Σενάρια και Δείκτες Πλανητικής Αλλαγής 2030-50


Σενάρια και Δείκτες Πλανητικής Αλλαγής 2030-50

(Κωδικός Μαθήματος: -)

Εξάμηνο:  A Διδακτικές Μονάδες: ECTS: 6 Τύπος: ΚΕΥ
Επίπεδο Σπουδών:  Μεταπτυχιακό  Κατεύθυνση: Διδάσκων:

Ανδρέας Τρούμπης

 • Το μάθημα εμβαθύνει σε έννοιες και εργαλεία μαθηματικών μοντέλων, σύνθετων περιβαλλοντικών συστημάτων, καταστάσεων και δυναμικής. Υιοθετείται η μέθοδος της θεωρίας συστημάτων, ενώ σε επίπεδο εφαρμογής αναπτύσσεται και εξειδικεύεται η προσέγγιση της επίλυσης προβλημάτων ως διδακτική μεθοδολογία.
 • Θεωρία και πρακτική κατασκευής σεναρίων
 • Θεωρία και πρακτική αξιολόγησης δεικτών
 • Διεθνής περιβαλλοντική στρατηγική 2030-50
 • Επιδιώκεται και εκτιμάται ότι ο επιτυχώς αξιολογηθείς υποψήφιος:
 • Δύναται να συνδυάζει και να προσδιορίζει τα δομικά στοιχεία ενός φυσικού ή ανθρωπογενούς συστήματος, να διακρίνει τη σημασία και αξία της συστημικής οικολογικής θεωρίας και να εφαρμόζει θεμελιώδη εργαλεία της σε προβλήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.
 • Δύναται να εξάγει συμπεράσματα και γενικεύσεις επί της δυναμικής των φυσικών συστημάτων σε διάφορες κλίμακες.
 • Δύναται να συνθέτει και να αξιολογεί μαθηματικές εκφράσεις και προσομοιώσεις της λειτουργίας των οικοσυστημάτων, ειδικότερα δε ζητήματα διαταραχών και μεταβολών της βιοποικιλότητας.
 • Δύναται να αξιολογεί ζητήματα και συγκρούσεις επί κρισίμων προβλημάτων ως οι εκλείψεις ειδών ή η εξάντληση των πόρων και να αναθεωρεί προτάσεις πολιτικής.

 

 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:
 • Εξειδικευμένα προβλήματα μαθηματικών προσομοιώσεων σύνθετων οικολογικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων καθώς και η σχέση τους με την κατασκευή σεναρίων/δεικτών και των επιδιώξεων περιβαλλοντικής πολιτικής, ως π.χ. οι διαταραχές των κύκλων των στοιχείων, της παραγωγής, του σχεδιασμού προστατευτέων περιοχών.
 • Παρουσιάσεις Εργασιών
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα): 1.5
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα): 1.5
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση:

Γραπτές εξετάσεις, σε δύο δοκιμασίες (20% τελικού βαθμού εκάστη) και μία εργασία/άτομο (60%).

Σημειώσεις Διδάσκοντος:
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:

Βιβλιογραφία:
 • Begon, M., Harper J.L., Townsend, C.R. (1996) «Ecology: Individuals, Populations and Communities», Blackwell Science Inc.
 • IPBES Scenarios and Models for Biodiversity Assessment 2018. https://ipbes.net/assessment-reports/scenarios
 • IPBES Assessments of Biodiversity Status in Europe and Central Asia (2018-…) https://ipbes.net/assessment-reports/eca
Διαδικτυακές Πηγές: