Ατμοσφαιρική Ρύπανση – Το μάθημα ΔΕΝ προσφέρεται το τρέχον ακαδημαϊκό έτος-

(Κωδικός Μαθήματος: 209KEY, Περίγραμμα μαθήματος)

Εξάμηνο:  ΣΤ Διδακτικές Μονάδες:  3 ECTS: 6 Τύπος: Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό (ΚΕΥ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  –  Τύπος μαθήματος:

Επιστημονικής περιοχής

Διδάσκων: Πηλίνης Χριστόδουλος

Κύριοι στόχοι αυτού του μαθήματος είναι η διδασκαλία των φοιτητών σε θέματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης διαφόρων κλιμάκων και η κατανόηση μεθόδων ποσοτικοποίησης τους.

 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:
 1. Προέλευση και εξέλιξη της Γήινης Ατμόσφαιρας, Κατακόρυφη δομή της ατμόσφαιρας, Χρήσιμα μεγέθη και μονάδες, Χημική σύσταση τη ατμόσφαιρας, Κύριες ρυπογόνες ουσίες στην Ατμόσφαιρα
 2. Ατμοσφαιρική ρύπανση και υγεία, Όρια αποδοχής ρυπογόνων ουσιών στην ΕΕ και στις ΗΠΑ, Πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης .
 3. Σύσταση της Στρατόσφαιρας, Ο κύκλος του όζοντος, Η σημασία των CFCs, Προβλέψεις για την τύχη του όζοντος στην Στρατόσφαιρα
 4. Τι είναι αεροζόλ, Κατανομή μεγέθους, Χημική σύσταση, Πηγές, Αεροζόλ και σύννεφα, Σκέδαση και απορρόφηση του φωτός από μικρά σωματίδια, Ορατότητα στην ατμόσφαιρα
 5. Μετεωρολογία της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, Η έννοια της αδιαβατικής θερμοβαθμίδας, Ατμοσφαιρική ευστάθεια,
 6. Η δυναμική θερμοκρασία, Θερμοκρασιακές αναστροφές και μετεωρολογικό ύψος ανάμειξης, Άνεμοι και βαθμίδα πίεσης, Θαλάσσια και γήινη αύρα, Μέτωπα.
 7. Διάχυση ρύπων στην τροπόσφαιρα, Το μοντέλο Gauss, Αντανάκλαση ρύπων
 8. Ασκήσεις επί του μοντέλου Gauss
 9. Ασκήσεις επί του μοντέλου Gauss
 10. Οι έννοιες της ξηρής και υγρής απόθεσης ρύπων, Ταχύτητα ξηρής εναπόθεσης
 11. Ατμοσφαιρική χημεία και κλίμα, Χρόνος παραμονής των ρύπων στην ατμόσφαιρα, Η ευαισθησία του κλίματος
 12. Control Αέριων Ρύπων
 13. Control Αιωρούμενων Σωματιδίων (Aerosol)
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα): 3
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα):  ενσωματωμένες στο πρόγραμμα διαλέξεων
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση:

Τελικό διαγώνισμα

Σημειώσεις Διδάσκοντος:
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα: Γεντεκάκης Ιωάννης (2010) Ατμοσγαιρική Ρύπανση – επιπτώσεις, έλεγχος, εναλλακτικές τεχνολογίες. Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα.
Βιβλιογραφία:
 • Λαζαρίδης Μ. , 2005 «Ατμοσφαιρική Ρύπανση με Στοιχεία Μετεωρολογίας», Εκδόσεις Τζιόλα, Αθήνα
 • Seinfeld, J. H. and Pandis, S. N., 1998, “Atmospheric chemistry and physics ‐ from air pollution to climate change”, Wiley, New York. ISBN: 0471178160
 • Finlayson‐Pitts, B. J. & Pitts, J. N., 1999, “Chemistry of the Upper and Lower Atmosphere : Theory, Experiments and Applications”, Academic Press, New York, ISBN: 012257060X
Διαδικτυακές Πηγές: www.nrel.gov National Renewable Energy Laboratory (US)

www.cres.gr Centre for Renewable Energy Sources- Greece.

www.dei.gr Public Power Corporation-Greece. www.retscreen.net RETSCREEN software for RES.

www.ypeka.gr Dept of Environment, Energy and Climate Change-Greece. 

http://www.arena.gov.au/ Australian Renewable Energy Agency

http://www.natlab.dtu.dk/english DTU National Laboratory for Sustainable Energy