Επεξεργασία και Αξιοποίηση Υγρών Αποβλήτων: Αρχές και Σχεδιασμός

(Κωδικός Μαθήματος: ENVE_514)

Εξάμηνο:  – Διδακτικές Μονάδες:  – ECTS: 6 Τύπος: ΚΕΥ
Επίπεδο Σπουδών:  Μεταπτυχιακό  Κατεύθυνση: Διδάσκων:  Αθανάσιος Στασινάκης

Κατανόηση βασικών φυσικοχημικών και βιολογικών μεθόδων που εφαρμόζονται κατά την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων, Εφαρμογή μεθοδολογίας για το σχεδιασμό τέτοιων εγκαταστάσεων, Γνώση των λειτουργικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και των συνήθως εφαρμοζόμενων τεχνικών επίλυσής τους.

 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:
 • Εκτίμηση Παροχών και Συγκεντρώσεων Υγρών Αποβλήτων – Νομοθεσία
 • Έργα Προεπεξεργασίας – Πρωτοβάθμια Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων (ΥΑ)
 • Βιολογική Επεξεργασία ΥΑ (συστήματα αιωρούμενης/ προσκολλημένης βιομάζας)
 • Βιολογική Επεξεργασία ΥΑ (κινητικές μικροοργανισμών, απομάκρυνση BOD)
 • Βιολογική Επεξεργασία ΥΑ (απομάκρυνση N, P)
 • Βιολογική Επεξεργασία ΥΑ (απομάκρυνση μικρορυπαντών/μικρά συστήματα)
 • Τριτοβάθμια Επεξεργασία ΥΑ
 • Επεξεργασία Ιλύος
 • Επαναχρησιμοποίηση ΥΑ και ιλύος
 • Βιομηχανικά ΥΑ (ελαιουργικά απόβλητα)
 • Βιομηχανικά ΥΑ (απόβλητα κτηνοτροφικών μονάδων)
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα):  3
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα):  –
Άλλες δραστηριότητες:

Επίσκεψη στη Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων Μυτιλήνης

Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση:

Δίνονται δύο σετ ασκήσεων και μία ομαδική εργασία σχεδιασμού Μονάδας Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων

Σημειώσεις Διδάσκοντος:
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:
 • Metcalf and Eddy (2003) Wastewater Engineering – Treatment and Reuse, 4th edition, Mc Graw Hill, USA.
 • Crites R. and Tchobanoglous G. (1998) Small and Decentralized Wastewater Management Systems, WCB/Mc Graw-Hill, USA.
 • Gray N.F. (1990) Activated sludge: theory and practise. Oxford University Press, USA.
Βιβλιογραφία:
 • Liu D. and Liptak B.G. (1996) Environmental Engineering Handbook, Lewis Publishers, USA.
 • Bitton G. (1999) Wastewater microbiology, Wiley-Liss, USA
 • Jenkins D., Richard G.M. and Daigger T.G. (1993) Manual on the causes and the control of activated sludge bulking and foaming, 2nd ed. Lewis Publishers, USA.
 • Gerardi M.H. (2003) The microbiology of anaerobic digesters. Wiley-Interscience.
 • Bruce, Katsin and Newman (1986) Anaerobic digestion of sewage sludge and organic agricultural wastes, Elsevier, UK.
 • Andreoli C.V, Sperling M., Fernandes F. (2007). Sludge Treatment and Disposal, Biological Wastewater Treatment Series (Volume 6), IWA Publishing.
Διαδικτυακές Πηγές: