Διεθνής και Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Πολιτική


Διεθνής και Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Πολιτική

(Κωδικός Μαθήματος: -)

Εξάμηνο:  B Διδακτικές Μονάδες: ECTS: Τύπος:
Επίπεδο Σπουδών:  Μεταπτυχιακό  Κατεύθυνση: Διδάσκων:

1. Κατανόηση των βασικών αρχών και του τρόπου λειτουργίας της ευρωπαϊκής πολιτικής
2.Κατανόηση των μηχανισμών λήψης αποφάσεων και του σχετικού ρόλου των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων
3. Κατανόηση των κεντρικών σημείων των κυριότερων τομέων της περιβαλλοντικής πολιτικής σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο

 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα: 1. Αρχές δημόσιας περιβαλλοντικής πολιτικής
2. Εθνικά, ευρωπαϊκά και παγκόσμια περιβαλλοντικά αγαθά
3. Θεσμοί, όργανα, σκληρά και ήπια μέτρα ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής
4. Ρόλος κρατών, θεσμών, συμφερόντων, κοινωνία πολιτών στη διαμόρφωση ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής
5. Διεθνείς συμβάσεις για το περιβάλλον
6. Συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων χαρακτηριστικών της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής σε συγκεκριμένους τομείς
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα):  3
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα):  –
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση:

Γραπτή εξέταση, Εργασία

Σημειώσεις Διδάσκοντος: Μητσός,Α., Βέλτιστες πολιτικές. Ποιες πολιτικές και σε ποιο γεωγραφικό επίπεδο. Δεοντολογικές προσεγγίσεις
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:
  • Δούση, Ε.Δ., Η κοινοτική πολιτική περιβάλλοντος και η επίδραση της στην περίπτωση της Ελλάδας, Εκδόσεις Παπαζήση, 2001.
  • Τσαντίλης,Δ., Χατζημπίρος,Κ., ‘Η περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Μαραβέγιας, Ν. και Μ. Τσινισιζέλης, Νέα Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • Οργάνωση, πολιτικές 50 χρόνια, Εκδόσεις Θεμέλιο 2007, σελ.634-669.

… και τα αντίστοιχα κεφάλαια σχεδόν σε όλα τα πρόσφατα εγχειρίδια ευρωπαϊκής πολιτικής …, π.χ.

  • Peterson,J., Bomberg,E., Decision-Making in the European Union, Macmillan, 1999, chapter 7, pp.173-199.
Βιβλιογραφία:
  • Jordan,A.(editor), Environmental Policy in the European Union, Second Edition, Earthscan, 2005, ιδιαίτερα κεφ.1,8,17
  • Chasek,P.S., Downie,D.L., Brown,J.W., Global Environmental Politics, Boulder,CO: Westview Press, 2010, ιδιαίτερα κεφ.3,4,5.
  • Lenschlow, A., “Environmental Policy: Contenting Dynamics of Policy Change”, στο Wallace,H., Wallace,W., Pollack,M.A., Policy-Making in the European Union, Fifth Edition, Oxford University Press, 2005, pp.305-328.
Διαδικτυακές Πηγές:

Οι σχετικοί ιστότοποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής