Αθανάσιος Σ. Στασινάκης


Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέα Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Επιστήμης

Διευθυντής Εργαστηρίου Ποιότητας Υδάτων και Αέρα

 

 

Γραφείο: 210, κτ. Ξενία Α

Τηλέφωνο: 22510-36257

E-mail: astas@env.aegean.gr

  • Μεταδιδακτορική Έρευνα – ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ι, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2004-2005
  • Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστημίου Αιγαίου, 1997-2002
  • Πτυχίο, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστημίου Αιγαίου, 1993-1997
  • Επεξεργασία και αξιοποίηση  υγρών αποβλήτων και βιοστερεών
  • Παρουσία και συμπεριφορά μικρορύπων σε συστήματα επεξεργασίας λυμάτων
  • Διαχείριση ελαιουργικών αποβλήτων
  • Παραγωγή βιομάζας από την αξιοποίηση των υγρών αποβλήτων
  • Επεξεργασία πόσιμου νερού