Γεωεπιστήμες στην Κλιματική Αλλαγή 

(Κωδικός Μαθήματος: ENVE_512)

Εξάμηνο:  A Διδακτικές Μονάδες: ECTS: 6 Τύπος: ΚΕΥ
Επίπεδο Σπουδών:  Μεταπτυχιακό  Κατεύθυνση: Διδάσκων:

Χρήστος Ματσούκας 

 • Κατανόηση των βασικών αέριων ρύπων, των πηγών τους και της αλληλεπίδρασής τους με την ατμόσφαιρα. Κατανόηση των πηγών των αιωρούμενων σωματιδίων και της επίδρασής τους στην υγεία και το κλίμα. 
 • Βασική κατανόηση της πολυπλοκότητας του κλιματικού συστήματος
 • Κατανόηση της αιτίας παρελθοντικών κλιματικών αλλαγών
 • Κατανόηση φυσικών και ανθρωπογενών επιδράσεων στο κλιματικό σύστημα, σε διάφορες χρονικές κλίμακες 
 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:
 • Εισαγωγή
 • Ιδιότητες και Ιστορία της Ατμόσφαιρας
 • Αέριοι Ρύποι – Πηγές και Χημικές Αντιδράσεις
 • Αιωρούμενα Σωματίδια – Βασικές Ιδιότητες
 • Αιωρούμενα Σωματίδια – Θερμοδυναμική
 • Κλιματική αλλαγή, Επιτόπιες και από απόσταση μετρήσεις. Ποσοτικοποίηση των παρατηρούμενων αλλαγών.
 • Ανακατασκευή παλαιοκλίματος.  Έμμεσες μέθοδοι και θεωρία Milankovitch
 • Πλανητικό ισοζύγιο ακτινοβολίας. Φαινόμενο θερμοκηπίου.
 • Ροές θερμότητας.  Γενική κυκλοφορία της ατμόσφαιρας και μεταφορική κίνηση των ωκεανών.
 • Αποκρίσεις κλίματος σε επιδράσεις από διάφορους παράγοντες.  Αναδράσεις Stefan-Boltzman, πάγου-ανακλαστικότητας, υδρατμών και νεφών.  Ευαισθησία του κλίματος.
 • Αερολύματα και κλίμα.  Άμεσες και έμμεσες επιδράσεις στην ακτινοβολία.
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα):  3
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα):
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση:

Τελική εξέταση

Σημειώσεις Διδάσκοντος:
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:

1. Taylor, F. W., (2005), Elementary climate physics, Oxford University Press

2. Burroughs, William James, (2007), Climate change: a multidisciplinary approach, 2nd ed., Cambridge University Press

3. Jacob, D. J. (1999), Introduction to Atmospheric Chemistry, Princeton University Press. http://acmg.seas.harvard.edu/people/faculty/djj/book/

4. Hinds, W. C. (1999), Aerosol Technology: Properties Behavior, and Measurement of Airborne Particles, Willey

Βιβλιογραφία:
 • Trenberth, Kevin E., (1995), Climate systems modeling, Cambridge University Press
 • Barry, Roger Graham, Chorley, Richard J., (1998), Atmosphere, weather and climate 7th ed, Routledge
 • Graedel, T. E., Crutzen, Paul J., (1995), Atmosphere, climate and change, Scientific American Library
 • Bryant, Edward, (1997), Climate process and change, Cambridge University Press
 • Burroughs, William James, (2003), Climate: into the 21st century, Cambridge University Press
 • Seinfled J. and Pandis S. N. (2006) Atmospheric Chemistry and Physics: From Air Pollution to Climate Change, Willey
 • Hohbs P. V. and Wallace J. M., (2006)  Atmospheric Science: An Introductory Survey, Academic Press Int.
Διαδικτυακές Πηγές:  

http://moodle.aegean.gr/