech) (1984), Ph.D. Environmental Engineering, California Institute of Technology (Caltech) (1988).
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Μετρήσεις και μοντελοποίηση σωματιδίων στην ατμόσφαιρα, ατμοσφαιρική χημεία, φαινόμενο του θερμοκηπίου, οπτικές ιδιότητες αερολυμάτων.
Διεύθυνση:    Γραφείο 209, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη 81100, Ελλάδα
Τηλ.:        +30 2251036233
E-mail:        xpil@aegean.gr


ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΛΕΚΚΑΣ, Ομότιμος Καθηγητής
Τίτλοι σπουδών: Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός, ΕΜΠ (1966) – M.Sc. Environmental Engineering, Imperial College of Science & Technology, University of London (1974) – Ph.D. Environmental Engineering, Imperial College of Science & Technology, University of London (1977).
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Διαχείριση υδατικών πόρων και υγρών αποβλήτων, βιομηχανική ρύπανση, διήθηση του νερού, χλωριωμένοι υδρογονάνθρακες, φυτοφάρμακα, VOC’s, μέταλλα, ποιότητα του νερού, δυναμικός έλεγχος ΜΕΥΑ & ΜΕΝΥ καθώς και ανακύκλωση υλικών συσκευασίας.


ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ,  Καθηγητής
[σε αναστολή καθηκόντων από το 2008
Νέα θέση: Διευθυντής του Εργαστηρίου Marine Environmental Studies Laboratory της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (International Atomic Energy Agency-IAEA)]
Τίτλοι σπουδών: Δίπλωμα Χημείας , Πανεπιστήμιο Αθηνών (1978), DEA Οικολογίας, Université Paris 7, Γαλλία (1978), Διδακτορικό Δίπλωμα, Πανεπιστήμιο Πατρών και ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος (1985).
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Βιογεωχημικοί κύκλοι τοξικών ιχνοστοιχείων στο περιβάλλον, ρύπανση του υδατικού περιβάλλοντος και χημική ωκεανογραφία.


ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΣΙΝΑΚΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής του Εργαστηρίου
Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο Περιβαλλοντολόγου, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστημίου Αιγαίου, (1997). Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη του Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστημίου Αιγαίου (2002).
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Βιολογικές και φυσικοχημικές μέθοδοι επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και βιοστερεών. Παρουσία, συμπεριφορά και τοξικότητα οργανικών μικρορύπων σε μονάδες επεξεργασίας λυμάτων και στο υδατικό περιβάλλον.
Διεύθυνση:    Γραφείο 210
Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Λόφος Πανεπιστημίου
Μυτιλήνη 81100, Ελλάδα
Τηλ.:        +30 2251036257
E-mail:        astas@env.aegean.gr


ΠΕΤΡΟΣ ΓΑΓΑΝΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο Γεωλογία, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1986), Μεταπτυχιακή Διατριβή (M.Sc.), Υδρογεωλογία, Dept. Earth and Ocean Sciences,University of British Columbia, Canada (1997), Διδακτορική Διατριβή (Ph.D.), Στοχαστική Υδρογεωλογία, University of British Columbia, Dept. Earth and Ocean Sciences, Canada (2000).
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Διεργασίες που διέπουν τη ροή των υπόγειων υδάτων σε ομογενή και ετερογενή μέσα. Μοντέλα προσομοίωσης υδρολογικών συστημάτων. Αναλύσεις επικινδυνότητας που αφορούν στη ρύπανση των υδάτων και του περιβάλλοντος και τη διαχείριση των υδατικών πόρων.
Διεύθυνση:    Γραφείο 204
Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Λόφος Πανεπιστημίου
Μυτιλήνη 81100, Ελλάδα
Τηλ.:        +30 2251036232
E-mail:        gaganis@aegean.gr


ΟΛΓΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΑΝΤΖΗ, Επίκουρη Καθηγήτρια
Τίτλοι σπουδών: BSc (Hons) Εφαρμοσμένη Βιοχημεία, Πανεπιστήμιο Brunel Δυτικού Λονδίνου, Ηνωμένο Βασίλειο (1998), MSc Περιβαλλοντικές και Οικολογικές Επιστήμες (με διάκριση), Πανεπιστήμιο Lancaster, Ηνωμένο Βασίλειο (1999), PhD Περιβαλλοντική Χημεία, Πανεπιστήμιο Lancaster, Ηνωμένο Βασίλειο, (2004).
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Ανθρώπινη έκθεση σε αναδυόμενους οργανικούς ρύπους. Παρουσία, τύχη και επιπτώσεις οργανικών ρύπων στο περιβάλλον. Βιολογικές επιπτώσεις οργανικών ρύπων στους οργανισμούς. Ανθρώπινη έκθεση σε αιωρούμενα σωματίδια. Τοξικότητα τεχνητών νανοσωματιδίων
Διεύθυνση:    Γραφείο 206
Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Λόφος Πανεπιστημίου
Μυτιλήνη 81100, Ελλάδα
Τηλ.:        +30 2251036204
E-mail:        kalantzi@aegean.gr

Συνεργαζόμενα μέλη Δ.Ε.Π.*
ΜΑΡΙΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΝΤΑΝΕΛΛΗ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια – Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας
Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο Βιοχημείας, Τμήμα Βιοχημείας, Πανεπιστήμιο PARIS VII (1976), Πτυχίο Χημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών (1981), Διδακτορικό Δίπλωμα στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Κέντρο Οργανικής Χημείας & Κατάλυσης) (1987).
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Οργανική χημική ρύπανση στα φυσικά νερά και δυναμική λειτουργία παράκτιων συστημάτων.
Διεύθυνση:    Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Λόφος Πανεπιστημίου
Μυτιλήνη 81100, Ελλάδα
Τηλ.:        +30 2251036233
E-mail:        mkaran@aegean.gr


ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Επίκουρος Καθηγήτρια  – Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας
Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο Περιβαλλοντολόγου, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστημίου Αιγαίου, (1997). Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη του Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστημίου Αιγαίου (2001). Μεταδιδακτορικές Σπουδές, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστημίου Αιγαίου (2001-Σήμερα).
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Ενόργανη Ανάλυση με έμφαση στις Οργανικές Τοξικές Ουσίες
Διεύθυνση    Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Λόφος Πανεπιστημίου
Μυτιλήνη 81100, Ελλάδα
Τηλ.:        +30 2251036233
E-mail:        nnikol@aegean.gr

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Δρ. ΜΑΡΙΑ ΑΛΟΥΠΗ
Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών (1989), Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη του Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (1999).
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Βαρέα μέταλλα στο περιβάλλον: ανάλυση, βιογεωχημεία, οικοτοξικολογία, ρύπανση, Χημεία και ρύπανση περιβάλλοντος
Διεύθυνση:    Γραφείο 205
Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Λόφος Πανεπιστημίου
Μυτιλήνη 81100, Ελλάδα
Τηλ.:        +30 2251036225
E-mail:        malou@env.aegean.gr

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές

Δρ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΑΤΙΔΟΥ

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο Περιβαλλοντολόγου, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστημίου Αιγαίου, (1998). Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη του Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστημίου Αιγαίου (2004). Μεταδιδακτορικές Σπουδές, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών (2006).
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Ανάπτυξη αναλυτικών μεθόδων για τον προσδιορισμό οργανικών ενώσεων στο περιβάλλον. Μελέτη της τύχης και της συμπεριφοράς οργανικών ενώσεων στο περιβάλλον. Αέρια και υγρή χρωματογραφία. Οικοτοξικολογία. Χρήση βιοδεικτών ως εργαλείο για την εκτίμηση της ρύπανσης.

Διεύθυνση:    Γραφείο 210
Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Λόφος Πανεπιστημίου
Μυτιλήνη 81100, Ελλάδα
Τηλ.:        +30 2251036277
E-mail:        ggatid@env.aegean.gr


Δρ. ΟΛΓΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, (2007). Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Χημική Ανάλυση – Έλεγχο Ποιότητας, Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίο Αθηνών (2009). Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη του Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστημίο Αιγαίου (2014).
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Παρουσία και συμπεριφορά οργανικών μικρορύπων κατά την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων. Αέρια και υγρή χρωματογραφία.

Διεύθυνση:    Γραφείο Β4
Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Λόφος Πανεπιστημίου
Μυτιλήνη 81100, Ελλάδα
Τηλ.:        +30 2251036226
E-mail:        arvaniti@env.aegean.gr


Δρ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΛΟΥΣΑΡΗΣ

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο Χημείας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη του Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2009).
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Βαρέα μέταλλα στο περιβάλλον

Διεύθυνση:    Γραφείο Γ2
Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Λόφος Πανεπιστημίου
Μυτιλήνη 81100, Ελλάδα
Τηλ.:        +30 2251036226
E-mail:        mkoulous@env.aegean.gr


Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο Φυσικού, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2000). Διδακτορική Δίπλωμα στην Επιστήμη του Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστημίου Αιγαίου (2008). Μεταδιδακτορικές Σπουδές, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2008-σήμερα).
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Ατμοσφαιρική χρωματομετρία. Μοντέλα διασποράς αέριων ρύπων στην ατμόσφαιρα. Μοντέλα παραγωγής θαλασσίων αλάτων.

Διεύθυνση:    Γραφείο Γ3
Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Λόφος Πανεπιστημίου
Μυτιλήνη 81100, Ελλάδα
Τηλ.:        +30 2251036248
E-mail:        pharala@env.aegean.gr

Υποψήφιοι Διδάκτορες

 • Ευαγγελία Ιατρού, Περιβαλλοντολόγος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. MSc Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • Αλέξανδρος Κοτζαπέτρος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. MSc Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • Ιωάννης Νέζης, Κοινωνικός Ανθρωπολόγος, Πάντειο Πανεπιστήμιο. MSc Περιβάλλον και Υγεία, Παν. Αθηνών.
 • Μαρία Πολατίδου, Φυσικός, ΑΠΘ. MSc Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • Δημήτρης Σιακαβάρας, Χημικός, ΑΠΘ, MSc. Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική, Παν. Αιγαίου.
 • Νικόλαος Κούτσικος, Ιχθυολόγος, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. MSc Βιώσιμη Ανάπτυξη, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Τεχνική Τύπος Οργάνου Προσδιοριζόμενες ουσίες
1 Σύστημα Yγρής Xρωματογραφίας με Aνιχνευτή Φασματομετρίας Μαζών (LC-MS) Agilent 1100 Series LC/MSD Trap Φυτοφάρμακα σε επιφανειακά/υπόγεια νερά
2 Σύστημα Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Απόδοσης με Ανιχνευτή Συστοιχίας Φωτοδιόδων (HPLC-DAD) Shimadzu LC-20 AD SPD – M20A Φυτοφάρμακα σε περιβαλλοντικά δείγματα
3 Σύστημα Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Απόδοσης με Ανιχνευτή Συστοιχίας Φωτοδιόδων (HPLC-DAD) Varian LC 9012 Ουσίες που χρησιμοποιούνται σε υφαλοχρώματα
4 Σύστημα Αέριας Χρωματογραφίας με Φασματογράφο Μάζας και Εισαγωγέα / Συμπυκνωτή (Purge & Trap GC-MS) Agilent 5975C VOCs σε επιφανειακά/υπόγεια νερά
5 Σύστημα Αέριας Χρωματογραφίας με Φασματογράφο Μάζας (GC-MS) HP 5890 Series II Ενδοκρινικοί διαταράκτες και φαρμακευτικές ενώσεις σε υγρά απόβλητα/λάσπες/οργανισμούς
6 Σύστημα Αέριας Χρωματογραφίας με Ανιχνευτή Σύλληψης Ηλεκτρονίων (GC-ECD) Agilent 6890N Παραπροϊόντα χλωρίωσης σε πόσιμα νερά
7 Σύστημα Αέριας Χρωματογραφίας με Ανιχνευτή Ιοντισμού Φλόγας(GC-FID) Fisons GC-8000 series Οργανοκασσιτερικές ενώσεις σε νερά/ιζήματα/οργανισμούς
8 Φασματομετρία Ατομικής Απορρόφησης με Φλόγα,,Ηλεκτροθερμαινόμενο Φούρνο Γραφίτη και Γεννήτρια υδριδίων συνεχούς έγχυσης(FAAS – GFAAS – FIAS/HGAAS) Perkin Elmer 5100 ZL Μέταλλα και ημιμέταλλα σε περιβαλλοντικά δείγματα
9 Ιοντική Χρωματογραφία (ΙC) Dionex ICS-3000 Ανιόντα/Κατιόντα σε νερά
10 Αναλυτής Κατανομής Μεγέθους Σωματιδίων Mastersizer Ε Malvern Κατανομή μεγέθους σωματιδίων σε αιωρήματα
11 Τοξικόμετρο Microtox Model 500 Analyzer Εκτίμηση τοξικότητας ρυπαντών και αποβλήτων
12 Αναερόβιοι Βιοαντιδραστήρες Αναερόβια επεξεργασία υγρών αποβλήτων και ιλύος
13 Λυοφιλητής Freezone 4.5 Labconco Ξήρανση δειγμάτων
14 Σύστημα χώνευσης υποβοηθούμενο από μικροκύματα Mars Xpress CEM Χώνευση δειγμάτων για προσδιορισμό μετάλλων
15 Σύστημα εκχύλισης υποβοηθούμενο από μικροκύματα EThos 1 Milestone Εκχύλιση δειγμάτων για προσδιορισμό οργανικών ενώσεων
16 Συσκευή Υπερκαθαρού Νερού Millipore Παραγωγή υπερκαθαρού νερού τύπου Ι
17 Μετρητής κατανομής Μεγέθους Σωματιδίων με Σάρωση Ηλεκτρικής Κινητικότητας TSI SMPS 3034 Μέτρηση κατανομής μεγέθους σωματιδίων
18 Μετρητής Συντελεστών Σκέδασης και Οπισθο-σκέδασης σε τρία μήκη κύματος TSI nephelometer 3563 Μέτρηση του συντελεστή εξασθένισης αιωρουμένων σωματιδίων σε τρεις περιοχές του ορατού φάσματος
19 Δειγματολήπτης Ατμοσφαιρικών Σωματιδίων MOUDI impactor model 110 Συλλέκτης αιωρουμένων σωματιδίων συναρτήσει των διαμέτρων τους
20 Οπτικός Μετρητής Κατανομής Σωματιδίων OPC Grimm model 1.108 Μέτρηση της αριθμητικής συγκέντρωσης αιωρουμένων σωματιδίων συναρτήσει των διαμέτρων τους
21 Οπτικός Μετρητής Κατανομής Σωματιδίων OPC Grimm model 1.105 Μέτρηση της αριθμητικής συγκέντρωσης αιωρουμένων σωματιδίων συναρτήσει των διαμέτρων τους
22 Όργανο Συνεχούς Μέτρησης Συγκεντρώσεων SO2 Dasibi Model U.V. Fluorescence SO2Analyzer Μετρήσεις συγκεντρώσεων υποβάθρου SO2ο22
23 Όργανο Συνεχούς Μέτρησης Συγκεντρώσεων ΝΟΧΧΧ Dasibi Model 2108 W/PERM Chemiluminescent Nitrogen Oxides Analyzer Μετρήσεις συγκεντρώσεων υποβάθρου ΝΟΧX
24 Όργανο Συνεχούς Μέτρησης Συγκεντρώσεων Ο33 Dasibi Model 1008-RS U.V. Photometric Ozone Analyzer Μετρήσεις συγκεντρώσεων υποβάθρου Ο3
25 Ultrafine Condensation Particle Counter TSI,model 3772 Καταμετρητής σωματιδίων
26 Ultrafine Condensation Particle Counter TSI,model 3776 Καταμετρητής σωματιδίων

Τα σημαντικότερα ερευνητικά προγράμματα που έχει συντονίσει ή συμμετάσχει το Εργαστήριο Ποιότητας Υδάτων και Αέρα την τελευταία 15ετία παρατίθενται στη συνέχεια:

 • ZeroPM – Zero pollution of Persistent, Mobile substances (2021-2026, H2020-LC-GD-2020/H2020-LC-GD-2020-3)
 • HYDROUSA – Demonstration of water loops with innovative regenerative business models for the Mediterranean region (2019-2022, EU Horizon 2020 Research and Innovation Programme, Grant Agreement No 776643
 • Μικροπλαστικά σε μονάδες επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων: παρουσία και συμπεριφορά (2019-2021, Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού)
 • Foodomics-GR – Ερευνητική Υποδομή για Ενδελεχή Μοριακό Χαρακτηρισμό Τροφίμων (2019-2021, ΓΓΕΤ)
 • Ερευνητικές υποδομές για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ελιάς και αμπέλου στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: RI-Food-Aegean (2018-2021, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου)
 • Environmental assessment of the use of restored Solid Waste Dump (HADA) in Chios as shelter facility (2016-2017, UNHCR)
 • Μελέτη βιοδιασπασιμότητας και τοξικότητας συνθετικής οργανικής ουσίας με χρήση πρωτοκόλλων του OECD (2015-2016, ΒΙΟΡΥΛ Α.Ε.)
 • ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – Προσδιορισμός των πηγών και των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των λεπτόκοκκων και υπερλεπτόκοκκων αιωρούμενων σωματιδίων του ατμοσφαιρικού αερολύματος που επηρεάζουν τον κλίμα της Ελλάδας (2012-2015, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων)
 • ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – Διερεύνηση της τύχης οργανικών μικρορυπαντών κατά την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων και μελέτη της συμπεριφοράς τους κατά τη διάθεση επεξεργασμένων αποβλήτων στο υδατικό περιβάλλον, WATERMICROPOL (2012-2015, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων)
 • ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ  –  Ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στη συμμετοχική λήψη αποφάσεων (2012-2015, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων)
 • ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – Πράσινες Μεταφορές
 • σε Νησιωτικές Περιοχές (2011-2014, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων)
 • Διερεύνηση συμπεριφοράς υπερφθοριωμένων ενώσεων κατά την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων – Ηράκλειτος ΙΙ (2010-2013, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων)
 • Προσδιορισμός των Φυσικοχημικών Ιδιοτήτων των Αιωρουμένων Σωματιδίων στην Πόλη της Θεσσαλονίκης – Ηράκλειτος ΙΙ (2010-2013, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων)
 • Ανάπτυξη Αναλυτή Υγροσκοπικότητας Αιωρουμένων Σωματιδίων και Διεξαγωγή Εργαστηριακών Μετρήσεων και Μετρήσεων Πεδίου σε Αστικούς και Περι-αστικούς Χώρους – Ηράκλειτος ΙΙ (2010-2013, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων)
 • Μέτρηση συγκέντρωσης μολύβδου σε ιστούς από άγρια υδρόβια πουλιά (2008-2009, ΕΘΙΑΓΕ)
 • Επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία από τη μακροχρόνια έκθεση στα παραπροϊόντα απολύμανσης που περιέχονται στο πόσιμο νερό (2006-2010, EU-FP6)
 • Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα έρευνας των αλληλεπιδράσεων της ποιότητας αέρα, των αερολυμάτων, των σύννεφων και της κλιματικής αλλαγής (EUCAARI) (2007 – 2010, EU-FP6)
 • Ενίσχυση υφιστάμενης υποδομής του Εργαστηρίου Ποιότητας Υδάτων και Αέρα του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την παροχή υπηρεσιών περιβαλλοντικών δοκιμών και για τη διαπίστευσή του (2004-2010, ΕΠΑΝ, Υπουργείο Ανάπτυξης)
 • Παρουσία συνθετικών οργανικών ενώσεων που προκαλούν ορμονικές διαταραχές (endocrine disruptors) σε συστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων – ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ (2004-2006, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)
 • Παρουσία χημικών μορφών του As σε υδατικά συστήματα που αναπτύσσονται  σε υδροθερμικά πεδία – ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ (2004-2006, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)
 • Monitoring Project: Marine monitoring along the coastal area of the island of Lesvos and of the Argolikos gulf (2004-2006, ΥΠΕΧΩΔΕ – FEDER/EEC)
 • Βιογενή Αεροζόλ και Ποιότητα Αέρα στην Περιοχή της Μεσογείου (BOND) (2001-2005, EU-FP5)
 • Atmospheric deposition and impact of pollutants, key elements and nutrients on the open Mediterranean Sea (2001-2003, European Commission (FP5) – EVK3-2000-00604)

Όλοι οι ερευνητές και φοιτητές που απασχολούνται στο Εργαστήριο Ποιότητας Υδάτων και Αέρα αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με τον Κανονισμό Λειτουργίας και Ασφάλειας του εργαστηρίου.

Το Εργαστήριο Ποιότητας Υδάτων και Αέρα ακολουθεί συγκεκριμένες διαδικασίες όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων του.