Τεχνολογίες Αντιρρύπανσης

(Κωδικός Μαθήματος: -)

Εξάμηνο:  – Διδακτικές Μονάδες:  – ECTS: 6 Τύπος: Υποχρεωτικό (Υ)
Επίπεδο Σπουδών:  Μεταπτυχιακό  Κατεύθυνση: Διδάσκων:   –

Να εισαγάγει το φοιτητή στις έννοιες της σπουδαιότητας και της αειφορίας των υδατικών πόρων, των χαρακτηριστικών που προσδιορίζουν την ποιότητα του νερού και των ορίων για τους διάφορους ρυπαντές, ώστε να είναι κατάλληλο για την προοριζόμενη χρήση.  Να κατανοήσει ο σπουδαστής τις βασικές αρχές των φυσικών και χημικών διεργασιών της αντιρρυπαντικής τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία του νερού αλλά και των αποβλήτων ώστε να επιτυγχάνεται η επιθυμητή ποιότητα με λογικό κόστος. Να τονισθεί η σημασία και η συμβολή της ορθής διαχείρισης του νερού σε όλα τα στάδια (πηγή, μεταφορά, ταμίευση, επεξεργασία, διανομή) στην αειφορία των υδατικών πόρων.

 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:
 • Εισαγωγή. Αειφορική διαχείριση υδατικών πόρων. Διεργασίες και συστήματα επεξεργασίας. Αερισμός και εκφύσηση.
 • Κροκίδωση, συσσωμάτωση.
 • Καθίζηση – Γενικά. Καθίζηση τύπου Ι, τύπου ΙΙ και τύπου ΙΙΙ.
 • Καθίζηση τύπου ΙV. Καθίζηση με κεκλιμένους σωλήνες ή επίπεδα. Δυναμικές δεξαμενές καθίζησης. Επίπλευση.
 • Διήθηση – γενικά. Τύποι διήθησης. Θεωρητική προσέγγιση διήθησης. Υδραυλικές απώλειες.
 • Μαθηματική περιγραφή διήθησης. Τρόποι λειτουργίας φίλτρων διήθησης. Αριστοποίηση στρωμάτων διήθησης.
 • Χημική καθίζηση. Αφαίρεση σκληρότητας νερού.
 • Αφαίρεση σιδήρου και μαγγανίου. Απομάκρυνση άλλων ρύπων με χημική καθίζηση.
 • Χημική οξείδωση. Απολύμανση
 • Προσρόφηση. Επιλογή πηγής και διαδικασίας επεξεργασίας νερού.
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα):  2
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα):  1
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση:
 • Υποχρεωτική ενδιάμεση πρόοδος (37.5 % βαθμολογίας)
 • Υποχρεωτική τελική πρόοδος (37.5 % βαθμολογίας)
 • Γραπτή εργασία σε θέματα σχετικά με το περιεχόμενο του μαθήματος  (25% βαθμολογίας)
Σημειώσεις Διδάσκοντος: Ναι
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:
 • Λέκκας Θ. (1996), Περιβαλλοντική Μηχανική Ι, Διαχείριση Υδατικών Πόρων, ΚΟΣΜΟΣ ΠΕΜΕΡ ΕΠΕ,   Αθήνα.
 • Τσώνης Σ. Π. (2003), ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ, ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ , Αθήνα
Βιβλιογραφία:
 • “Water Treatment Plant Design”, 2nd ed., 1993, NY, ASCE, AWWA.
 • “Water Quality and Treatment”, AWWA, Fred. Pontius (ed.), 1990, 4th ed., McGraw-Hill
 • “Water Treatment, Principles & Design”, rev. by J. Crittenden et. al., MWH, 2nd ed., J. Wiley & Sons,  2005.   
 • “Handbook of water and wastewater treatment technologies”, N. P. Cheremisinoff, 2002, Butterworth  – Heinemann.
 • “Wastewater Engineering, Treatment and Reuse”, Metcalf & Eddy Inc., 4th ed. 2003, McGraw-Hill.
 • “Industrial Water Pollution Control”, W. Wesley Eckenfelder Jr, 3rd ed., McGraw-Hill 1999.
 • “Handbook of Industrial and Hazardous Wastes Treatment” L. Wang, Y-T. Hung, H. H. Lo, C. Yapijakis, 2nd ed., Marcel Dekker Inc. 2004.
Διαδικτυακές Πηγές: