Σεμινάριο – Μέθοδοι Έρευνας (Personal Project)

(Κωδικός Μαθήματος: -)

Εξάμηνο:  – Διδακτικές Μονάδες:  – ECTS: 6 Τύπος:

Προαιρετικό

Επίπεδο Σπουδών:  Μεταπτυχιακό  Κατεύθυνση: Διδάσκων:

ΔΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

Διδάσκοντες : Στασινάκης, Ματσούκας, Μπίσκος, Μποτετζάγιας, Γιαμαρέλου, Χαραλαμπόπουλος

Ο εκπαιδευόμενος εισάγεται στην βασική προσέγγιση της ερευνητικής προσπάθειας, θεωρητική και πειραματική διερεύνηση, στην μαθηματική μοντελοποίηση με το λογισμικό Matlab καθώς και στην εφαρμογή της κοινωνικής διαβούλευσης γιά την λήψη αποφάσεων σε ένα πολυκριτηριακό πλαίσιο πολλών συμμετεχόντων και ληπτών αποφάσεως.

 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:
 • Εισαγωγή, Βασική Θεωρία Ερευνητικής Προσέγγισης.
 • Μαθηματική Μοντελοποίηση και Πειραματική Διερεύνηση Περιβαλλοντικών Συστημάτων
 • Το λογισμικό Matlab. Εφαρμογή σε προβλήματα κλιματικής αλλαγής
 • Το λογισμικό Matlab. Εφαρμογή σε προβλήματα διασποράς ρύπων
 • Το λογισμικό Matlab. Εφαρμογή σε προβλήματα ενεργειακών ροών.
 • Το λογισμικό Matlab. Εφαρμογή σε προβλήματα διαχείρισης υδάτων και διάθεσης υγρών αποβλήτων.
 • Το λογισμικό Matlab. Εφαρμογή σε προβλήματα διασποράς αερολυμάτων.
 • Κοινωνική Διαβούλευση και Λήψη Αποφάσεων.
 • Κοινωνική Διαβούλευση και Λήψη Αποφάσεων.
 • Περιβαλλοντικά Συστήματα – Συστήματα Διαχείρισης Αποβλήτων.
 • Περιβαλλοντικά Συστήματα – Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου και η Κλιματική Αλλαγή.
 • Περιβαλλοντικά Συστήματα – Τα Αερολύματα και η σημασία τους στο ΦΘ.
 • Περιβαλλοντικά Συστήματα – Μετρήσεις Ενεργειακών Μεγεθών.
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα):  3
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα):  –
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση:

Εργασία

Σημειώσεις Διδάσκοντος:
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:

Βιβλιογραφία:
 • Pindyck R. and Rubinfeld, (1991), «Econometric Models and Economic Forecasts», McGraw Hill, ISBN 0‐07‐050098‐3.
 • Montgomery D.C. and Runger G.C., (1994), «Applied Statistics and Probability for Engineers», J.Wiley.
 • Harvey A.C., (1994), «Forecasting, structural time series models and the Kalman filter», Cambridge University Press.
 • Nash S.G. and Sofer A., (1996), «Linear and Nonlinear Programming», McGraw Hill.
Διαδικτυακές Πηγές: