Μέθοδοι Έρευνας στο Περιβάλλον


Μέθοδοι Έρευνας στο Περιβάλλον

(Κωδικός Μαθήματος: ENVP_519)

Εξάμηνο:  A Διδακτικές Μονάδες: ECTS: 6 Τύπος: Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό (ΚΕΥ)
Επίπεδο Σπουδών:  Μεταπτυχιακό  Κατεύθυνση: Διδάσκων:

Κωνσταντίνος Ευαγγελινός

 1. Κατανόηση βασικών εννοιών ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης
 2. Εξοικείωση με επιμέρους μεθόδους & τεχνικές της ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας & ανάλυσης
 3. Υποστήριξη των φοιτητών στη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας/επιστημονικού άρθρου
 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:
 1. Μεθοδολογικά μοντέλα και ερευνητική διαδικασία
 2. Βιβλιογραφική επισκόπηση
 3. Ερευνητικές υποθέσεις & τεχνικές δειγματοληψίας
 4. Μέθοδοι συλλογής πρωτογενών δεδομένων
 5. Περιγραφική Στατιστική
 6. Συσχέτιση
 7. Σύγκριση μέσων
 8. Παλινδρόμηση
 9. Συγγραφή ερευνητικής και διπλωματικής εργασίας
 10. Αποκωδικοποίηση ερευνητικής εργασίας και διόρθωση εργασιών
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα):  3
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα):  –
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση:

Σημειώσεις Διδάσκοντος:
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:

Βιβλιογραφία:

Διαδικτυακές Πηγές: