Περιβαλλοντικά/Οικολογικά Οικονομικά


Περιβαλλοντικά/Οικολογικά Οικονομικά

(Κωδικός Μαθήματος: -)

Εξάμηνο:  B Διδακτικές Μονάδες: ECTS: 6 Τύπος: Υποχρεωτικό
Επίπεδο Σπουδών:  Μεταπτυχιακό  Κατεύθυνση: Διδάσκων:

Αντώνης Σκουλούδης

 • Εξοικείωση με τις βασικές έννοιες της οικονομικής του περιβάλλοντος, το κυρίαρχο μοντέλο της νεοκλασικής θεωρίας και τις σχετικές εφαρμογές της στην ερμηνεία και την αξιολόγηση των σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων. 2. Κριτική εξέταση του νεοκλασικού παραδείγματος και της εξέλιξης της οικονομικής σκέψης μέσω του κλάδου των οικολογικών οικονομικών.
 • Ενημέρωση για την ανάπτυξη εναλλακτικών μεθοδολογικών μοντέλων και εφαρμογών σχετικά με τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό, την αξιολόγηση και τη λήψη αποφάσεων.
 • Κατανόηση και εφαρμογή των γνώσεων αυτών μέσω της μελέτης περιπτώσεων (case studies) από τον ελληνικό και το διεθνή χώρο.
 • Εκπαίδευση στην ανάληψη μίας θεματικής ενότητας των περιβαλλοντικών/οικολογικών οικονομικών, την οποία θα πρέπει να αναπτύξουν βάσει των διαθέσιμων βιβλιογραφικών πηγών. Η συγγραφή προϋποθέτει την εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση, την εξειδίκευση του θέματος και τη σύνθεση/παρουσίαση των αποκτηθέντων γνώσεων. Οι φοιτητές μαθαίνουν να ελέγχουν το χρόνο, ακολουθώντας τις ημερομηνίες παράδοσης των εργασιών.

 

 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:
 • Εισαγωγή στα Οικονομικά Περιβάλλοντος
 • Βασικές αρχές της νέο-κλασσικής οικονομικής θεωρίας –βασικά στοιχεία μικροοικονομίας
 • Οικονομική αξία, πλεονάσματα καταναλωτή & παραγωγού, αποτελεσματικότητα στην αγορά και στρεβλώσεις
 • Δικαιώματα Ιδιοκτησίας, εξωτερικές επιδράσεις και περιβαλλοντικά προβλήματα
 • Οικονομικά αποτελεσματική κατανομή των φυσικών πόρων, ανανεώσιμοι κοινόκτητοι φυσικοί πόροι
 • Οικονομικές μέθοδοι περιβαλλοντικής αποτίμησης
 • Εφαρμογές μεθόδων περιβαλλοντικής αποτίμησης
 • Πολυ-κριτηριακή αξιολόγηση και λήψη αποφάσεων για το περιβάλλον
 • Συσχέτιση Βιοποικιλότητας και Οικονομικής ανάπτυξης/κρίσης
 • Γεωργία, Τρόφιμα και Περιβάλλον
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα): 3
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα): 3 ασκήσεις
Άλλες δραστηριότητες: Συγγραφή και παρουσίαση εργασίας
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση:

Γραπτή εξέταση (30%), Εργασία (60%), Συμμετοχή-Παρακολούθηση (10%)

Σημειώσεις Διδάσκοντος:
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα: Γεωργακοπούλου Θ., Λιανού Θ., Μπένου Θ., Τσεκούρα Γ., Χατζηπροκοπίου Μ., Χρήστου Γ. (1998). Εισαγωγή στην πολιτική οικονομία, Έκδοση Ε’. Εκδόσεις Ευγ. Μπένου, Αθήνα

GDAE, Environmental and Natural Resource Economics, 2nd edition (2006). Global Development and environment institute of Tufts University, e-book.

Tietenberg T., 1997. Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων. Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2001

Βιβλιογραφία: Harris, Jonathan M., Timothy A. Wise, Kevin Gallagher, and Neva R. Goodwin, eds. A Survey of Sustainable Development. Washington, D.C.: Island Press, 2001.

Herman E. Daly, Joshua Farley (2007) Ecological Economics, Second Edition: Principles and Applications.

Millennium Ecosystem Assessment (2003) Ecosystems and Human Well-Being: A Framework for Assessment. Island Press, Washington, DC.

Turner, R.K., Pearce, D.W. and Bateman, I.J. (1994) Environmental Economics: An Elementary Introduction, Harvester Wheatsheaf