Περιβαλλοντική Πολιτική και Διατήρηση Βιοποικιλότητας

Η κατεύθυνση «Περιβαλλοντική Πολιτική και Διατήρηση Βιοποικιλότητας» του ΠΜΣ στην Πλανητική Περιβαλλοντική Αλλαγή, Διαχείριση & Τεχνολογία λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, με στόχο την παροχή επιστημονικών και επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα πολιτικής και σχεδιασμού της περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Στόχος είναι η κατάρτιση/εξειδίκευση επιστημόνων με βαθιά και ολοκληρωμένη γνώση για το περιβαλλοντικό ζήτημα. Οι επιστήμονες αυτοί θα μπορούν να συμμετέχουν στην διαδικασία σύλληψης, διαμόρφωσης και εφαρμογής περιβαλλοντικής πολιτικής. Εκτός από τον εμπλουτισμό και την διεύρυνση των δυνατοτήτων που θα αποκτήσουν οι ίδιοι, είναι προφανές ότι θα δημιουργήσουν σημαντικά οφέλη που θα διαχυθούν στον περίγυρο της δραστηριότητάς τους.

Οι σπουδές  στην συγκεκριμένη κατεύθυνση συνδυάζουν φυσική παρουσία (50% των ωρών διδασκαλίας στα μαθήματα του Ά και Β εξάμηνου) και εξ αποστάσεως διδασκαλία (50%) .

Κάντε Αίτηση Τώρα

Οι αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024  ΑΝΟΙΞΑΝ! Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: Τετάρτη 07 Ιουνίου 2023. Δείτε την πρόσκληση εδώ