Εφαρμοσμένη Οικολογία


Εφαρμοσμένη Οικολογία

(Κωδικός Μαθήματος: ENVP512)

Εξάμηνο:  A Διδακτικές Μονάδες: ECTS: 6 Τύπος: Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό (ΚΕΥ)
Επίπεδο Σπουδών:  Μεταπτυχιακό  Κατεύθυνση: Διδάσκων: Π. Δημητρακόπουλος, Τ. Ακριώτης
  1. Να κατανοήσουν βασικές αρχές της δομής και λειτουργίας των οικοσυστημάτων
  2. Να κατανοήσουν το ρόλο της βιοποικιλότητας στη λειτουργία των οικοσυστημάτων και στην εξάπλωση των βιολογικών εισβολών
  3. Να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της οικολογικής επικινδυνότητας και τον ρόλο της στην βιωσιμότητα των πληθυσμών
 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα: 1. Ροές ενέργειας στα οικοσυστήματα
2. Ανακύκλωση θρεπτικών – Παραγωγικότητα κοινοτήτων
3. Βιολογικές εισβολές
4. Βιοποικιλότητα και λειτουργία οικοσυστημάτων
5. Βιογεωγραφία
6. Οικολογία πληθυσμών
7. Οικολογική επικινδυνότητα και η διαχείριση της
8. Μοντέλα οικολογικής επικινδυνότητας
9. Συστημική Οικολογία και περιγραφικά μοντέλα οικοσυστημικών ροών Ι
10. Συστημική Οικολογία και περιγραφικά μοντέλα οικοσυστημικών ροών ΙΙ
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα):  3
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα):  –
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση:

Γραπτή εξέταση (80%), Εργασία (20%)

Σημειώσεις Διδάσκοντος:
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:

Begon M., Harper JL, Townsend CR. 2006. Ecology: Individuals, Populations and Communities. Blackwell Science Inc.

Vlasta Molak, “Fundamentals of Risk Analysis and Risk Management”, ISBN 1566701309

Βιβλιογραφία:

Barbour MG, Burk JH, Pitts WD. 1987. Terrestrial Plant Ecology. The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc. California.

Swarzman Γ. and S. Kaluzny, (1987), “Ecological Simulation Primer”, MacMillan, New York, ISBN 0873717031

Διαδικτυακές Πηγές: