Ατμοσφαιρική Φυσικοχημεία

(Κωδικός Μαθήματος: 234ΚΕΥ, Περίγραμμα μαθήματος)– Το μάθημα ΔΕΝ προσφέρεται το τρέχον ακαδημαϊκό έτος-

Εξάμηνο:  Z Διδακτικές Μονάδες:  3 ECTS: 5 Τύπος: Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό (ΚΕΥ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  Τύπος μαθήματος: Επιστημονικής Περιοχής Διδάσκων:  Χριστόδουλος Πηλίνης

Στόχος του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις για την κατανόηση σημαντικών διεργασιών που συμβαίνουν στην ατμόσφαιρα με τη βοήθεια αρχών χημικής κινητικής και χημικής θερμοδυναμικής

 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:
 1. Κύριοι ατμοσφαιρικοί ρύποι μετά των επιπτώσεων τους. Κύριες πηγές αέριων ρύπων και αερολυμάτων.
 2. Χημική κινητική
 3. Φωτοχημικές αντιδράσεις στην τροπόσφαιρα
 4. Χημεία των αλκανίων και των αλκενίων
 5. Χημεία των καρβονυλίων
 6. Ετερογενείς αντιδράσεις
 7. Καταλυτικές αντιδράσεις
 8. Παραγωγή πρωτογενών ρύπων κατά τη διάρκεια της καύσης
 9. Πυρηνοποίηση – Συμπύκνωση- Κροκίδωση Αερολυμάτων
 10. Αρχές θερμοδυναμικής Ισορροπίας αερολυμάτων
 11. Φαινόμενα υστέρησης και σχετική υγρασία υγροποίησης
 12. Κατανομές αερολυμάτων.
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα): 3
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα):
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση: Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με τελική εξέταση
Σημειώσεις Διδάσκοντος:
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα: Ατμοσφαιρική ρύπανση με στοιχεία μετεωρολογίας, Λαζαρίδης Μιχάλης, 2010, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-246-6
Βιβλιογραφία:
Διαδικτυακές Πηγές: