Ρύπανση Υδάτων: Έλεγχος και Εκτίμηση Περιβαλλοντικής Ποιότητας

(Κωδικός Μαθήματος: ENVE_516)

Εξάμηνο:  Β  Διδακτικές Μονάδες: ECTS: 6 Τύπος: ΚΕΥ
Επίπεδο Σπουδών:  Μεταπτυχιακό  Κατεύθυνση: Διδάσκων: Μ. Αγγελίδης

Με την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος οι φοιτητές:

 • Έχουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση των πηγών, των τρόπων μεταφοράς και των διεργασιών που υφίστανται οι κυριότερες ομάδες ρύπων και τις επιπτώσεις τους στο οικοσύστημα
 • Είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τη γνώση και την κατανόηση που απέκτησαν για να μελετήσουν περιπτώσεις ρύπανσης και τρόπους αντιμετώπισής της, στα πλαίσια της επαγγελματικής τους απασχόλησης.
 • Είναι σε θέση να κοινοποιούν πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις σχετικά με τη ρύπανσης περιβάλλοντος και τους τρόπους αντιμετώπισής της τόσο σε ειδικευμένο όσο και σε μη-εξειδικευμένο κοινό.
 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:
 1. Εισαγωγή στην οικοσυστημική προσέγγιση για τη διαχείριση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων με στόχο την εξασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης.
 2. Εισαγωγή στη ρύπανση των υδάτων: βασικές έννοιες ρύπανσης, συνοπτική περιγραφή των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα επιφανειακά νερά και τη θάλασσα, οι Περιφερειακές Συμβάσεις προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
 3. Ευτροφισμός – ανοξία: περιβαλλοντικές διεργασίες και δείκτες ρύπανσης
 4. Τοξικά ιχνοστοιχεία – μέταλλα: περιβαλλοντικές διεργασίες και δείκτες ρύπανσης
 5. Παραμένοντες Οργανικοί Ρύποι: περιβαλλοντικές διεργασίες και δείκτες ρύπανσης
 6. Πετρελαϊκοί και πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες: περιβαλλοντικές διεργασίες και δείκτες ρύπανσης
 7. Απορρίμματα και πλαστικά: περιβαλλοντικές διεργασίες και δείκτες ρύπανσης
 8. Νέοι αναδυόμενοι ρύποι – οξίνιση των ωκεανών – απορρίμματα/μικροπλαστικά
 9. Προγράμματα παρακολούθηση της ρύπανσης: σχεδιασμός και υλοποίηση
 10. Έλεγχος ποιότητας αποτελεσμάτων
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα):  –
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα):  –
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση: Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά 100%

Σημειώσεις Διδάσκοντος:
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:
 • A. Laws: Aquatic Pollution: An Introductory Text, 4th Edition, 2017. Wiley ed.
 • R.B. Clark. Marine Pollution, 5th Edition. Oxford Press
Βιβλιογραφία:

Διαδικτυακές Πηγές:
 • http://www.unep.org
 • http://www.msfd.eu
 • http://www.wfd.eu
 • http://www.explainthatstuff.com/waterpollution.html
 • http://oceanservice.noaa.gov/facts/pollution.html
 • https://www.plasticoceans.org
 • www.greenpeace.org
 • https://www.iucn.org