Πέτρος Γαγάνης


Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέα Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Επιστήμης

 Πρόεδρος Τμήματος Περιβάλλοντος

Γραφείο: 204, κτ. Ξενία Α

Τηλέφωνο: 22510-36293

E-mail: gaganis@aegean.gr

  • Διδακτορική Διατριβή (Ph.D.), Στοχαστική Υδρογεωλογία, University of British Columbia, Dept. Earth and Ocean Sciences, Canada, 2000
  • Μεταπτυχιακή Διατριβή (M.Sc.), Υδρογεωλογία, University of British Columbia, Dept. Earth and Ocean Sciences, Canada, 1997
  • Πτυχίο Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας, 1986
  • Χαρακτηρισμός και  αριθμητική προσομοίωση των διεργασιών που διέπουν τη ροή των υπόγειων υδάτων σε ομογενή και ετερογενή μέσα , την εξάπλωση, τη μετανάστευση και πιθανή φυσική εξασθένιση των ρύπων στο υπέδαφος και την αλληλεπίδραση υπόγειων και επιφανειακών υδάτων.
  • Αλγόριθμοι και μεθοδολογίες βελτιστοποίησης μοντέλων προσομοίωσης υδρολογικών συστημάτων, μέθοδοι ποσοτικού προσδιορισμού του βαθμού αξιοπιστίας των προβλέψεων των προσομοιωτών ροής και ρύπανσης, μέθοδοι αντιστροφής.
  • Στοχαστικές μέθοδοι, αναλύσεις επικινδυνότητας που αφορούν τη ρύπανση των υδάτων και του περιβάλλοντος και τη διαχείριση των υδατικών πόρων / αποθεμάτων / ποιότητας υδάτων.
  • Ενσωμάτωση ετερογενών δεδομένων σε μοντέλα αποφάσεων, αναλύσεις κινδύνου – κόστους – ωφελιμότητας (risk-cost-benefit analysis) για την επιλογή της βέλτιστης εναλλακτικής πρότασης διαχείρισης ή αποκατάστασης ενός προβλήματος.