Διαχείριση Αγροοικοσυστημάτων

(Κωδικός Μαθήματος: 127ΚΕΥ, Περίγραμμα μαθήματος)

Εξάμηνο: Ε Διδακτικές Μονάδες: 3 ECTS: 6 Τύπος: Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό (ΚΕΥ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  – Τύπος μαθήματος:

Επιστημονικής περιοχής

Διδάσκων: Πετούση Ιωάννα (Πανεπ. Υπότροφος)

Η ανάπτυξη ικανοτήτων στους φοιτητές προκειμένου να διερευνούν τους παράγοντες διαμόρφωσης του αγροτικού χώρου και τον τρόπο με τον οποίο έκαστος από αυτούς συμβάλλει στην διαμόρφωση αυτή. Απώτερος στόχος είναι η ανάπτυξη κριτικού πνεύματος στους νέους επιστήμονες προκειμένου να είναι ικανοί να εκτιμούν την εξέλιξη της δομής και της δυναμικής του αγροτικού χώρου με την μεταβολή ενός ή περισσοτέρων από τους παράγοντες διαμόρφωσής τους.

 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:
 1. Διαλέξεις με το ακόλουθο περιεχόμενο και σειρά: ‐Εισαγωγή – Ορισμοί.
 2. 1η Γεωργική Επανάσταση, χαρακτηριστικά και σημασία της στην οικονομική ανάπτυξη.
 3. 2η Γεωργική Επανάσταση, χαρακτηριστικά και σημασία της στην οικονομική ανάπτυξη.
 4. Παράγοντες διαμόρφωσης αγροτικού χώρου: οικολογικοί παράγοντες.
 5. Παράγοντες διαμόρφωσης αγροκλιματικών τύπων.
 6. Αγροκλιματικοί τύποι.
 7. Παράγοντες διαμόρφωσης αγροτικού χώρου: δημογραφικοί παράγοντες.
 8. Παράγοντες διαμόρφωσης αγροτικού χώρου: οικονομικοί παράγοντες.
 9. 3η Γεωργική Επανάσταση, χαρακτηριστικά και σημασία της στην οικονομική ανάπτυξη και στη διαχείριση του αγροτικού χώρου.
 10. Αγροτικά πεδία τροπικών: δημιουργία‐διαχείριση (καλλιεργητικά συστήματα και γεωργικά συστήματα παραγωγής).
 11. Αγροτικά πεδία Μεσογείου και ερημικών περιοχών: δημιουργία‐ διαχείριση (καλλιεργητικά συστήματα και γεωργικά συστήματα παραγωγής).
 12. Αγροτικά πεδία ψυχρών περιοχών: δημιουργία‐διαχείριση (καλλιεργητικά συστήματα και γεωργικά συστήματα παραγωγής).
 13. Η συμβολή της αγροτικής πολιτικής στη διαχείριση του αγροτικού χώρου.
 14. Η συμβολή των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων της Κ.Α.Π. στη διαχείριση του αγροτικού χώρου.
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα):  3
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα):  –
Άλλες δραστηριότητες:
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση: Γραπτή τελική εξέταση
Σημειώσεις Διδάσκοντος:
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:
 • Κίζος Α. (2018), Ανάπτυξη Υπαίθρου, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη
Βιβλιογραφία:
 • Braudel, Fernan, (2005), Μεσόγειος Α., Εκδόσεις ΜΙΕΤ, ΑΘΗΝΑ
 • Τόλιος Γ., (2009), Περιβάλλον & αγροτική πολιτική σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης, Πεδιώτη Ελένη και ΣΙΑ Ο.Ε., ΚΨΜ, ΑΘΗΝΑ
 • David Grigg, (1995), «An Introduction to Agricultural Geography», Εκδόσεις Routledge, USA, ISBN 0‐415‐08442‐3, σελίδες 217.

Εμβάθυνση στη μελέτη των βασικών παραγόντων που συμβάλλουν στη διαμόρφωση του αγροτικού χώρου.

 • Lebeau R., (1991) (5eme edition), «Les grandes types de structures agraires dans le monde», Εκδόσεις Masson, Paris, ISBN 2‐225‐82‐340‐5, σελίδες 180.

Οι μεγάλοι τύποι της παγκόσμιας αγροτικής δομής, συστήματα παραγωγής και διαχείρισης της γεωργικής γης.

Διαδικτυακές Πηγές: http://www.zalf.de/ueber_uns/fr_e1.htm

Institute for Landscape Systems Analysis.

Εκδόσεις και ερευνητικές εργασίες σχετικές με την ανάλυση και την εκτίμηση του αγροτικού τοπίου καθώς και την αειφόρο διαχείριση της γης.