Διαχείριση Πόρων και Κυκλική Οικονομία

(Κωδικός Μαθήματος: ENVE_524)

Εξάμηνο:  A Διδακτικές Μονάδες:  – ECTS: 6 Τύπος: ΚΕΥ
Επίπεδο Σπουδών:  Μεταπτυχιακό  Κατεύθυνση: Διδάσκων:   Δημήτριος Λέκκας

Η κατανόηση παραγόντων και διεργασιών που εμπλέκονται σε ένα Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων.

 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:
 • Εισαγωγή στη Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων
 • Παραγωγή Απορριμμάτων – Ποσοτικά & Ποιοτικά χαρακτηριστικά
 • Μείωση στην Πηγή – Μείωση Τοξικότητας
 • Αποθήκευση – Συλλογή – Μεταφορά Απορριμμάτων
 • Μηχανική Διαλογή – Ανακύκλωση Απορριμμάτων
 • Βιολογική Επεξεργασία Απορριμμάτων – Κομποστοποίηση
 • Παραγωγή Ενέργειας από Απορρίμματα – Αποτέφρωση
 • Υγειονομική Ταφή Απορριμμάτων
 • Υγειονομική Ταφή Απορριμμάτων – Διαχείριση Στραγγισμάτων
 • Υγειονομική Ταφή Απορριμμάτων – Αποκατάσταση
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα):  3
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα):  –
Άλλες δραστηριότητες:

Εκδρομή στο ΧΥΤΑ Λέσβου

Σημειώσεις Διδάσκοντος: Φυλλάδια εργαστηριακών ασκήσεων
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:
 • Tchobanoglous G., Kreith F.  (2010) Εγχειρίδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, 2η έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα
Βιβλιογραφία:
 • Masters G.M. (1996) Introduction to Environmental Engineering and Science, 2nd edition, Prentice Hall, USA
 • Παναγιωτακόπουλος Δ. (2007) Βιώσιμη Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων, Εκδόσεις Ζήτη
Διαδικτυακές Πηγές:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/waste_generation_management/

http://www.epa.gov/epawaste/nonhaz/municipal/

http://www.eea.europa.eu/themes/waste