Διαχείριση Υδατικών Πόρων

(Κωδικός Μαθήματος: 240Υ, Περίγραμμα μαθήματος)

Εξάμηνο:  Δ Διδακτικές Μονάδες:  3 ECTS: 4 Τύπος: Υποχρεωτικό (Υ)
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:  – Τύπος μαθήματος:  Υποβάθρου Διδάσκων:   Γαγάνης Πέτρος

Κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών των υδατικών πόρων, και της σχέσης (αλληλεπίδραση) των υπόγειων με τα επιφανειακά νερά, και γενικότερα της επίδρασης των διάφορων διαχειριστικών πρακτικών στο περιβάλλον.

Δυνατότητα προσεγγιστικής περιγραφής / αξιολόγησης / βελτίωσης διαχειριστικών προσεγγίσεων

 Περιγραφή Ύλης ανά Εβδομάδα:
 1. Περιγραφή του Μαθήματος και Εισαγωγικές έννοιες
 2. Ποσοτική και ποιοτική αλληλεπίδραση επιφανειακού και υπόγειου
  νερού
 3. Βασικά στοιχεία και λειτουργία του συστήματος υδατικών πόρων –Μέτρηση συνιστωσών Υδρολογικού ισοζυγίου
 4. Το υπέδαφος ως Αποθήκη νερού- Υπολογισμοί Αποθεμάτων
 5. Το υπέδαφος ως Αγωγός νερού –
 6. Υπολογισμοί χαρακτηριστικών ροής
  και παροχών
 7. Υπολογισμός υδραυλικών παραμέτρων – Κλίμακα μέτρησης
 8. Αντλήσεις, Χαρακτηριστικά και Υπολογισμοί
 9. Επιπτώσεις Αντλήσεων -Ασκήσεις
  Οδηγία 2000/60, Έννοιες, παράμετροι, συνιστώσες Διαχείρισης
  υδατικών Πόρων
 10. Υπολογισμοί προσφοράς – ζήτησης, Υπολογισμοί πληθυσμών.
 11. Επίδραση της παγκοσμιοποίησης στους υδατικούς πόρους, υδατικό
  αποτύπωμα
 12. Διαχείριση Υδατικών Πόρων ως συνιστώσα της συνολικής διαχείρισης –
  Ασκήσεις
 13. Επανάληψη, εφαρμογές, επαναληπτικές ασκήσεις
 Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα):  3
Ασκήσεις ‐Εργαστήρια (ώρες / εβδομάδα):  1
Άλλες δραστηριότητες:  –
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση: Εργασίες (2)
Εξετάσεις προόδου
Τελική εξέταση
Σημειώσεις Διδάσκοντος: Ναι
Κύρια Προτεινόμενα Συγγράμματα:
 • Μιμίκου Μ. Α., (2006), Τεχνολογία Υδατικών Πόρων – 3η εκδ., Α. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ, ΑΘΗΝΑ
 • Σούλιος Γ. Χ., (2004), Γενική Υδρογεωλογία τόμος Γ΄ Αποθέματα και διαχείριση του υπόγειου νερού,
  ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ Α.Ε., Θεσσαλονίκη
Βιβλιογραφία:
 • Isobel W. Heathcote,(1998) Integrated Watershed Management: Principles and Practice, John Wiley & Sons, Inc, ISBN 0-471-18338-5
Διαδικτυακές Πηγές: http://water.epa.gov/type/watersheds/datait/watershedcentral/index.cfm
http://pubs.usgs.gov/circ/circ1139/
http://pubs.usgs.gov/circ/circ1186/