Ερευνητικές Μέθοδοι ΙΙ

(Κωδικός Μαθήματος: 105Υ, Περίγραμμα μαθήματος)

Εξάμηνο: 6 Διδακτικές Μονάδες: 5 ECTS: 5 Τύπος: Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό (ΚΕΥ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: Ερευνητικές Μέθοδοι Ι

Στατιστική

 Τύπος μαθήματος: Ανάπτυξης δεξιοτήτων Διδάσκων: Καραγιάννη Χρ.

Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τις τεχνικές συλλογής, ανάλυσης και παρουσίασης δεδομένων, στην οργάνωση και συγγραφή προτάσεων ερευνητικών έργων και στην εξάσκησή τους με συγκεκριμένα εργαλεία και τεχνικές.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν την ικανότητα:

 • Να γνωρίζουν τους τρόπους συλλογής και ανάλυσης δεδομένων προς εξαγωγή συμπερασμάτων καθώς και ερμηνείας, περιγραφής και πρόβλεψης ζητημάτων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.
 • Να γνωρίζουν τους τρόπους κατάθεσης ερευνητικών προτάσεων.
 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:
 1. Εισαγωγή και συνοπτική παρουσίαση του μαθήματος. Σκοπός μαθήματος. Περιγραφή διαλέξεων. Τρόποι αξιολόγησης φοιτητών.
 2. Η επιστημονική έρευνα. Στόχοι της Έρευνας. Χαρακτηριστικά της Έρευνας. Τρόποι Ταξινόμησης της Επιστημονικής Έρευνας.
 3. Όλα για τις Μεταβλητές. Κλίμακες Μέτρησης. Ερευνητικό Ερώτημα. Ερευνητική Υπόθεση.
 4. Δείγμα, Πληθυσμός, Μέθοδοι δειγματοληψίας.
 5. Μέθοδοι/τεχνικές συλλογής δεδομένων Ι.
 6. Μέθοδοι/τεχνικές συλλογής δεδομένων ΙΙ.
 7. Κωδικοποίηση δεδομένων. Εισαγωγή στην Περιγραφική στατιστική.
 8. Εφαρμογές Περιγραφικής Στατιστικής στο Excel/SPSS.
 9. Εισαγωγή στην Επαγωγική Στατιστική. Εφαρμογές Επαγωγικής Στατιστικής στο Excel/SPSS.
 10. Εισαγωγή στη συσχέτιση μεταβλητών. Έλεγχος Ανεξαρτησίας χ2.
 11. Ανάλυση Διακύμανσης. Ανάλυση Παλινδρόμησης. Παραδείγματα. Εφαρμογές.
 12. Οργάνωση και συγγραφή προτάσεων ερευνητικών έργων.
 13. Παρουσίαση Εργασιών Φοιτητών
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα):  3
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα): 4
Άλλες δραστηριότητες:
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση: Εργασίες & γραπτή εξέταση
Σημειώσεις Διδάσκοντος: Παρουσιάσεις των διαλέξεων
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:
 • Μεθοδολογία έρευνας και εισαγωγή στη Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με το IBM SPSS STATISTICS, Χαλικιάς Μιλτιάδης, Λάλου Παναγιώτα, Μανωλέσου Αλεξάνδρα, 2015 (https://repository.kallipos.gr/handle/11419/5075
 • Στατιστική και μεθοδολογία έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες, Τύπος: Σύγγραμμα, Αναστασιάδου Σοφία, 2012, Κριτική, ISBN: 978-960-218-778-4
 • Η στατιστική στην κοινωνική έρευνα, Τύπος: Σύγγραμμα, Υφαντόπουλος Γιάννης Ν., Νικολαΐδου Κυριακή Ε., 2008, Gutenberg, ISBN: 978-960-01-1198-9
Βιβλιογραφία: +Salkind N.J. 1997. Exploring Research. Prentice‐Hall: New Jersey • Yin R.K. 1994. Case study research: design and methods. Sage: Thousand Oaks

+Creswell J.W. 1994. Research design: qualitative and quantitative approaches.  Sage: Thousand Oaks

+Marshall P. 1997. Research methods: how to design and conduct a successful project. How to Books: Plymouth

+Κυριαζή Ν. 1998. Η κοινωνιολογική έρευνα: κριτική επισκόπηση των μεθόδων και των τεχνικών, Ελληνικές Επιστημονικές εκδόσεις, Αθήνα

+Ιωσηφίδης Θ. 2003. Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων στις κοινωνικές επιστήμες, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα

Διαδικτυακές Πηγές: www.cordis.lu

Community Research and Development Information Center

http://gradschool.about.com/cs/presentations/

Presentations and Public Speaking ‐ Guide picks.

www.sciencemag.org/cgi/content/full/280/5361/208#Latour

From the world of science to the world of research

www.research.umich.edu/proposals/pwg/pwgcontents.html

Proposer’s writing guide (University of Michigan)

http://davidmlane.com/hyperstat

HyperStat Online Statistics Textbook