Ιωάννης Ματσίνος


Καθηγητής Τομέα Διαχείρισης Οικοσυστημάτων

 

Γραφείο: 308, κτ. Ξενία Α

Τηλέφωνο: 22510-36228

E-mail: matsinos@aegean.gr

  • Ph.D. Degree in Theoretical Ecology, Department of Life Sciences, University of Tennessee, Knoxville
  • MSc. Biomathematics, University of Tennessee, Knoxville
  • Πτυχίο Μαθηματικών της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Μαθηματική Οικολογία
  • Οικολογική Εκτίμηση Επικινδυνότητας
  • Ειδικές Στατιστικές Μέθοδοι
  • Ανάπτυξη Προσομοιώσεων Cellular Automata με χρήση αντικειμενοστραφούς κώδικα
  • Ανάπτυξη μοντέλων βιοσυγκέντρωσης τοξικών σε τροφικά δίκτυα

Tsaligopoulos A, Kyvelou S, Votsi N-E, Karapostoli A, Economou C, Matsinos YG. (2021) Revisiting the Concept of Quietness in the Urban Environment—Towards Ecosystems’ Health and Human Well-Being. International Journal of Environmental Research and Public Health. 18(6):3151. https://doi.org/10.3390/ijerph18063151
Korkontzila A., Karapostoli A., Tsaligopoulos,A. & Matsinos Y.G. (2020) Assessing the Effects of Noise on Sound Identities of Historical Landmarks. Acoustics , 2:719-734.

Yrjo Haila, Klaus Henle, Evangelia Apostolopoulou, Joanna Cent, Erik Framstad, Christoph Goerg, Kurt Jax, Reinhard Klenke, William Magnuson, Yiannis Matsinos, Birgit Mueller, Riikka Paloniemi, John Pantis, Felix Rauschmayer, Irene Ring, Josef Settele, Jukka Simila, Konstantinos Touloumis, Joseph Tzanopoulos, Guy Peer: Confronting and Coping with Uncertainty in Biodiversity Research and Praxis. Nature Conservation, 10/2014

Guy Pe ‘er, Jean-Baptiste Mihoub, Claudia Dislich, Yiannis G Matsinos: Towards a different attitude to uncertainty. Nature Conservation 10/2014; 8 (No. 67)

Αναλυτικό Βιογραφικό