Ερευνητικές Μέθοδοι Ι

(Κωδικός Μαθήματος: 412Υ, Περίγραμμα μαθήματος)

Εξάμηνο:  Γ Διδακτικές Μονάδες: 5 ECTS: 5 Τύπος: Υποχρεωτικό (Υ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  –  Τύπος μαθήματος: Υποβάθρου Διδάσκων:   Καραγιάννη Χ

Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τους κανόνες ακαδημαϊκής γραφής, στην κατανόηση και αποτύπωση των σταδίων της ερευνητικής διαδικασίας στις περιβαλλοντικές επιστήμες και στην εξάσκησή τους με συγκεκριμένα εργαλεία και τεχνικές.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν την ικανότητα:

 • Να εκπονήσουν  και να παρουσιάσουν μια εργασία βιβλιογραφικής ανασκόπησης
 • Να διαμορφώσουν, ταξινομήσουν και να επιλέξουν ένα κατάλληλο ερευνητικό θέμα

• Να επιλέξουν το κατάλληλο μεθοδολογικό εργαλείο/α για τον σχεδιασμό της ερευνητικής διαδικασίας

 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:
 1. Εισαγωγή και συνοπτική παρουσίαση του μαθήματος. Σκοπός μαθήματος. Περιγραφή διαλέξεων. Τρόποι αξιολόγησης φοιτητών.
 2. Η επιστημονική έρευνα. Στόχοι της Έρευνας. Χαρακτηριστικά της Έρευνας. Τρόποι Ταξινόμησης της Επιστημονικής Έρευνας. Η Έρευνα στο Τμήμα Περιβάλλοντος. Θέματα Ηθικής και Δεοντολογίας στην Έρευνα. Πώς ν’ αποφύγουμε τη Λογοκλοπή.
 3. Στάδια Επιστημονικής Έρευνας. Καθορισμός Ερευνητικού προβλήματος.
 4. Όλα για τις Μεταβλητές. Ερευνητικό Ερώτημα. Ερευνητική Υπόθεση.
 5. Αναζήτηση Βιβλιογραφίας. Σύνταξη και Παρουσίαση Βιβλιογραφίας.
 6. Πώς γράφουμε μια εργασία. Πώς παρουσιάζουμε μια εργασία.
 7. Συγγραφή Εργασίας Βιβλιογραφικής Ανασκόπησης Ι.
 8. Συγγραφή Εργασίας Βιβλιογραφικής Ανασκόπησης ΙΙ.
 9. Δείγμα, Πληθυσμός, Μέθοδοι δειγματοληψίας.
 10. Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας Ι. Το Ερωτηματολόγιο. Η Συνέντευξη.
 11. Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας Ι. Το Ερωτηματολόγιο. Η Συνέντευξη.
 12. Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας ΙΙ. Η Παρατήρηση και η Συμμετοχική Παρατήρηση. Οι Ομάδες Εστίασης. Η Ανάλυση Περιεχομένου. Ανάθεση 3ης Εργασίας.
 13. Παρουσίαση Εργασιών Φοιτητών.
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα):  3
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα): 4
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση: 1η Εργασία (ατομική – 10% Βαθμού)
2η Εργασία (ατομική – 20% Βαθμού)
3η Εργασία (ομαδική – 20% Βαθμού)
Γραπτή εξέταση ‐50 % Βαθμού
Σημειώσεις Διδάσκοντος: Παρουσιάσεις των διαλέξεων
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα: +Πώς γίνεται μια επιστημονική εργασία;, Τύπος: Σύγγραμμα, Ζαφειρόπουλος Κώστας, 2015, Κριτική, ISBN: 978-960-586-077-6

+Η έρευνα του πραγματικού κόσμου, Τύπος: Σύγγραμμα, Robson Colin, 2010, Gutenberg, ISBN: 978-960-01-1132-3

Βιβλιογραφία: +Salkind N.J. 1997. Exploring Research. Prentice‐Hall: New Jersey • Yin R.K. 1994. Case study research: design and methods. Sage: Thousand Oaks

+Creswell J.W. 1994. Research design: qualitative and quantitative approaches.  Sage: Thousand Oaks

+Marshall P. 1997. Research methods: how to design and conduct a successful project. How to Books: Plymouth

+Κυριαζή Ν. 1998. Η κοινωνιολογική έρευνα: κριτική επισκόπηση των μεθόδων και των τεχνικών, Ελληνικές Επιστημονικές εκδόσεις, Αθήνα

+Ιωσηφίδης Θ. 2003. Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων στις κοινωνικές επιστήμες, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα

Διαδικτυακές Πηγές: www.cordis.lu

Community Research and Development Information Center

http://gradschool.about.com/cs/presentations/

Presentations and Public Speaking ‐ Guide picks.

www.sciencemag.org/cgi/content/full/280/5361/208#Latour

From the world of science to the world of research

www.research.umich.edu/proposals/pwg/pwgcontents.html

Proposer’s writing guide (University of Michigan)