Θερινή πρακτική άσκηση


Θερινή Πρακτική Άσκηση (502ΚΕΥ, Περίγραμμα μαθήματος)

Το Τμήμα Περιβάλλοντος συμμετέχει στο ιδρυματικό έργο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους. Το έργο δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές του Τμήματος Περιβάλλοντος να απασχοληθούν σε ευρύ φάσμα εργασιακών φορέων (τεχνικά γραφεία, επιχειρήσεις, ευρύτερος δημόσιος τομέας, Μ.Κ.Ο.), με την προϋπόθεση να υπάρχει περιβαλλοντική διάσταση στο επιλεγμένο θέμα. Στοχεύει αφ’ ενός μεν στην παροχή δυνατότητας στους φοιτητές να εφαρμόσουν τη θεωρητική πανεπιστημιακή γνώση στην πράξη πριν αποφοιτήσουν, αφ’ ετέρου δε στην έκθεσή τους στις επικρατούσες εργασιακές συνθήκες στην χώρα μας. Ταυτόχρονα, δίνει τη δυνατότητα στους εργασιακούς φορείς να γνωρίσουν το είδος, το επίπεδο και το εύρος των διεπιστημονικών γνώσεων που παρέχονται στο Τμήμα Περιβάλλοντος έτσι ώστε να απασχολήσουν τελικά αποφοίτους του Τμήματος και να επωφεληθούν από τη περιβαλλοντολογική τους κατάρτιση. Επιδίωξη του προγράμματος είναι όλοι οι φοιτητές του Τμήματος Περιβάλλοντος να συμμετάσχουν στην Θερινή Πρακτική Άσκηση τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Η Θερινή Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών (Ιούλιος – Αύγουστος), μετά το δεύτερο έτος σπουδών οπότε έχουν ήδη τεθεί οι βάσεις της επιστήμης του Περιβάλλοντος και έχουν γίνει τα πρώτα εργαστηριακά μαθήματα. Ένας περιορισμένος αριθμός φοιτητών εντάσσεται σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα που παρέχει οικονομική αποζημίωση μέσω του ΕΣΠΑ και ρυθμίζεται από τον εξής οδηγό υλοποίησης. Οι υπόλοιποι φοιτητές εντάσσονται στο πρόγραμμα της Διευρυμένης Πρακτικής άσκησης, το οποίο ρυθμίζεται από τον εξής οδηγό υλοποίησης. Και οι δύο ομάδες φοιτητών ασφαλίζονται κατά ατυχημάτων.

Για κάθε φοιτητή που εντάσσεται στην Πρακτική Άσκηση υπάρχουν δύο υπεύθυνοι: ο υπεύθυνος του Φορέα Πρακτικής Άσκησης και ο Επιβλέπων Καθηγητής του Τμήματος Περιβάλλοντος. Οι δύο υπεύθυνοι συνεννοούνται για το είδος της εργασίας που πρέπει να γίνει από τον φοιτητή και παρέχουν στο φοιτητή όλες τις αναγκαίες πληροφορίες (στόχο της άσκησης, βιβλιογραφία, κ.ά.). Ο υπεύθυνος του Φορέα Πρακτικής Άσκησης επιβλέπει τους φοιτητές κατά την διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης και συντάσσει έκθεση αξιολόγησης του φοιτητή, στην οποία αναφέρονται ο βαθμός ικανοποίησης, τα πιθανά προβλήματα και προτάσεις. Οι εκθέσεις αξιολόγησης από τους φορείς απασχόλησης αποστέλλονται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, το οποίο τις διαμοιράζει στους επιβλέποντες καθηγητές. Οι επιβλέποντες βαθμολογούν τους φοιτητές συνεκτιμώντας την ποιότητα της εργασίας τους και τις εκθέσεις αξιολόγησης των  φορέων. Ακολουθεί η αποστολή του βαθμού από το Γραφείο ΠΑ στη Γραμματεία του Τμήματος.

Οι φοιτητές, ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας στην οποία συμμετέχουν, καταγράφουν τις διαδικασίες παραγωγής και λήψης αποφάσεων, συμμετέχουν πλήρως σε αναλύσεις, μετρήσεις, καταγραφές, συλλογή και ανάλυση στοιχείων, και γενικά σε όλες τις δράσεις που προβλέπονται από τη συμφωνία του Πανεπιστημίου με το Φορέα Πρακτικής Άσκησης για το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης.

Στο τέλος της άσκησης, οι φοιτητές θα πρέπει να συντάξουν Τεχνική Έκθεση στην οποία να αναφέρονται: (α) Το είδος των δραστηριοτήτων του Φορέα, (β) Το θέμα της Πρακτικής Άσκησης, με αναφορές στη γενικότερη σημασία του, (γ) Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε, (δ) Τα αποτελέσματα που προέκυψαν, (ε) Τα συμπεράσματα που εξήχθησαν και (στ) Η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε.

Για την ακαδ. χρονιά 2021-2022 η προσωρινή σειρά κατάταξης των αιτούντων φοιτητών βρίσκεται εδώ.

Φοιτητές

Η διαδικασία για τη Θερινή Πρακτική Άσκηση που αφορά τους Φοιτητές έχει ως εξής:

 • Εγγραφή του φοιτητή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας ΑΤΛΑΣ και αναζήτηση διαθέσιμων θέσεων
 • Εγγραφή του φοιτητή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης για πραγματοποίηση θερινής πρακτικής άσκησης
 • Επιλογή επιθυμητής θέσης, ενημέρωση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ) για την έγκαιρη δέσμευσή της
 • Υπογραφή σύμβασης μεταξύ του Φορέα, του φοιτητή και του Πανεπιστημίου
 • Στο τέλος της Πρακτικής Άσκησης:
  • Κατάθεση της Τεχνικής Έκθεσης στον Επιβλέποντα Καθηγητή και στο ΓΠΑ
  • Ηλεκτρονική υποβολή Αξιολόγησης του Προγράμματος και Έκθεσης Πεπραγμένων στο https://pa.aegean.gr

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα (ΙΚΑ) που να αναγράφεται ο ΑΜΑ (Αρ. Μητρώου Ασφαλιζομένου) και ο ΑΜΚA
 • Βεβαίωση Εφορίας όπου να αναγράφεται ο ΑΦΜ (Αρ. Φορολογικού Μητρώου) και η ΔΟΥ σας
 • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Υπεύθυνη Δήλωση
 • Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας Τραπεζικού Λογαριασμού με τον φοιτητή απαραίτητα πρώτο δικαιούχο

Η διαδικασία για τη ΘΠΑ που αφορά τους Φορείς Υποδοχής έχει ως εξής:

 • Εγγραφή του Φορέα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας ΑΤΛΑΣ και εισαγωγή διαθέσιμων θέσεων.
 • Υπογραφή σύμβασης μεταξύ του φορέα, του φοιτητή και του Πανεπιστημίου.

Στο τέλος της άσκησης ζητείται από τους φορείς:

Οκτώβριος – Απρίλιος:  Επικοινωνία με φορείς απασχόλησης που έχουν εισαχθεί στη βάση δεδομένων του Τμήματος, Αναζήτηση νέων φορέων απασχόλησης. Η αναζήτηση μπορεί να διευκολυνθεί και από το Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ, ΑΤΛΑΣ

Μάιος: Καταληκτική προθεσμία για κατοχύρωση θέσεων από τους φοιτητές στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ, ΑΤΛΑΣ

Ιούνιος: Τελική κατανομή των φοιτητών στους φορείς. Ενημέρωση των φοιτητών για τις διαχειριστικές απαιτήσεις της Πρακτικής Άσκησης και τα απαιτούμενα παραδοτέα.  Τελικές επικοινωνίες επιβλέποντος καθηγητή και υπεύθυνου φορέα.

Ιούλιος: Μετάβαση των φοιτητών στον φορέα της Πρακτικής Άσκησης στις αρχές Ιουλίου και απασχόληση για το χρονικό διάστημα που έχει συμφωνηθεί.

Σεπτέμβριος: Επιστροφή των φοιτητών από την Πρακτική Άσκηση, ενημέρωση του επιβλέποντος καθηγητή και της Γραμματείας της Πρακτικής Άσκησης και παράδοση του τεύχους της τεχνικής έκθεσης. Ο επιβλέπων καθηγητής, μετά από συνεννόηση με τον επιβλέποντα του φορέα, καταθέτει τη βαθμολογία της Πρακτικής Άσκησης.

Για διοικητικά/γραμματειακά θέματα μπορείτε να απευθύνεστε στην

Ελευθερία Πασχαλίδου
Γραμματειακή υποστήριξη

Κτήριο Γεωγραφίας, Υπόγειο
Τηλ.: 22510 36778
Εmail: gpa1@aegean.gr

 

ενώ για τα ακαδημαϊκά θέματα στον

Χρήστο Ματσούκα
Αναπληρωτή Καθηγητή, Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Περιβάλλοντος

Κτήριο Ξενία, Γρ. 212
Τηλ: 22510 36289
Εmail: matsoukas@aegean.gr

Η πρακτική άσκηση έχει θεσμοθετηθεί ως μέρος του προγράμματος σπουδών του Τμήματος ήδη από το 1997 με την απόφαση Συνέλευσης 01/09/10/1997, η οποία τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 07/10/02.2016 και 01/28.09.2016.

Με την απόφαση Συνέλευσης 07/20.03.2019 ορίστηκε ο Αναπλ. Καθηγητής Χρήστος Ματσούκας ως Τμηματικά Υπεύθυνος έως το ακαδ. έτος 2021-2022, ενώ με την απόφαση 04/24.11.2021 επικαιροποιήθηκε στην τρέχουσα μορφή του ο οδηγός υλοποίησης.

Παρατίθενται οι λίστες επιτυχόντων/-ουσών φοιτητών/-τριών για τα ακαδημαϊκά έτη:

 • 2015-2016, εγκεκριμένη με την απόφαση Συνέλευσης 12/22.6.2016
 • 2016-2017, εγκεκριμένη με την απόφαση Συνέλευσης 9/24.05.2017
 • 2017-2018, εγκεκριμένη με την απόφαση Συνέλευσης 11/23.05.2018
 • 2018-2019, εγκεκριμένη με την απόφαση Συνέλευσης 9/22.05.2019
 • 2019-2020, εγκεκριμένη με την απόφαση Συνέλευσης 9/20.05.2020
 • 2020-2021, εγκεκριμένη με την απόφαση Συνέλευσης 9/19.05.2021
 • 2021-2022, εγκεκριμένη με την απόφαση Συνέλευσης 9/24.05.2022