Μέθοδοι Εκτίμησης & Τεχνολογία Μείωσης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

(Κωδικός Μαθήματος: -)

Εξάμηνο:  B Διδακτικές Μονάδες: ECTS: 6 Τύπος: Υποχρεωτικό (Υ)
Επίπεδο Σπουδών:  Μεταπτυχιακό  Κατεύθυνση: Διδάσκων:  –

Κύριοι στόχοι αυτού του μαθήματος είναι η διδασκαλία των φοιτητών σε θέματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης διαφόρων κλιμάκων και η κατανόηση μεθόδων ποσοτικοποίησης τους.

 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:
 • Προέλευση και εξέλιξη της Γήινης Ατμόσφαιρας, Κατακόρυφη  δομή της ατμόσφαιρας, Χρήσιμα μεγέθη  και μονάδες, Χημική  σύσταση τη ατμόσφαιρας, Κύριες ρυπογόνες ουσίες στην  Ατμόσφαιρα 
 • Ατμοσφαιρική ρύπανση και υγεία, Όρια αποδοχής ρυπογόνων  ουσιών στην ΕΕ και στις ΗΠΑ, Πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης .
 • Σύσταση της Στρατόσφαιρας, Ο κύκλος του όζοντος, Η σημασία  των CFCs, Προβλέψεις για την τύχη του όζοντος στην  Στρατόσφαιρα 
 • Τι είναι αεροζόλ, Κατανομή μεγέθους, Χημική σύσταση, Πηγές,  Αεροζόλ και σύννεφα, Σκέδαση και απορρόφηση του φωτός από μικρά σωματίδια, Ορατότητα στην ατμόσφαιρα 
 • Μετεωρολογία της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, Η έννοια της  αδιαβατικής θερμοβαθμίδας, Ατμοσφαιρική ευστάθεια,  
 • Η δυναμική θερμοκρασία, Θερμοκρασιακές αναστροφές και  μετεωρολογικό ύψος ανάμειξης, Άνεμοι και βαθμίδα πίεσης,  Θαλάσσια και γήινη αύρα, Μέτωπα. 
 • Διάχυση ρύπων στην τροπόσφαιρα, Το μοντέλο Gauss,  Αντανάκλαση ρύπων 
 • Ασκήσεις επί του μοντέλου Gauss 
 • Ασκήσεις επί του μοντέλου Gauss 
 • Οι έννοιες της ξηρής και υγρής απόθεσης ρύπων, Ταχύτητα ξηρής εναπόθεσης 
 • Ατμοσφαιρική χημεία και κλίμα, Χρόνος παραμονής των ρύπων  στην ατμόσφαιρα, Η ευαισθησία του κλίματος
 • Control Αέριων Ρύπων
 • Control Αιωρούμενων Σωματιδίων (Aerosol)  
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα):  3
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα):  –
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση:

Τελικό Διαγώνισμα

Σημειώσεις Διδάσκοντος:
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:

Βιβλιογραφία:
 • Λαζαρίδης Μ. , 2005 «Ατμοσφαιρική Ρύπανση με  Στοιχεία Μετεωρολογίας», Εκδόσεις Τζιόλα, Αθήνα 
 • Seinfeld, J. H. and Pandis, S. N., 1998, “Atmospheric chemistry and physics ‐ from air pollution to climate change”, Wiley, New York. ISBN: 0471178160 
 • Γεντεκάκης Ιωάννης (2010) Ατμοσφαιρική Ρύπανση.Επιπτώσεις, έλεγχος, εναλλακτικές τεχνολογίες.  Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα.
 • Finlayson‐Pitts, B. J. & Pitts, J. N., 1999, “Chemistry of the Upper and Lower Atmosphere : Theory, Experiments and Applications”, Academic Press, New York, ISBN: 012257060X
Διαδικτυακές Πηγές: