Περιβαλλοντική Πολιτική

(Κωδικός Μαθήματος: -)

Εξάμηνο:  Β Διδακτικές Μονάδες: ECTS: Τύπος: Υποχρεωτικό
Επίπεδο Σπουδών:  Μεταπτυχιακό  Κατεύθυνση: Διδάσκων: Ιωσήφ Α. Μποτετζάγιας

Οι φοιτητές θα μελετήσουν πως διαφορετικοί κοινωνικοί δρώντες επηρεάζουν, διαμορφώνουν και συμβάλλουν στην εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Πολιτικής

 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:
  1. Οι κοινωνικο-οικονομικοί λόγοι της σύγχρονης περ/κης κρίσης
  2. Οι παράγοντες καθορισμού της ατομικής περ/κης συμπεριφοράς
  3. Μη κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις
  4. Το φαινόμενο Not-In-My-Back-Yard (NIMBY)
  5. Stakeholder Analysis & συμμετοχική διαβούλευση
  6. Προσομοίωση (role playing) συμμετοχικής διαβούλευσης για χωροθέτηση αιολικού πάρκου
  7. Το περιβαλλοντικό κίνημα και ο ρόλος του στην περ/κη πολιτική
  8. Η επιστημονική κοινότητα και ο ρόλος της στην περ/κη πολιτική
  9. Η κοινωνική κατασκευή των περ/κων προβλημάτων
  10. ΜΜΕ και περ/κη πολιτική
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα): 3
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα):  –
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση:

Ατομικές & Ομαδικές εργασίες (100%)

Σημειώσεις Διδάσκοντος:
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:

Βιβλιογραφία: Διατίθεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του μαθήματος ανά διάλεξη​
Διαδικτυακές Πηγές: