Περιβαλλοντική Υδραυλική

(Κωδικός Μαθήματος: -)

Εξάμηνο:  A Διδακτικές Μονάδες:  – ECTS: 6 Τύπος: ΚΕΥ
Επίπεδο Σπουδών: Μεταπτυχιακό  Κατεύθυνση: Διδάσκων:   Πέτρος Γαγάνης

1. Κατανόηση της σχέσης των υπόγειων νερών με τα επιφανειακά νερά και την γεωλογία μιας περιοχής όσον αφορά την τοπική και περιφερειακή κλίμακα υδατικών συστημάτων.

2. Κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών της ροής των υπόγειων νερών και της μεταφοράς μάζας (ρύπων) σε διαλυμένη και μη διαλυμένη μορφή, και του ρόλου των φυσικών ιδιοτήτων των υδροφόρων μέσων. 

3. Εξοικείωση με μεθόδους υπολογισμού των υδρογεωλογικών χαρακτηριστικών και χαρακτηριστικών ρύπανσης

4. Εξοικείωση και χρήση αριθμητικών μοντέλων προσομοίωσης ροής και μεταφοράς μάζας.

 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:

Στο μάθημα της “Περιβαλλοντικής Υδραυλικής” θα εστιάσουμε στην κατανόηση και ανάλυση των χαρακτηριστικών και λειτουργιών των υδάτων με έμφαση στην περιβαλλοντική συνιστώσα. Θα αρχίσουμε με μια γενική περιγραφή της κίνησης του ύδατος στο περιβάλλον, ακολουθούμενη από μια σχετικά συνοπτική αναφορά στην ατμοσφαιρική και επιφανειακή συνιστώσα του. Κατόπιν, θα μεταφερθούμε κάτω από την επιφάνεια του εδάφους για την περιγραφή, μελέτη και ανάλυση των χαρακτηριστικών και δυναμικής του υπόγειου νερού, συμπεριλαμβανομένων και των διεργασιών μεταφοράς, εξάπλωσης και φυσικής εξασθένισης των ρύπων στο υπέδαφος. Καθόλη τη διάρκεια του μαθήματος θα υπάρξουν εφαρμογές με χρήση αριθμητικής προσομοίωσης.

Αναλυτικά, οι διαλέξεις έχουν το ακόλουθο περιεχόμενο:

 • Εισαγωγή. Ο υδρολογικός κύκλος. Υδραυλική επικοινωνία επιφανειακού και υπόγειου νερού.
 • Το νερό στο υπέδαφος, υπόγειες ροές, χαρακτηριστικά.
 • Νόμος του Darcy και υδραυλική αγωγιμότητα.
 • Υδρο(γεω)λογικά συστήματα σε τοπική και περιφερειακή κλίμακα.
 • Μαθηματική περιγραφή και ποσοτικοποίηση της ροής του υπόγειου νερού.
 • Δίκτυα ροής, Ροή στην ακόρεστη ζώνη.
 • Αντλήσεις, μαθηματική περιγραφή και πιθανές επιπτώσεις.
 • Εκτίμηση των υδραυλικών παραμέτρων των υδροφορέων.
 • Εισαγωγή στο πρόβλημα της ρύπανσης του υπόγειου νερού.
 • Μεταφορά ρύπων στην υδατική φάση.
 • Μαθηματική περιγραφή και ποσοτικοποίηση της μεταφοράς ρύπων στο υπόγειο νερό.
 • Μη αναμίξιμοι με το νερό ρύποι.
 • Σχεδιασμός συστημάτων παρακολούθησης και αποκατάστασης ρύπανσης, εφαρμογή.
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα):  3
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα):  –
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση:

Σημειώσεις Διδάσκοντος: Ναι
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:

Βιβλιογραφία:

-Fetter G., (1994), «Αpplied hydrogeology**», 3rd edition, MacMillan Publishing

-Ralph Heath, «Basic Ground Water Hydrology**», USGS Water Supply, paper 2220

-Domenico P.A. and F.W. Schwartz, (1990), «Physical and Chemical Hydrogeology**», John Wiley and Sons, Inc., New York

-H.Bouwer, (1978), «Groundwater hydrology*», McGraw Hill -Matthess G., (1982), «The Properties of Groundwater*», John Wiley

-Christofer Palmer, (1992), «Principles of Contaminant Hydrogeology*», Lewis Publishers

(* δηλώνει ότι υπάρχουν στην βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ** δηλώνει ότι υπάρχουν στο γραφείο του διδάσκοντα και είναι διαθέσιμα για ολιγόωρο δανεισμό)

Διαδικτυακές Πηγές: