ΠΜΣ στην Πλανητική Περιβαλλοντική Αλλαγή, Διαχείριση & Τεχνολογία

Περιβαλλοντική Πολιτική και Διατήρηση Βιοποικιλότητας

Η κατεύθυνση «Περιβαλλοντική Πολιτική και Διατήρηση Βιοποικιλότητας» του ΠΜΣ στην Πλανητική Περιβαλλοντική Αλλαγή, Διαχείριση & Τεχνολογία λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, με στόχο την παροχή επιστημονικών και επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα πολιτικής και σχεδιασμού της περιβαλλοντικής διαχείρισης (Κανονισμός Λειτουργίας: ΦΕΚ 4503/Β/13_07_2023),

Στόχος είναι η κατάρτιση/εξειδίκευση επιστημόνων με βαθιά και ολοκληρωμένη γνώση για το περιβαλλοντικό ζήτημα. Οι επιστήμονες αυτοί θα μπορούν να συμμετέχουν στην διαδικασία σύλληψης, διαμόρφωσης και εφαρμογής περιβαλλοντικής πολιτικής. Εκτός από τον εμπλουτισμό και την διεύρυνση των δυνατοτήτων που θα αποκτήσουν οι ίδιοι, είναι προφανές ότι θα δημιουργήσουν σημαντικά οφέλη που θα διαχυθούν στον περίγυρο της δραστηριότητάς τους.

Οι σπουδές  στην συγκεκριμένη κατεύθυνση συνδυάζουν φυσική παρουσία (20% των ωρών διδασκαλίας στα μαθήματα του Ά και Β εξάμηνου) και εξ αποστάσεως διδασκαλία (80%).

Το πρόγραμμα σπουδών της κατεύθυνσης διαρκεί τρία διδακτικά εξάμηνα (18 μήνες) και υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν: [α] ένα πενθήμερο κύκλο εντατικών διαλέξεων που πραγματοποιείται στην έδρα του Τμήματος στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου (Οκτώβριο και Φεβρουάριο, [β] ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης μάθησης, με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας, που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια όλων των εβδομάδων σπουδών των δύο πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων και που πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες. Κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου εκπονείται μόνο διπλωματική εργασία. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως εργασίες, ασκήσεις κ.λπ., είναι υποχρεωτική. Οι γλώσσες διδασκαλίας είναι η ελληνική και η αγγλική.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση και τη δομή των σπουδών στα πλαίσια του ΠΜΣ, μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό Σπουδών

Κάντε Αίτηση Τώρα

Οι αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 θα ανοίξουν τον ΑΠΡΙΛΙΟ 2024

Απόφοιτοι