Επιστημονικές δημοσιεύσεις από μεταπτυχιακές διατριβές στο Τμήμα Περιβάλλοντος

(με bold σημειώνεται το όνομα του/της μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/φοιτήτριας)

2021:

2020:

2019:

 • Katsouli An. & Stasinakis Ath. (2019) Production of municipal solid waste and sewage in European refugees’ camps: The case of Lesvos, Greece, Waste Management, 86:49-53.
 • Antonopoulos G., Avgerinos E., Antonopoulos K., Skanavis C. (2019) Communicating Sustainability: Promoting a Self-assessment Tool for Eco-villages. In: Leal Filho W., Lackner B., McGhie H. (eds) Addressing the Challenges in Communicating Climate Change Across Various Audiences. Climate Change Management. Springer, Cham, pp. 297-315. doi: 10.1007/978-3-319-98294-6_19

2018:

2017:

2016:

2015:

 • Botetzagias I. & Koutiva Eir. (2015) ‘When best is not enough: Greek environmental NGOs and their donors amidst the economic crisis’, in Clarke J., Huliaras Ast. & Sotiropoulos D. (eds), Austerity and the Third Sector in Greece: Civil Society at the European Frontline, Ashagate: London, pp.125-145
 • Moysiadis Y., Malesios Chr. & Botetzagias I. (2015) The impact of distance on a ‘NIMBY’ stance towards windfarms’ development. Aegean Journal of Environmental Sciences, 1: 40-61.
 • Botetzagias I., Malesios Chr., Kolokotroni An. & Moysiadis Y. (2015) The role of NIMBY in opposing wind farms’ siting: evidence from Greece. Journal of Environmental Planning and Management, 58 (2): 229-251.
 • Jones Ν., Filos Ι., Fates Ε., Dimitrakopoulos P.G. (2015) Exploring perceptions on participatory management of NATURA 2000 forest sites in Greece. Forest Policy and Economics, 56: 1-8
 • Sklavos S., Gatidou G., Stasinakis A.S. & Haralambopoulos D. (2015) Use of solar distillation for olive mill wastewater drying and recovery of phenolic compounds. Journal of Environmental Management, 162:46-52.
 • Symsaris E.C., Fotidis I.A., Stasinakis A.S. & Angelidaki I. (2015) Effects of triclosan, diclofenac and nonylphenol on mesophilic and thermophilic methanogenic activity and on the methanogenic communities. Journal of Hazardous Materials, 291:45-51.

2014:

 • Botetzagias I. & Koutiva Eir. (2014) Financial giving of foundations and businesses to ENGOs: the role of grantee’s legitimacy. VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 25: 281-306

2013:

 • Antonopoulou G., Kirkou A. & Stasinakis A.S. (2013) Quantitative and qualitative greywater characterization in Greek households and investigation of their treatment using physicochemical methods. Science of the Total Environment, 454-455:426-432.

2012:

 • Jones Ν., Clark J.R.A., Panteli Μ., Proikaki Μ., Dimitrakopoulos P.G. (2012) Local social capital and the acceptance of Protected Area policies: an empirical study of two Ramsar river delta ecosystems in northern Greece. Journal of Environmental Management, 96: 55-63.
 • Jones N., Gleridou Ch., Dimitrakopoulos P.G., and Evangelinos K.I. (2012) Investigating social acceptability for public forest management policies as a function of social factors. Forest Policy and Economics , 14: 148–155.
 • Jones N, Iosifides T, Evangelinos KI, Florokapi I, and Dimitrakopoulos P.G. (2012) Investigating Knowledge and Perceptions for the National Park of Eastern Macedonia and Thrace, Greece. International Journal of Sustainable Development and World Ecology, 19: 25-33.
 • Nesseris G.K. & Stasinakis A.S. (2012) Investigation of municipal and olive-mill wastewater co-treatment in activated sludge – powdered activated carbon (AS-PAC) systems. Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 87:540-545.
 • Stasinakis A.S., Mermigka S., Samaras V.G., Farmaki E., Thomaidis N.S. (2012) Occurrence of endocrine disrupters and selected pharmaceuticals in Aisonas River (Greece) and environmental risk assessment using hazard indexes. Environmental Science and Pollution Research, 19: 1574-1583.

2011:

 • Jones N., Panagiotidou K., Spilanis I., Evangelinos K.I. & Dimitrakopoulos P.G. (2011) Visitors’ perceptions on the management of an important nesting site for loggerhead sea turtles (Caretta caretta L.): the case of the Rethymno coastal area in Greece. Ocean and Coastal Management, 54: 577-584.
 • Jones Ν., Proikaki Μ., Dimitrakopoulos, P.G. (2011) ‘Social capital indicators and their utilization in environmental policies for protected areas’, in Candace M. Baird (ed.). Social Indicators: Statistics, Trends and Policy Development. Nova Science Publishers Inc. NY. pp. 99-118.

2010:

 • Dimitrakopoulos P.G., Jones N., Iosifides T., Florokapi I., Lasda O., Paliouras F., Evangelinos, K.I. (2010) Local Attitudes on protected areas: evidence from three Natura 2000 wetland sites in Greece. Journal of Environmental Management, 91: 1847-1854.
 • Giannoulis Chr., Botetzagias I. & Skanavis C. (2010) Newspaper Reporters’ Priorities and Beliefs About Environmental Journalism: An Application of Q-Methodology. Science Communication, 32 (34): 425-466.
 • Stasinakis A.S., Kordoutis C., I., Tsiouma V.C., Gatidou G. & Thomaidis N.S. (2010) Removal of selected endocrine disrupters in activated sludge systems: Effect of sludge retention time on their sorption and biodegradation. Bioresource Technology, 101:2090-2095.
 • Vassalou E., Gatidou G. & Thomaidis N.S. (2010) Bioconcentration of selected endocrine disrupting compounds in the Mediterranean mussel, Mytilus galloprovincialis. Marine Pollution Bulletin, 60:2111-2116.