Οικολογία: Εφαρμογές στη Βιολογία της Διατήρησης


Οικολογία: Εφαρμογές στη Βιολογία της Διατήρησης

(Κωδικός Μαθήματος: ENVP_521)

Εξάμηνο: B Διδακτικές Μονάδες: ECTS: 6 Τύπος: KEY
Επίπεδο Σπουδών:  Μεταπτυχιακό  Κατεύθυνση: Διδάσκων:

Κ. Θεοδώρου

Οι στόχοι του μαθήματος είναι:

  • Η κατανόηση των απειλών για τη Βιοποικιλότητα και της θέση της Βιολογίας της Διατήρησης σε ένα ανθρωπογενές τοπίο.
  • Η εφαρμογή οικολογικών εννοιών σε προβλήματα Διατήρησης.
  • H χρήση εργαλείων για την παρατήρηση, τη διατήρηση και τη διαχείριση απειλούμενων ειδών/πληθυσμών.
  • Η κατανόηση των αρχών σχεδίασης και αξιολόγησης των προστατευόμενων περιοχών.
 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα: 1) Κρίση της Βιοποικιλότητας: πηγές του προβλήματος. Συνέπειες από την κρίση της Βιοποικιλότητας. Διατήρηση απειλούμενων ειδών και διατήρηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών.
2) Απειλές για τη Βιοποικιλότητα 1: τρέχουσα κατάσταση και προβλέψεις. Απώλεια και κατακερματισμός των ενδιαιτημάτων.
3) Απειλές για τη Βιοποικιλότητα 2: Κλιματική αλλαγή. Υπερεκμετάλλευση.
4) Απειλές για τη Βιοποικιλότητα 3: Βιολογικές εισβολές. Ρύπανση.
5) Δυναμική πληθυσμών: δημογραφικά μοντέλα και τεχνικές παρακολούθησης πληθυσμών.
6) Εργαστήριο 1: Ανάλυση δεδομένων σύλληψεων-επανασυλλήψεων
7) Ανάλυση Βιωσιμότητας Πληθυσμών: στόχοι και περιγραφή των διαφορετικών προσεγγίσεων. Δείκτες έκλειψης πληθυσμών.
8) Εργαστήριο 2: Ανάλυση Βιωσιμότητας Πληθυσμών με τη χρήση του λογισμικού Vortex.
9) Μεταπληθυσμοί: Βιωσιμότητα και διαχείριση των πληθυσμών σε ένα κατακερματισμένο τοπίο.
10) Σχεδιασμός Προστατευτέων Περιοχών
11) Προστατευόμενες Περιοχές στην Ελλάδα
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα):  3
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα):  1
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση:

Γραπτή εξέταση (60%), Εργασίες (40%)

Σημειώσεις Διδάσκοντος:
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:
  • Primack R. B. 2012. A Primer of Conservation Biology, Boston University.
Βιβλιογραφία:
  • Morris W. F. & Doak D. F. 2002. Quantitative Conservation Biology: Theory and Practice of Population Viability Analysis.
  • Vokou et al. (2014). Ten years of co-management in Greek protected areas:
    an evaluation. Biodiversity Conservation 23:2833–2855
Διαδικτυακές Πηγές:

 IUCN: http://www.iucn.org/

Η επίσημη ιστοσελίδα της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία της Φύσης. Εκεί υπάρχει και η λίστα με τα απειλούμενα είδη (http://www.iucnredlist.org/).