Διαχείριση Στερεών Και Επικίνδυνων Αποβλήτων

(Κωδικός Μαθήματος: 212ΚΕΥ, Περίγραμμα μαθήματος)

Εξάμηνο: ΣΤ Διδακτικές Μονάδες: 4 ECTS: 5 Τύπος: Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό (ΚΕΥ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  Τύπος μαθήματος:

Επιστημονικής περιοχής

Διδάσκων:

 

Δημήτρης Φρ. Λέκκας

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι επιτυχόντες:

 • Θα κατανοούν τις διεργασίες ενός συστήματος διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) και θα μάθουν να αναγνωρίζουν τα επικίνδυνα
 • Θα γνωρίζουν τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των ΑΣΑ, και θα μπορούν να τα υπολογίζουν με βάση κρίσιμες παραμέτρους και τα συστατικά τους
 • Θα μπορούν να εκτιμήσουν βασικές παραμέτρους σχεδίασης για συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση των ΑΣΑ
 • Θα έχουν εμβαθύνει στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων διαχείρισης ΑΣΑ και τους τρόπους αντιμετώπισής τους
 • Θα έχουν ενημερωθεί για τη νομοθεσία και τους φορείς διαχείρισης των ΑΣΑ
 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα: Το μάθημα εισάγει τους προπτυχιακούς φοιτητές στις βασικές έννοιες και τα μεθοδολογικά εργαλεία που απαιτούνται για την κατανόηση των διεργασιών και διαδικασιών που εμπλέκονται στη διαχείριση στερεών αποβλήτων με έμφαση τα αστικά απορρίμματα. Οι εβδομαδιαίες διαλέξεις και εργασίες αφορούν στις παρακάτω ενότητες:

 • Συστήματα διαχείρισης αποβλήτων (ΣΔΑ): Στρατηγικές και τακτικές αποφάσεις διαχείρισης αποβλήτων. Ορισμοί αστικών στερεών (ΑΣΑ) και επικίνδυνων αποβλήτων.
 • Παραγωγή απορριμμάτων: Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά απορριμμάτων. Προσδιορισμός σύστασης απορριμμάτων.
 • Αποθήκευση, συλλογή και μεταφορά απορριμμάτων: Ανάλυση αναγκών εξοπλισμού, χρόνου, προσωπικού. Σταθμοί μεταφόρτωσης.
 • Διεργασίες επεξεργασίας και ανάκτηση υλικών και ενέργειας: Φυσικοχημικές και αερόβιες – αναερόβιες βιολογικές διεργασίες.
 • Τελική διάθεση απορριμμάτων: Μέθοδοι διάθεσης. Αρχές κατασκευής και λειτουργίας χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ). Διαχείριση εκχυλισμάτων και βιοαερίου. Παρακολούθηση λειτουργίας ‐ αποκατάσταση ‐ αναβάθμιση.
 • Σχεδιασμός Μονάδας Εδαφικής Διάθεσης Αποβλήτων (ΜΕΔΑ): Υπολογισμοί βασικών παραμέτρων. Μεθοδολογία χωροθέτησης. Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
 • Σχεδιασμός ΣΔΑ: Μεθοδολογία αναβάθμισης ΣΔΑ. Σχετική νομοθεσία και φορείς διαχείρισης. Επικίνδυνα απόβλητα, σχετική νομοθεσία και φορείς διαχείρισης.
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα): 2
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα):
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση: Πρόοδος (50% του τελικού βαθμού) και Τελική Εξέταση (50% του τελικού βαθμού)
Σημειώσεις Διδάσκοντος: Χαλβαδάκης, Κ.Π. (20‐‐), «Διαχείριση Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων», Τμήμα Περιβάλλοντος. (152 σελίδες).
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα: Παναγιωτακόπουλος, Δ., (2007), «Βιώσιμη Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων», Μάρκου Ιωάννης & Υιός Ο.Ε., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Βιβλιογραφία: Tchobanoglous G., Theisen H., Vigil S. A., (1993), «Integrated Solid Waste Management: Engineering Principles and Management Issues», McGraw‐ Hill Inc., p. 978, ISBN 0‐07‐063237‐5.
Διαδικτυακές Πηγές:
 • www.iswa.org International Solid Waste  Association
 • www.epa.gov Environmental Protection Agency