Γιώργος Αδαμίδης


Εδαφικοί Πόροι και Βλάστηση

Γραφείο: Β5, Κτήριο Ξενία Β
Τηλέφωνο: 22510 36299
Εmail: adamidis@env.aegean.gr

 • Διδακτορικό δίπλωμα στην Επιστήμη Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα  Ειδίκευσης στη Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • Πτυχίο Δασολόγου, Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
 • Βιοποικιλότητα και λειτουργία οικοσυστημάτων
 • Λειτουργική οικολογία φυτών
 • Οικολογία των σερπεντινικών εδαφών
 • Φυτά-υπερσυσσωρευτές βαρέων μετάλλων
 • Αλληλεπιδράσεις φυτών
 • Μηχανισμοί φυτοεξυγείανσης ρυπασμένων εδαφών
 • Adamidis GC, Kazakou E, Fyllas NM, Dimitrakopoulos PG, (2014) Species adaptive strategies and leaf economic relationships across serpentine and non-serpentine habitats on Lesbos, eastern Mediterranean. PLoS One, 9 (5), art. no. e96034.
 • Adamidis GC, Dimitrakopoulos PG, Manolis A, Papageorgiou AC, (2014)Genetic diversity and population structure of the serpentine endemic Ni hyperaccumulator Alyssum lesbiacum. Plant Systematics and Evolution 300, 2051-2060.
 • 
Adamidis GC, Kazakou E, Baker AJM, Reeves RD, Dimitrakopulos PG,(2014) The effect of harsh abiotic conditions on the diversity of serpentine plant communities on Lesbos, an eastern Mediterranean Island. Plant Ecology and Diversity 7(3), 433-444.
 • 
Adamidis GC, Aloupi M, Kazakou E, Dimitrakopoulos PG, (2014). Intraspecific variation in Ni tolerance, accumulation and translocation patterns in the Ni-hyperaccumulator Alyssum lesbiacum. Chemosphere 95, 496-502.
Αναλυτικό Βιογραφικό