Οικολογική Μηχανική: Πράσινες Τεχνολογίες Διαχείρισης Νερού


Οικολογική Μηχανική: Πράσινες Τεχνολογίες Διαχείρισης Νερού

(Κωδικός Μαθήματος: ENVE_523)

Εξάμηνο:  A Διδακτικές Μονάδες: ECTS: 6 Τύπος: ΚΕΥ
Επίπεδο Σπουδών:  Μεταπτυχιακό  Κατεύθυνση: Διδάσκων:

Μ. Φουντουλάκης

Μετά το πέρας του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι ικανός/η:

 • Να περιγράφει τους διαφορετικούς τύπους πράσινων τεχνολογιών διαχείρισης νερού και το πεδίο εφαρμογής τους
 • Να χαρακτηρίζει την υδραυλική των φυσικών συστημάτων επεξεργασίας
 • Να περιγράφει το ρόλο των φυτών στα συστήματα
 • Να αναγνωρίζει τους μηχανισμούς απομάκρυνσης ρύπων και την κινητική τους
 • Να σχεδιάζει φυσικά συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων
 • Να αναγνωρίζει τις βασικές αρχές για την αποκατάσταση οικοσυστημάτων
 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:
 1. Λύσεις βασισμένες στη φύση και νερό-Εισαγωγή
 2. Συγκομιδή νερού
 3. Τεχνητοί υγρότοποι επεξεργασίας νερού
 4. Τεχνητοί υγρότοποι επεξεργασίας νερού ΙΙ
 5. Πράσινες επιφάνειες διαχείρισης νερού
 6. Πράσινα δώματα
 7. Επανασύνδεση των ποταμών με την πλημμυρική κοίτη τους -Παρόχθιες ζώνες
 8. Αποκατάσταση λιμνών
 9. Αποκατάσταση υγροτόπων και δασών
 10. Πράσινες τεχνολογίες για τον μετριασμό της ξηρασίας
 11. Πράσινες τεχνολογίες για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού Ι
 12. Πράσινες τεχνολογίες για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ΙΙ
 13. Πράσινες τεχνολογίες για τον έλεγχο πλημμυρών
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα): 2
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα): 1
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση: Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής 15%, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης 15%, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων 20%,  Επίλυση Προβλημάτων 20%, Γραπτή Εργασία 30%
Σημειώσεις Διδάσκοντος:
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:

Βιβλιογραφία:
 1. Αγγελάκης, Α.Ν., Tchobanoglous, G., 1995. Υγρά Απόβλητα-Φυσικά συστήματα Επεξεργασίας και Ανάκτηση, Επαναχρησιμοποίηση και Διάθεση εκροών”, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, ISBN 960-7309-95-2
 2. Kadlec, R.H., Wallace, S.D., 2009. Treatment wetlands, 2nd Edition, CRC Press, USA ISBN 978-1-56670-526-4
 3. Mitsch, W.J., Jorgensen, S.E., 2004. Ecological Engineering and Ecosystem Restoration, John Wiley & Sons, Inc., New York, USA. ISBN: 047133264X
 4. UN World Water Development Report, 2018. Nature-based Solutions for Water. Available on-line
Διαδικτυακές Πηγές: