Εφαρμοσμένη Γεωπληροφoρική

(Κωδικός Μαθήματος: -)

Εξάμηνο:  – Διδακτικές Μονάδες:  – ECTS: 6 Τύπος:
Επίπεδο Σπουδών: Μεταπτυχιακό  Κατεύθυνση: Διδάσκων:

Θεμιστοκλής Κοντός

Στόχος του μαθήματος είναι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να είναι σε θέση:

 • να χρησιμοποιούν χαρτογραφικά δεδομένα, με σκοπό  τον προσδιορισμό γεωγραφικής θέσης,
 • να χρησιμοποιούν πληροφοριακά δεδομένα που γεωαναφέρονται στις αντίστοιχες γεωγραφικές θέσεις,
 • να χρησιμοποιούν τα εργαλεία των ΓΣΠ και να αναπτύσσουν χωρικά μοντέλα, ώστε τα χαρτογραφικά και πληροφοριακά δεδομένα να γίνονται χρήσιμα σε ποικίλες περιβαλλοντικές εφαρμογές.
 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα: Το μάθημα  “Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική” επικεντρώνεται στις περιβαλλοντικές εφαρμογές των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ). Στην αρχή οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εξοικειώνονται με βασικές μεθόδους της ψηφιακής χαρτογραφίας και χωρικής ανάλυσης. Στη συνέχεια εκπονείται ολοκληρωμένη τελική εργασία σε θέματα περιβάλλοντος χρησιμοποιώντας το σύστημα ΓΣΠ ArcGIS.

 • Γεωμετρική Διόρθωση και Ψηφιοποίηση
 • Γεωμετρική Διόρθωση και Ψηφιοποίηση (συνέχεια)
 • Σχεδιασμός Γεωγραφικής Βάσης Δεδομένων
 • Σχεδιασμός Γεωγραφικής Βάσης Δεδομένων (συνέχεια)
 • Χωρική Ανάλυση Διανυσματικών Δεδομένων
 • Χωρική Ανάλυση Διανυσματικών Δεδομένων (συνέχεια)
 • Χωρική Ανάλυση Δεδομένων Κυψελιδωτού Τύπου
 • Χωρική Ανάλυση Δεδομένων Κυψελιδωτού Τύπου (συνέχεια)
 • Περιβαλλοντικές Εφαρμογές ΓΣΠ
 • Περιβαλλοντικές Εφαρμογές ΓΣΠ (συνέχεια)
 • Περιβαλλοντικές Εφαρμογές ΓΣΠ (συνέχεια)
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα):

1 (είναι μέρος του εργαστηρίου με υποχρεωτικές παρουσίες)

Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα):

2 (υποχρεωτικές παρουσίες)

Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση:

Εργαστηριακές ασκήσεις (40%)

Τελική εργασία, αναφορά και προφορική παρουσίαση (60%)

Σημειώσεις Διδάσκοντος:

Σε ηλεκτρονική μορφή στο Server

Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:
 • Κ. Κουτσόπουλος, Ν. Ανδρουλακάκης, (2003), Εφαρμογές ΣΓΠ με χρήση του λογισμικού ArcGis, ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΑΘΗΝΑ
Βιβλιογραφία:
 • ESRI, David E. Davis (author), (2000), «GIS for Everyone, Second Edition», ISBN 1‐879102‐91‐9, σελίδες 196.
 • Goodchild M. F., B. O. Parks, L. T. Steyaert, (1993), «Environmental Modeling with GIS», Oxford University Press, ISBN 0‐19‐508007‐6, σελίδες 488.
Διαδικτυακές Πηγές:

www.esri.com