ΠΜΣ στην Περιβαλλοντική Πολιτική και Διατήρηση Βιοποικιλότητας

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Πολιτική και Διατήρηση Βιοποικιλότητας» λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1997-98, με στόχο την παροχή επιστημονικών και επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα πολιτικής και σχεδιασμού της περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Το ΠΜΣ επανιδρύθηκε το έτος 2018-2019 (ΦΕΚ 2884/Β’/19.7.2018)

Αποστολή του Προγράμματος είναι η κατάρτιση/εξειδίκευση επιστημόνων με βαθιά και ολοκληρωμένη γνώση για το περιβαλλοντικό ζήτημα. Οι επιστήμονες αυτοί θα μπορούν να συμμετέχουν στην διαδικασία σύλληψης, διαμόρφωσης και εφαρμογής περιβαλλοντικής πολιτικής. Εκτός από τον εμπλουτισμό και την διεύρυνση των δυνατοτήτων που θα αποκτήσουν οι ίδιοι, είναι προφανές ότι θα δημιουργήσουν σημαντικά οφέλη που θα διαχυθούν στον περίγυρο της δραστηριότητάς τους.

Το Πρόγραμμα φιλοδοξεί να συμβάλλει στην επίτευξη των παραπάνω στόχων μέσω της μεταπτυχιακής εξειδίκευσης επιστημόνων, η οποία οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ στον σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση πολιτικών και συστημάτων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Το ΠΜΣ συνδυάζει φυσική παρουσία (50% των ωρών διδασκαλίας στα μαθήματα του Ά και Β εξάμηνου) και εξ αποστάσεως διδασκαλία (50%) .

Κάντε Αίτηση Τώρα

Για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (ημερομηνία λήξης: 22 Σεπτεμβρίου 2019), ανατρέξτε εδώ.