Ιωάννης Ματσίνος


Καθηγητής Τομέα Διαχείρισης Οικοσυστημάτων

 

Γραφείο: 308, κτ. Ξενία Α

Τηλέφωνο: 22510-36228

E-mail: matsinos@aegean.gr

  • Ph.D. Degree in Theoretical Ecology, Department of Life Sciences, University of Tennessee, Knoxville
  • MSc. Biomathematics, University of Tennessee, Knoxville
  • Πτυχίο Μαθηματικών της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Μαθηματική Οικολογία
  • Οικολογική Εκτίμηση Επικινδυνότητας
  • Ειδικές Στατιστικές Μέθοδοι
  • Ανάπτυξη Προσομοιώσεων Cellular Automata με χρήση αντικειμενοστραφούς κώδικα
  • Ανάπτυξη μοντέλων βιοσυγκέντρωσης τοξικών σε τροφικά δίκτυα

Tsaligopoulos A. & Matsinos Y.G. (2022) Approaching Quietness as an Urban Sustainability Opportunity. Environments9, 12.
Tsaligopoulos A., Karapostoli Aim., Radicchi A., Economou C., Kyvelou S. & Matsinos G.
 (2021) Ecological connectivity of urban quiet areas: the case of Mytilene, Greece, Cities & Health, 5:1-2, 20-32. 

Tsaligopoulos A, Kyvelou S, Votsi N-E, Karapostoli A, Economou C, Matsinos YG. (2021) Revisiting the Concept of Quietness in the Urban Environment—Towards Ecosystems’ Health and Human Well-Being. International Journal of Environmental Research and Public Health. 18(6):3151. https://doi.org/10.3390/ijerph18063151
Korkontzila A., Karapostoli A., Tsaligopoulos,A. & Matsinos Y.G. (2020) Assessing the Effects of Noise on Sound Identities of Historical Landmarks. Acoustics , 2:719-734.

Αναλυτικό Βιογραφικό