Σπουδές

Προπτυχιακές Σπουδές

Το προπτυχιακό προγράμμα σπουδών του Τμήματος Περιβάλλοντος είναι πιστοποιημένο από από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης για το διάστημα 2020-2024. Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος κρίθηκε ότι “ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ” με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015). Μπορείτε να διαβάσετε την πλήρη έκθεση εδώ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σκοπός του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Περιβάλλοντος είναι η δημιουργία επιστημόνων ικανών να κατανοούν και να αναλύουν το περιβάλλον και τα περιβαλλοντικά προβλήματα, και να καταρτίζουν σχέδια και προγράμματα διαχείρισης του περιβάλλοντος και αντιμετώπισης περιβαλλοντικών προβλημάτων. 

Το Π.Π.Σ. διακρίνεται σε δύο κύκλους μαθημάτων:

  • Α’ Κύκλος (1ο και 2ο έτος), περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα και προσφέρει στον φοιτητή το αναγκαίο γενικό υπόβαθρο για τη συνέχιση των σπουδών του.
  • Β’ Κύκλος (3ο και 4ο έτος) περιλαμβάνει μαθήματα επιλογής και υποχρεωτική εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, επιτρέποντας την εξειδίκευση και την εμβάθυνση.
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σημαντικό ρόλο παίζει η καθοδήγηση του φοιτητή από τον καθηγητή – Σύμβουλο Σπουδών. Δείτε εδώ γιατί είναι σημαντικό να έρθετε σε επικοινωνία με τον Σύμβουλου Σπουδών σας

 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

Στο Τμήμα Περιβάλλοντος επιδιώκουμε η πτυχιακή εργασία των φοιτητών μας να συνδέεται με την πραγματική επιστημονική έρευνα. Εδώ μπορείτε να δείτε τις επιστημονικές δημοσιεύσεις που προέκυψαν από πτυχιακές διατριβές στο Τμήμα Περιβάλλοντος.

 
ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Περιβάλλοντος

(α) Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας

(β) Εσωτερικός Κανονισμός ΠΠΣ Τμήματος Περιβάλλοντος (2021)

(γ) Οδηγός Σπουδών 2021-2022