Μέθοδοι Διασφάλισης Περιβαλλοντικής Ποιότητας Επιχειρήσεων και Οργανισμών

(Κωδικός Μαθήματος: ENVE_526)

Εξάμηνο:  – Διδακτικές Μονάδες:  – ECTS: 6 Τύπος: ΚΕΥ
Επίπεδο Σπουδών:  Μεταπτυχιακό  Κατεύθυνση: Διδάσκων:  Κωνσταντίνος Ευαγγελινός

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι σπουδαστές να μπορούν να:

 • Κατανοούν τις αρχές περιβαλλοντικής πολιτικής
 • Αναγνωρίζουν τα θέματα που σχετίζονται με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.
 • Εντοπίζουν και μετρούν τα κόστη και οφέλη από την εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Αντιλαμβάνονται τα σημαντικά θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.
 • Κατανοούν το EMAS και ISO 14001
 • Αναγνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά του ISO 14001 και EMAS
 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:
 • Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
 • Αρχές Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Ενδιαφερόμενα Μέρη
 • Περιβαλλοντικός Έλεγχος
 • Ανάλυση Κύκλου Ζωής
 • Εκθέσεις Αειφορίας
 • Πιστοποίηση – Νομοθεσία
 • ISO 14000, EMAS
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα):  3
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα):  –
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση:

Δυο εργασίες: Μια ατομική 70% και μια ομαδική 30%

Σημειώσεις Διδάσκοντος:
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:
 • Hitchock D. and Willard M., The business guide to sustainability: practical strategies and tools for organizations, ISBN-10 184477667, ISBN-13: 987-184407763, Earthscon, 2009, Second edition
 • Schaltegger, S. and M. Wagner, Managing the Business Case for Sustainability,
  Greenleaf Publishing, Sheffield, 2006 (in parts).
 • Carroll, A. and A. Buchholtz, Business and Society – Ethics and Stakeholder Management, Thompson Learning, New York, 2006 (in parts).
Βιβλιογραφία:
 • Campbell, N.A., 2006. Biology: Concepts & connections, 5th edition. Pearson/Benjamin Cummings, pp. 783.
 • Starr, C. and Taggart, R. 2004. Biology. The unity and diversity of life. Thomson Brooks/ Cole, pp.933
 • Solomon, E.P., Berg, L., Martin, D.W. 1999. Biology. Saunders College Publishing, pp. 1232
 • Wallace, Ρ.Α., Sanders, G. P., Ferl, R. J. 2001. Biology: The Science of Life. Εκδόσεις Harper Collins College Publishers.
 • Αλεξανδρή ‐ Χατζηαντωνίου, Ε., (2004), Βιολογία: η μελέτη της ζωής, Σταμούλη Α.Ε., Αθήνα
 • Δημητριάδης, Β. Κ., Σιβροπούλου, Α. Θ., Καστρίτσης, Κ. Δ., Εισαγωγή στη Βιολογία, (2008), Κυριακίδη Αφοί, Θεσσαλονίκη
Διαδικτυακές Πηγές: