Ειδικά Θέματα Διασφάλισης Περιβαλλοντικής Ποιότητας

(Κωδικός Μαθήματος: 345 KEY, Περίγραμμα μαθήματος)

Εξάμηνο:  Η Διδακτικές Μονάδες: 3 ECTS: 5 Τύπος: Κατ’επιλογήν υποχρεωτικό (ΚΕΥ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  Τύπος μαθήματος: Ανάπτυξης δεξιοτήτων Διδάσκων: Μαρία Χατζηαντωνίου

Οι φοιτητές /τριες που θα παρακολουθήσουν το μάθημα επιτυχώς θα έχουν κατανοήσει επαρκώς:

  1. Τις έννοιες Οικολογικό Αποτύπωμα, Εξίσωση IPAT , Περιβαλλοντικές Καμπύλες Kuznets
  2. Την μεθοδολογία του Life Cycle Assessment (LCA)
  3. Τη μεθοδολογία εφαρμογής στην πράξη των διαδικασιών και υπολογισμών του LCA, του IPAT, του Ecological Footprint
  4. Τα ισχυρά και τα αδύναμα σημεία των μεθόδων αυτών

Τέλος, θα έχουν αναπτύξει τις αναγκαίες δεξιότητες για την εφαρμογή στην πράξη και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων κάθε μεθόδου, μέσα από συγκεκριμένες υπολογιστικές ασκήσεις τις οποίες θα κληθούν να υλοποιήσουν.

 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα: Το μάθημα εστιάζει σε ποσοτικές μεθοδολογίες αξιολόγησης/αποτίμησης των επιπτώσεων των ανθρώπινων παραγωγικών δραστηριοτήτων. Εξετάζονται βασικά παραδείγματα (εννοιολογικά και υπολογιστικά) σε τρία βασικά πεδία:

– ταυτολογία IPAT: μελετώνται οι ποιοτικές, ποσοτικές και μεθοδολογικές συνέπειες του βασικού αυτού περιβαλλοντικού παραδείγματος (paradigm). Παρουσιάζεται σειρά υποδειγμάτων υπολογισμού και εκδοχών του μοντέλου ΙΡΑΤ σχετικά με τις εκπομπές άνθρακα ή ρύπων βασικών παραγωγικών διεργασιών.

– υπολογισμοί οικολογικού αποτυπώματος: παρουσιάζεται η θεμελιώδης συλλογιστική της έννοιας “αποτύπωμα”. Μελετώνται οι κοινώς χρησιμοποιούμενοι αλγόριθμοι υπολογισμού ενός “αποτυπώματος”.

– έμμεσες επιπτώσεις της ενεργειακής ροής σε αλυσίδες παραγωγής/LCA: παρουσιάζεται η συλλογιστική της αποδόμησης κάθε παραγωγικού συστήματος, ως αλληλουχία διεργασιών. Εκτιμάται η ισχύς της ανάλυσης εισροών/εκροών. Αναπτύσσονται παραδείγματα υπολογισμού των εννοιών ενεργειακή ροή/ενεργειακή ένταση/αποδοτικοτητα…

 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα): 3
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα):  –
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση: Γραπτές Εξετάσεις: 40% επι συνολικού βαθμού

Εργασίες: 60% επι συνολικού βαθμού

Οι εργασίες θα γίνονται με μορφή ασκήσεων οι οποίες θα παραδίδονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Σε περίπτωση αποτυχίας οι φοιτητές/τριες θα εξετάζονται αποκλειστικά με γραπτές εξετάσεις εφ΄όλης της ύλης κατά τις επαναληπτικές εξεταστικές περιόδους. Ο βαθμός των εργασιών δεν θα λαμβάνεται υπόψη μετά το πέρας του εξαμήνου εγγραφής και παρακολούθησης του φοιτητή/τριας.

Παρουσίες/απουσίες:

Εκ της φύσης του μαθήματος, είναι υποχρεωτική η παρουσία των εγγεγραμμένων φοιτητών/τριών,  προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία αξιολόγησης τους. Επιτρεπόμενες δικαιολογημένες απουσίες : 2 κατά μέγιστο.

Καθυστερήσεις:

Η μη παράδοση των εργασιών κατά την προκαθορισμένη ημερομηνία θα χρεώνεται με αφαίρεση βαθμών επί του αντιστοίχου ποσοστού της βαθμολογίας.

Σημειώσεις Διδάσκοντος: Το υλικό των διαλέξεων και η προτεινόμενη βιβλιογραφία/αρθρογραφία κατανόησης και εμβάθυνσης θα αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του μαθήματος κάθε εβδομάδα.
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:
Βιβλιογραφία:
Διαδικτυακές Πηγές: