Διαχείριση Ενέργειας και Λήψη Αποφάσεων

(Κωδικός Μαθήματος: ENVE514/ENVP514)

Εξάμηνο:  A Διδακτικές Μονάδες: ECTS: 6 Τύπος: Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό (ΚΕΥ)
Επίπεδο Σπουδών:  Μεταπτυχιακό  Κατεύθυνση: Διδάσκων: Στέργιος Βακάλης

Το μάθημα «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ» στηρίζεται στην θεωρία της διαχείρισης της ενέργειας για την κάλυψη των ανθρωπίνων αναγκών μέσα στο πλαίσιο της ευρύτερης οικονομίας και με εστίαση στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τον κύκλο της ενέργειας. Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν με επιτυχία το μάθημα έχουν αποκτήσει γνώσεις που σχετίζονται με τα πιο σημαντικά κάυσιμα, τις βασικές τεχνολογίες ενέργειας και τις ενεργειακές μετατροπές, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την αλληλεξάρτηση με την οικονομία και τις παραμέτρους αυτής. Αναφορικά με τις δεξιότητες που αποκτώνται, αυτές καλύπτουν την ενεργειακή ανάλυση και σχεδιασμό για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών, την οικονομική και περιβαλλοντική αποτίμηση, όπως και τις κοινωνικές παραμέτρους οι οποίες υπεισέρχονται στα βασικά θέματα της από κοινού λήψης αποφάσεων σε μεγάλα συστήματα έργων και προγραμμάτων κοινής ωφελείας. Οι φοιτητές θα μπορούν να κατανοήσουν και να αναλύσουν τις θεμελιώδεις ενεργειακές τεχνολογίες και θα αποκτήσουν εικόνα για το πλαίσιο που μπορεί να υποστηρίξει την εισαγωγή νέων ενεργειακών τεχνολογιών και συστημάτων.

 

 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:
 1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΙΣΟΖΥΓΙΑ
 2. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ
 4. ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ι, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
 5. ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΙΙ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ
 6. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ι, ΑΣΚΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ
 7. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
 8. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙΙ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ
 9. ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ι
 10. ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΙΙ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα): 3
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα):  –
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση:

Project (40%), Τελική Εξέταση (60%)

Σημειώσεις Διδάσκοντος:
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:

Βιβλιογραφία:
 • Kornelis Blok and Evert Nieuwlaar, Introduction to Energy Analysis, Routledge, London and New York, 2017
 • Kornelis Blok, U.Steger, W.Achterberg, H.Bode, W.Frenz, C.Gather, G.Hanekamp, D.Imboden, M. Jahnke, M.Kost, R.Kurz, H.Nutzinger, T.Ziesemer, , Sustainable Development and Innovation in the Energy Sector, Springer, 2005.
 • Kornelis Blok, Henri L.F.Groot, Esther E.M. Luiten, Martijn G.Rietbergen, Springer The Effectiveness of Policy Instruments for Energy-Efficient Improvements in Firms, 2004.
 • Goldemberg, O.Lucon, “Energy, Environment and Development”, Earthscan, 2010.
 • Johansson and J.Goldemberg, “Energy for Sustainable Sustainable Development”, UNDP, 2002.
Διαδικτυακές Πηγές: