Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

(Κωδικός Μαθήματος: -)

Εξάμηνο:  A Διδακτικές Μονάδες: ECTS: Τύπος: Προαιρετικό
Επίπεδο Σπουδών:  Μεταπτυχιακό  Κατεύθυνση: Διδάσκων:

 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:

 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα):  –
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα):  –
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση:

Σημειώσεις Διδάσκοντος:
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:

Βιβλιογραφία:

Διαδικτυακές Πηγές: