Αειφορική  Διαχείριση Φορέων & Επιχειρήσεων

(Κωδικός Μαθήματος: 222ΚΕΥ, Περίγραμμα μαθήματος)

Εξάμηνο:  Ζ Διδακτικές Μονάδες:  4 ECTS: 6 Τύπος: Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό (ΚΕΥ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  Τύπος μαθήματος:

Ανάπτυξης δεξιοτήτων

Διδάσκων:   Μαρία Χατζηαντωνίου

Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το μάθημα επιτυχώς θα έχουν κατανοήσει επαρκώς:

1.    τον προβληματισμό που οδηγεί τους Οργανισμούς (Φορείς & Επιχειρήσεις) σε ανάληψη πρωτοβουλιών φιλο-περιβαλλοντικής στρατηγικής  και κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας
2.     την πολυπλοκότητα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην υιοθέτηση αειφορικών στρατηγικών
3.    το ρολο των  εθελοντικών εργαλείων στην άσκηση σύγχρονης περιβαλλοντικής διαχείρισης Οργανισμών (Φορέων/Επιχειρήσεων)
4.    τις  διαφορετικές κατηγορίες εργαλείων περιβαλλοντικής διαχείρισης, της στόχευσης τους  και του ρόλου τους  στην άσκηση της σύγχρονης περιβαλλοντικής διαχείρισης  Οργανισμών
5.    τις βασικές διαδικασίες και  τα στάδια εφαρμογής περιβαλλοντικής διαχείρισης σ’ έναν Οργανισμό
6.    την διεπιστημονικότητα που διέπει το υπό μελέτη αντικείμενο

Θα έχουν επίσης εξοικειωθεί:

1.     με σύγχρονα εργαλεία περιβαλλοντικής διαχείρισης Επιχειρήσεων/Φορέων, όπως EMAS, ISO, CSR, Eco-Labelling,  μέσα από την αναλυτική περιγραφή, συγκριτική ανάλυση  και εφαρμογή στην πράξη αντιπροσωπευτικού εξ αυτών
2.    την εφαρμογή στην πράξη Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε Οργανισμούς (Φορείς & Επιχειρήσεις)

 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα: Α. Περιγραφή Θεμάτων Διαλέξεων:

1. Οργανισμοί και Περιβάλλον: Σχέση Παρασιτική ή  Συμβιωτική;
-Θεωρητική προσέγγιση: Αλληλεπίδραση Οργανισμών (Φορέων & Επιχειρήσεων) και  Φυσικού Περιβάλλοντος.   Επιπτώσεις στο Περιβάλλον. Επιπτώσεις στον Οργανισμό.
– Σύμβολα και Συμβολισμοί: Σημάνσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης
Παραδείγματα-Σήματα περιβαλλοντικής υπευθυνότητας/ποιότητας –

2.  Εφαρμογή στην Πράξη:Πολιτικές,  Μέθοδοι και Εργαλεία Σύγχρονης Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
– Διοίκηση και Έλεγχος (Command & Control): το ζήτημα της συμμόρφωσης
– Οικονομικά Εργαλεία: το ζήτημα των κινήτρων
– Εθελοντικά Εργαλεία: το ζήτημα της υπευθυνότητας /ανταγωνιστικότητας

3. Συστήματα Περιβαλλοντικής  Διαχείρισης  Οργανισμών (Φορέων και Επιχειρήσεων): πολυτέλεια ή αναγκαιότητα?
– Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης- Ορισμοί- Ιστορική Αναδρομή- Εξέλιξη
– Περιβαλλοντικός Διαχειριστής (Environmental manager) – profile-future

4:   Εθελοντικά εργαλεία:  Εταιρική «Επιλογή»  Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας ?
– Παρουσίαση Εθελοντικών  Εργαλείων.
– Βασικές  (κοινές) αρχές και διαδικασίες εφαρμογής.
– Εξέλιξη εργαλείων & στόχευση.
– Διαφοροποιήσεις.

5.  Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: αρχές, περιεχόμενο
6.  Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: εφαρμογή στην πράξη
7.  Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρησης
8.  Πρότυπα Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
9: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Στόχευση- Στάδια- Διαδικασίες- Εφαρμογή  -Συμμετοχή Μετόχων/Ενδιαφερομένων μερών (stakeholder involvement- networks).
10. Οικολογική Σήμανση Προϊόντων και Υπηρεσιών (labeling of products and services),

Β. Αντικείμενα Εργαστηρίων/Φροντιστηρίων
1.Βασικά σημεία δόμησης και συγγραφής έκθεσης αναφοράς
2.Υιοθέτηση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης από  Δημόσιο Φορέα – Παρουσίαση Περίπτωσης Μελέτης
3.Ανάθεση θεμάτων εργασιών (ατομικής και ομαδικής)
4.Παρουσίαση πραγματικής περίπτωσης φορέα/επιχείρησης 1
5.Παρουσίαση πραγματικής περίπτωσης φορέα/επιχείρησης 2
6.Παρουσίαση πραγματικής περίπτωσης  φορέα/επιχείρησης 3
7.Ανάλυση φορέα εφαρμογής του επιλεγμενου  Εθελοντικού Εργαλείου  ΠΔ (ΕΕΠΔ)
8.Εφαρμογή EΕΠΔ στην επιλεγμένη Περίπτωση Φορέα- ανάλυση των επιμέρους απαραίτητων διαδικασιών
9.Διερεύνηση  περιβαλλοντικής κατάστασης/επιπτώσεων  Φορέα  (initial environmental   review) δημιουργία  καταλόγου (check list)
10.Ανάλυση/Συζήτηση θεμάτων σχετικά με την περιβαλλοντική κατάσταση του Φορέα. Ιεράρχηση  εππτώσεων
11.Συζήτηση επί της συγγραφής της τελικής Έκθεσης των ομάδων
12.Παρoυσιάσεις εργασιών  (ppt)  /Παράδοση τελικής ομαδικής εργασίας

 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα): 3
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα): 3
Άλλες δραστηριότητες: Διαλέξεις προσκεκλημένων ομιλητών και περιβαλλοντικών διαχειριστών
Aξιολόγηση – Βαθμολόγηση: Γραπτές Εξετάσεις: 60% επι συνολικού βαθμού

Ενδιάμεση Γραπτή  Εξέταση:  30% επί συνολικού βαθμού

Τελική Γραπτή Εξέταση: 30% επί συνολικού βαθμού

Εργασίες: 40% επι συνολικού βαθμού

Ατομική εργασία: 20% επί συνολικού βαθμού

Ομαδική εργασία: 20% επί συνολικού βαθμού

Η ομαδική εργασία θα παρουσιαστεί και θα παραδοθεί με την ολοκλήρωση του χειμερινού ακαδημαικού εξαμήνου.

Παρουσίες/απουσίες:

Εκ της φύσης του μαθήματος, τα εργαστήρια/φροντιστήρια είναι υποχρεωτικά και η απουσία από αυτά συνεπάγεται την αδυναμία συμμετοχής του/της φοιτητή/τριας στην τελική εξέταση της εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου. Επιτρεπόμενες δικαιολογημένες απουσίες : 2 κατά μέγιστο.

Καθυστερήσεις:

Η μη παράδοση των εργασιών κατά την προκαθορισμένη ημερομηνία θα χρεώνεται με αφαίρεση βαθμών επί του αντιστοίχου ποσοστού της βαθμολογίας.

Σημειώσεις Διδάσκοντος: Οι διαφάνειες των διαλέξεων θα αναρτώνται κάθε εβδομάδα στον διαδικτυακό τόπο του μαθήματος (moodle)
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα: Καρβούνης Σ. Κ.,Γεωργακέλλος Δ. Α.(2003), Διαχείριση του περιβάλλοντος, Σταμούλη Α.Ε., Αθήνα
Βιβλιογραφία: Οι διαφάνειες των διαλέξεων θα αναρτώνται κάθε εβδομάδα στον διαδικτυακό τόπο του μαθήματος (moodle)
Διαδικτυακές Πηγές: ISO official website:

http://www.iso.org/iso/en/prods‐services/otherpubs/iso14000/family.pdf

International Network for Environmental Management web site:

http://www.inem.org/iso/speedo.htm

EMAS official website

http://europa.eu.int/comm/environment/emas/pdf/5_5articles.pdf