Ατμοσφαιρική Ρύπανση με Στοιχεία Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας 

(Κωδικός Μαθήματος: ENVE_521)

Εξάμηνο:  A Διδακτικές Μονάδες:  – ECTS: 6 Τύπος: ΚΕΥ
Επίπεδο Σπουδών:  Μεταπτυχιακό  Κατεύθυνση: Διδάσκων: Χ. Πηλίνης

1. Βασική κατανόηση της πολυπλοκότητας του κλιματικού συστήματος

2. Κατανόηση της αιτίας παρελθοντικών κλιματικών αλλαγών

3. Κατανόηση φυσικών και ανθρωπογενών επιδράσεων στο κλιματικό σύστημα, σε διάφορες χρονικές κλίμακες 

 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:
 • Τι είναι αεροζόλ, Κατανομή μεγέθους, Χημική σύσταση, Πηγές, Αεροζόλ και σύννεφα, Σκέδαση και απορρόφηση του φωτός από μικρά σωματίδια, Ορατότητα στην ατμόσφαιρα
 • Μετεωρολογία της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, Η έννοια της αδιαβατικής θερμοβαθμίδας, Ατμοσφαιρική ευστάθεια Η δυναμική θερμοκρασία, Θερμοκρασιακές αναστροφές και μετεωρολογικό ύψος ανάμειξης, Άνεμοι και βαθμίδα πίεσης, Θαλάσσια και γήινη αύρα, Μέτωπα.
 • Διάχυση ρύπων στην τροπόσφαιρα, Το μοντέλο Gauss, Αντανάκλαση ρύπων.
 • Ασκήσεις επί του μοντέλου Gauss
 • Ασκήσεις επί του μοντέλου Gauss
 • Αντιρυπαντικές τεχνολογίες
 • Αντιρυπαντικές τεχνολογίες
 • Φυσικοί τρόποι και ημι-περιοδικές ταλαντώσεις.  Π.χ. ENSO, NAO.  Χαοτική συμπεριφορά.
 • Κύκλος και πλανητικό ισοζύγιο άνθρακα.  Ορυκτά καύσιμα.  Χρονικές κλίμακες διεργασιών.
 • Σύλληψη και απομάκρυνση άνθρακα. Αέρια θερμοκηπίου και ηλιακή ακτινοβολία ως παράγοντες αλλαγής
 • Πηγές και καταβόθρες των αερίων θερμοκηπίου. Δυναμικό θέρμανσης.
 • Δομή κλιματικών μοντέλων και προβλέψεις. Αξιολόγηση της επίδοσης των μοντέλων.
 • Σενάρια εκπομπών και επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα):  3
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα):  –
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση:

Τελικό Διαγώνισμα

Σημειώσεις Διδάσκοντος:
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:
 • Γεντεκάκης Ιωάννης (2010) Ατμοσφαιρική Ρύπανση επιπτώσεις, έλεγχος, εναλλακτικές τεχνολογίες. Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα
 • Taylor, F. W., (2005), Elementary climate physics, Oxford University Press
 • Burroughs, William James, (2007), Climate change: a multidisciplinary approach, 2nd ed., Cambridge University Press
Βιβλιογραφία:
 • Seinfeld, J. H. and Pandis, S. N., 1998, “Atmospheric chemistry and physics‐from air pollution to climate change”, Wiley, New York. ISBN:0471178160
 • Finlayson‐Pitts, B. J. & Pitts, J. N.,1999, “Chemistry of the Upper and Lower Atmosphere: Theory, Experiments and Applications”, Academic Press, New York, ISBN:012257060X
 • Trenberth, Kevin E., (1995), Climate systems modeling, Cambridge University Press
 • Barry, Roger Graham, Chorley, Richard J., (1998), Atmosphere, weather and climate 7th ed, Routledge
 • Graedel, T. E., Crutzen, Paul J., (1995), Atmosphere, climate and change, Scientific American Library
 • Bryant, Edward, (1997), Climate process and change, Cambridge University Press
 • Burroughs, William James, (2003), Climate: into the 21st century, Cambridge University Press
Διαδικτυακές Πηγές: